logo OISW.jpgOkręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Lublinie został utworzony 1 września 1996 roku. Jego zasięg terytorialny pokrywa się z obszarem województwa lubelskiego. Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej  w Lublinie podlega 8 jednostek penitencjarnych, w tym sześć zakładów karnych: w Białej Podlaskiej, Chełmie, Hrubieszowie, Opolu Lubelskim, Włodawie i w Zamościu, dwa areszty śledcze: w Krasnymstawie i w Lublinie oraz dwa oddziały zewnętrzne: w Zamościu od grudnia 2005 roku i w Zabłociu od listopada 2012 roku.

 
Pojemność jednostek penitencjarnych okręgu lubelskiego wynosi 4861 miejsca zakwaterowania.
 
Okręg dysponuje pięcioma oddziałami terapeutycznymi (ZK Biała Podlaska, ZK Zamość, OZ Zamość, ZK Opole Lubelskie i  ZK Chełm). Cztery pierwsze przeznaczone są dla osób uzależnionych od alkoholu, a oddział w Chełmie dla osób z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo.
 
Przy Zakładzie Karnym we Włodawie i Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim funkcjonuje Centrum Kształcenia Ustawicznego.
 
W Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Lublinie pracuje 22 funkcjonariuszy i 10 pracowników cywilnych. Jego siedziba mieści się w oddanych do użytku w 2006 roku pomieszczeniach administrowanych przez Areszt Śledczy w Lublinie. 
 
 

 

 

 

 

BAZA DANYCH OSÓB NADZORUJĄCYCH LUB KOORDYNUJĄCYCH DZIAŁANIE SŁUŻB REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU PRZECIWDAZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Baza danych

 

JEDNOSTKI PENITENCJARNE W OKRĘGU LUBELSKIM

as lublin.jpg

Areszt Śledczy w Lublinie przeznaczony jest dla tymczasowo aresztowanych kobiet i mężczyzn, a także skazanych mężczyzn i kobiet odbywających karę po raz pierwszy. W jednostce funkcjonuje ośrodek diagnostyczny służący do przeprowadzania badań psychologiczno-penitencjarnych oraz oddział dla osadzonych tzw. „niebezpiecznych”. Pojemność nominalna jednostki liczona z zachowaniem normy powierzchniowej 3 m2 na osadzonego wynosi 1070 miejsca zakwaterowania. Jest to największa jednostka penitencjarna w okręgu lubelskim.


aś krasnystaw.jpg

Areszt Śledczy w Krasnymstawie jest jednostką przeznaczoną dla recydywistów penitencjarnych, zakwalifikowanych do odbywania kary w zakładzie typu półotwartego i otwartego. Pojemność aresztu wynosi 274 miejsc zakwaterowania.


zk biała podlaska.jpg

Zakład Karny w Białej Podlaskiej jest najstarszą jednostką penitencjarną w okręgu lubelskim. Początków więzienia należy upatrywać w 1878 roku. Podstawowym przeznaczeniem zakładu jest wykonywanie kary pozbawienia wolności orzeczonej wobec recydywistów penitencjarnych. W ramach zakładu funkcjonuje także oddział dla tymczasowo aresztowanych, oddział typu półotwartego oraz oddział dla skazanych uzależnionych od alkoholu. Pojemność zakładu wynosi 395  miejsc zakwaterowania.


zk biała podlaska - oz zabłocie.jpg

Oddział Zewnętrzny w Zabłociu stanowi jednostkę penitencjarną typu półotwartego i otwartego przeznaczoną dla recydywistów penitencjarnych. Pojemność jednostki – 125 miejsc.


zk chełm.jpg

Zakład Karny w Chełmie to jednostka typu zamkniętego dla mężczyzn recydywistów penitencjarnych z oddziałami: aresztu śledczego dla mężczyzn oraz zakładu typu półotwartego. Pojemność zakładu wynosi 710 miejsc zakwaterowania.


zk hrubieszów.jpg

Zakład Karny w Hrubieszowie to jednostka typu zamkniętego dla recydywistów penitencjarnych z oddziałem aresztu śledczego oraz oddziałami typu półotwartego dla odbywających karę po raz pierwszy i młodocianych. W jednostce, w odpowiednio przystosowanej celi, mogą również odbywać karę skazani niepełnosprawni fizycznie. Pojemność hrubieszowskiego więzienia wynosi 630  miejsc zakwaterowania.


zk opole lubelskie.jpg

Zakład Karny w Opolu Lubelskim jest jednostką typu zamkniętego dla mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy oraz młodocianych z dwoma wydzielonymi oddziałami dla tymczasowo aresztowanych. Pojemność zakładu wynosi 627 miejsca zakwaterowania.


zk wlodawa.jpg

Zakład Karny we Włodawie jest jednostką penitencjarną typu zamkniętego i półotwartego dla recydywistów penitencjarnych, w której funkcjonuje Centrum Kształcenia Ustawicznego. Pojemność zakładu została określona na 507 miejsc zakwaterowania dla skazanych.


zk zamość.jpg

Zakład Karny w Zamościu jest jednostką, przeznaczoną dla mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy, w tym młodocianych. Ogólna pojemność jednostki wynosi 646 miejsc zakwaterowania – zakład karny przy ul. Okrzei 14 – 285 miejsc, natomiast oddział zewnętrzny przy  ul. Hrubieszowskiej 40 – 361 miejsc.


zk zamośc - oz zamośc..jpg

Oddział Zewnętrzny Zakładu Karnego w Zamościu funkcjonuje od 5 grudnia 2005 r. Przeznaczony jest dla 361 skazanych mężczyzn, odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy oraz młodocianych w zakładzie karnym typu półotwartego.


 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej