Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Olsztynie
funkcjonuje od 1 września 1996 r. na mocy Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 1996 r. w sprawie siedzib, terytorialnego zasięgu i szczegółowego zakresu działania dyrektorów okręgowych oraz struktury organizacyjnej okręgowych inspektoratów Służby Więziennej (Dz. Urz. MS z 1996 Nr 5, poz. 28). 

Aktualną siedzibę i zasięg terytorialny działania Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Olsztynie określa Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15.12.2021 roku w sprawie siedzib, terytorialnego zasięgu i szczegółowego zakresu działania dyrektorów okręgowych Służby Więziennej oraz struktury organizacyjnej okręgowych inspektoratów Służby Więziennej (Dz.Urz. Min. Sprawiedliwości, poz. 320).

Szczegółowy zakres działania dyrektora okręgowego Służby Więziennej określają w szczególności art. 12 ust. 2 Ustawy z dnia 09.04.2010 roku o Służbie Więziennej (Dz.U. z 2021 r., poz. 1064 z późn. zm.) oraz § 2 Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15.12.2021 roku w sprawie siedzib, terytorialnego zasięgu i szczegółowego zakresu działania dyrektorów okręgowych Służby Więziennej oraz struktury organizacyjnej okręgowych inspektoratów Służby Więziennej (Dz.Urz. Min. Sprawiedliwości, poz. 320).

Zadania służbowe w OISW w Olsztynie realizuje 25 funkcjonariuszy oraz 7 pracowników cywilnych.  


Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Olsztynie koordynuje i nadzoruje działalność podległych jednostek organizacyjnych: 5 aresztów śledczego, 5 zakładów karnych, oddziałów zewnętrznych.
Pojemność jednostek penitencjarnych okręgu olsztyńskiego wynosi 8523 miejsc osadzenia dla skazanych i tymczasowo aresztowanych mężczyzn i kobiet.

1. Zakład Karny w Barczewie, dyrektor płk Marek Kulwicki
2. Zakład Karny w Dublinach, dyrektor ppłk Adam Syhłowyj
3. Zakład Karny w Iławie, dyrektor kpt. Gaweł Gałdziński
4. Zakład Karny w Kamińsku, dyrektor por. Piotr Korostyński
5. Zakład Karny w Czerwonym Borze, dyrektor ppłk Zbigniew Jankowski
6. Areszt Śledczy w Olsztynie, dyrektor ppłk Marek Bartnicki
7. Areszt Śledczy w Białymstoku, dyrektor mjr Małgorzata Błażewicz
8. Areszt Śledczy w Hajnówce, dyrektor ppłk Roman Paszko
9. Areszt Śledczy w Suwałkach, dyrektor 
10. Areszt Śledczy w Elblągu, dyrektor ppłk Marek Sokół
11. Oddział Zewnętrzny w Braniewie, kierujący oddziałem kpt. Paweł Łutaj
12. Oddział Zewnętrzny w Grądy - Woniecko, kierująca oddziałem mjr Edyta Dąbrowska
13. Oddział Zewnętrzny w Białymstoku, dyrektor mjr Małgorzata Błażewicz
14. Oddział Zewnętrzny w Działdowie, kierująca oddziałem ppłk Anna Kacprzycka
15. Oddział Zewnętrzny w Szczytnie, kierujący oddziałem kpt. Krzysztof Suchecki
16. Oddział Zewnętrzny w Olsztynie, kierownik mjr Radosław Steczkowski
17. Oddział Zewnętrzny w Kikitach, kierownik mjr Tomasz Szewczak
18. Oddział Zewnętrzny w Giżycku, kierownik mjr Ewa Gowkielewicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej