Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Poznaniu

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Poznaniu został powołany przez Ministra Sprawiedliwości z dniem 1 września 1996 r. i koordynuje oraz nadzoruje działanie 8 jednostek penitencjarnych położonych na terenie województwa wielkopolskiego oraz części województwa lubuskiego.  Aktualnie podstawę działania OISW w Poznaniu stanowi zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie siedzib, terytorialnego zasięgu i szczegółowego zakresu działania dyrektorów okręgowych Służby Więziennej oraz struktury organizacyjnej okręgowych inspektoratów Służby Więziennej (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Nr 8, poz. 116).

 

Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Poznaniu podlegają:

- Areszt Śledczy w Ostrowie Wielkopolskim (z Oddziałem Zewnętrznym w Kaliszu)

- Areszt Śledczy w Poznaniu (z Oddziałami Zewnętrznymi w Poznaniu i Rosnowie)

- Areszt Śledczy w Zielonej Górze

- Zakład Karny w Gębarzewie (z Oddziałami Zewnętrznymi w Środzie Wlkp. i Pobiedziskach)

- Zakład Karny w Koziegłowach

- Zakład Karny w Krzywańcu (z Oddziałami Zewnętrznymi w Lubsku i Wałowicach)

- Zakład Karny w Rawiczu

- Zakład Karny we Wronkach (z Oddziałem Zewnętrznym w Szamotułach)

Przy zakładach karnych w Rawiczu i we Wronkach działają Centra Kształcenia Ustawicznego dla osób odbywających kary pozbawienia wolności. W Zakładzie Karnym w Krzywańcu funkcjonuje Dom Matki i Dziecka, w którym umożliwia się matkom odbywającym karę pozbawienia wolności sprawowanie stałej i bezpośredniej opieki nad dziećmi do ukończenia przez nie trzeciego roku życia. Ponadto w Zakładzie Karnym w Krzywańcu funkcjonują oddziały terapeutyczne: dla mężczyzn uzależnionych od środków odurzających lub psychotropowych oraz dla kobiet uzależnionych od alkoholu. W Zakładzie Karnym we Wronkach mogą odbywać karę pozbawienia wolności osoby skierowane do oddziału terapeutycznego dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzenia imi psychicznymi lub upośledzonych umysłowo, uzależnionych od środków odurzających lub psychotropowych oraz uzależnionych od alkoholu. W Zakładzie Karnym w Rawiczu również funkcjonuje dział terapeutyczny przeznaczony dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo, w tym objętych programem terapii dla sprawców przestępstw popełnionych w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych, a także dla skazanych uzależnionych od środków odurzjących lub psychotropowych. W Zakładzie Karnym w Gębarzewie funkcjonuje oddział terapeutyczny dla osób uzależnionych od alkoholu. W Areszcie Śledczym w Poznaniu funkcjonuje szpital dla osób pozbawionych wolności z oddziałami: chorób wewnętrznych, obserwacji sądowo- psychiatrycznej oraz dermatologicznym. Areszt Śledczy w Poznaniu posiada również ośrodek diagnostyczny dla osadzonych.

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej