Okręg katowicki zasięgiem terytorialnym obejmuje województwo śląskie i część województwa opolskiego. Łącznie we wszystkich jednostkach penitencjarnych przebywa aktualnie (na dzień 11.01.2022r.) 7197 osadzonych, w tym 886 tymczasowo aresztowanych, 6263 skazanych i 48 ukaranych. Pojemność okręgu katowickiego wynosi miejsc 8398. Oznacza to zaludnienie na poziomie 77,71 %.
Jednostki penitencjarne okręgu śląskiego przeznaczone są dla wszystkich kategorii osadzonych. Są to zakłady wszystkich typów.
W dwóch jednostkach funkcjonują oddziały dla skazanych tzw. „niebezpiecznych” - AŚ Katowice (aktualnie zawieszony) i ZK Racibórz. W Areszcie Śledczym w Katowicach funkcjonuje ponadto Ośrodek Diagnostyczny, dysponujący 37 miejscami.
Skazani mogą korzystać z oddziaływań specjalistycznych w następujących oddziałach terapeutycznych: ZK Jastrzębie-Zdrój – dla skazanych uzależnionych od alkoholu; OZ Lubliniec – dla skazanych kobiet uzależnionych od środków odurzających lub psychotropowych; dla skazanych kobiet z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo; ZK Racibórz i OZ Strzelce Opolskie – dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo. 
Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Katowicach został powołany w dniu 1 września 1996 r. na podstawie Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 1996 r. w sprawie siedzib, terytorialnego zasięgu i szczegółowego zakresu działania Dyrektorów Okręgowych oraz struktury organizacyjnej Okręgowych Inspektoratów Służby Więziennej ( Dz. U. MS z 1996 r. Nr 5 poz. 28).
Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Katowicach podlegają następujące jednostki organizacyjne: Areszt Śledczy w Bytomiu (z Oddziałem Zewnetrznym w Zabrzu), Areszt Śledczy w Częstochowie ( z Oddziałem Zewnętrznym w Wąsoszu Górnym), Areszt Śledczy w Gliwicach, Areszt Śledczy w Katowicach, Areszt Śledczy w Mysłowicach, Areszt Śledczy w Sosnowcu, Areszt Śledczy w Tarnowskich Górach, Zakład Karny w Cieszynie ( z Oddziałem Zewnętrznym w Bielsku Białej), Zakład Karny w Herbach (z Oddziałem Zewnętrznym w Lublińcu), Zakład Karny w Jastrzębiu Zdroju, Zakład Karny w Raciborzu, Zaklad Karny nr 1 w Strzelcach Opolskich (z Oddziałem Zewnętrznym w Strzelcach Opolskich i Oddziałem Zewnętrznym w Kędzierzynie - Koźlu)​ i Zakład Karny w Głubczycach. 

Zadania Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Katowicach:
1) koordynacja oddziaływań penitencjarnych prowadzonych w podległych jednostkach organizacyjnych i nadzór nad nimi;
2) koordynacja sposobu i nadzór nad warunkami prawidłowego i praworządnego wykonywania kar pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania w podległych jednostkach organizacyjnych oraz kontrola przestrzegania w nich praw osób pozbawionych wolności;
3) organizowanie systemu współdziałania podległych jednostek organizacyjnych w zakresie utrzymania w nich bezpieczeństwa i porządku oraz współpraca w tym zakresie z Policją i innymi służbami oraz instytucjami i organami ochrony państwa;
4) sprawowanie nadzoru i koordynowanie działalności w zakresie ochrony i przygotowań obronnych w podległych jednostkach organizacyjnych;
5) opracowywanie planu finansowego dochodów i wydatków budżetowych dla okręgowego inspektoratu Służby Więziennej i podległych jednostek organizacyjnych;
6) nadzorowanie działalności podległych zakładów karnych i aresztów śledczych, ośrodka doskonalenia kadr Służby Więziennej oraz przywięziennego zakładu pracy funkcjonujących przy podległych jednostkach organizacyjnych;
7) ustalanie liczby stanowisk w okręgowym inspektoracie Służby Więziennej oraz liczby etatów w podległych jednostkach organizacyjnych;
Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Katowicach nie ogranicza swojej działalności wyłącznie do realizowania działań wynikających z ustawowych aktów prawnych. Systematycznie utrzymywana współpraca z instytucjami państwowymi i samorządowymi pozwala na wymianę doświadczeń i poszukiwanie nowych rozwiązań problemów stających przed Służbą Więzienną. Od lat utrzymywane są także kontakty z przedstawicielami czeskiej służby więziennej. W trakcie wspólnych spotkań dokonywana jest wymiana doświadczeń i wzajemne przenikanie się inicjatyw służących realizacji podstawowego celu, jakim jest readaptacja społeczna osadzonych.

W OISW w Katowicach zatrudnionych jest 37 funkcjonariuszy i 9 pracowników cywilnych (na 6,45 etatach). Okręg katowicki dysponuje 2716 etatami dla funkcjonariuszy oraz 124,05 etatami dla pracowników cywilnych.

Jednostka położona jest w centrum miasta przy ul. Mikołowskiej 10, w bezpośrednim sąsiedztwie Aresztu Śledczego w Katowicach oraz Sądu Okręgowego w Katowicach.


opr. mjr Justyna Siedlecka

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej