Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Koszalinie został utworzony 1 września 1996 roku na mocy Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 1996 roku w sprawie siedzib, terytorialnego zasięgu i szczegółowego zakresu działania dyrektorów okręgowych oraz struktury organizacyjnej okręgowych inspektoratów Służby Więziennej (Dz. Urz. MS z 1996 r. Nr 5, poz. 28).

Po zmianie Ustawy o Służbie Więziennej kwestie siedziby oraz terytorialnego zasięgu i szczegółowego zakresu działania dyrektora okręgowego oraz struktury organizacyjnej okręgowych inspektoratów reguluje zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 09.08.2010 roku (Dz. U. MS 2010, nr 8 poz.116).

Jednostką nadrzędną w stosunku do OISW w Koszalinie jest Centralny Zarząd Służby Więziennej w Warszawie.

Jednostki penitencjarne w okręgu koszalińskim przeznaczone są dla wszystkich kategorii skazanych – recydywistów penitencjarnych, odbywających karę po raz pierwszy i młodocianych. Są to zakłady wszystkich typów – zamkniętego, półotwartego i otwartego.

Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Koszalinie podlegają:
- Areszt Śledczy w Koszalinie z Oddziałem Zewnętrznym w Dobrowie,
- Areszt Śledczy w Słupsku z Oddziałem Zewnętrznym w Ustce,
- Zakład Karny w Koszalinie,
- Zakład Karny w Czarnem z Oddziałami Zewnętrznymi w Złotowie i Szczecinku,
- Zakład Karny w St. Bornem z Oddziałem Zewnętrznym w Opatówku,
- Zakład Karny w Wierzchowie
 

OISW w Koszalinie obejmuje zasięgiem swojego działania część województwa zachodniopomorskiego, województwa pomorskiego oraz wielkopolskiego (OZ Złotów).

W Areszcie Śledczym w Koszalinie funkcjonuje ośrodek diagnostyczny dla skazanych oraz oddział dla tymczasowo aresztowanych kobiet.

W Zakładzie Karnym w Czarnem znajduje się Dział Szkolenia Przewodników i Tresury Psów Służbowych, w którym szkolone są psy na potrzeby całego więziennictwa. Jest też oddział terapeutyczny dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo. Na terenie jednostki znajduje się szpital z 2 oddziałami w tym dla osób wymagających całodobowej opieki lekarskiej. Jednostka posiada bogatą bazę dydaktyczno-resocjalizacyjną gdzie odbywa się szkolenie skazanych w szkołach zawodowych oraz średnich z możliwością uzyskania świadectwa maturalnego.

Zakład Karny w Koszalinie jest zakładem typu półotwartego z oddziałem dla skazanych mężczyzn odbywających karę po raz pierwszy skierowanych do oddziału terapeutycznego dla osób uzależnionych od alkoholu. Również Zakład Karny w Wierzchowie posiada oddział terapeutyczny dla uzależnionych od alkoholu oraz dla uzależnionych od środków odurzających lub substancji psychotropowych.

W jednostkach przygotowanych jest 4670 miejsc dla skazanych i tymczasowo aresztowanych w tym 72 miejsca posiada szpital.

Wszystkie jednostki okręgu koszalińskiego współpracują z podmiotami zewnętrznymi w zakresie m.in. zatrudnienia skazanych, terapii uzależnień, działalności kulturalno – oświatowej, edukacyjnej, religijnej i aktywizacyjnej.

W jednostkach organizacyjnych pełni służbę 1446 funkcjonariuszy, na etatach cywilnych zatrudnionych jest 87 osób.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej