Okręg katowicki zasięgiem terytorialnym obejmuje województwo śląskie. Łącznie we wszystkich jednostkach penitencjarnych przebywa aktualnie (na dzień  8.06.2020r.) 6589 osadzonych w tym: tymczasowo aresztowanych 922, skazanych 5613, ukaranych 54.
Pojemność okręgu katowickiego wynosi miejsc 7629. Oznacza to zaludnienie na poziomie 86,3 %.
Jednostki penitencjarne okręgu śląskiego przeznaczone są dla wszystkich kategorii osadzonych. Są to zakłady wszystkich typów.
W dwóch jednostkach funkcjonują oddziały dla skazanych tzw. „niebezpiecznych” - AŚ Katowice (aktualnie zawieszony) i  ZK Racibórz. W Areszcie Śledczym w Katowicach funkcjonuje ponadto Ośrodek Diagnostyczny, dysponujący 37 miejscami. W okręgu katowickim funkcjonuje również Szpital i Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Bytomiu, z oddziałem chorób wewnętrznych (poj. 53 łóżka). Szpital obsługuje pacjentów z jednostek penitencjarnych okręgu katowickiego, opolskiego i częściowo wrocławskiego.
Skazani mogą korzystać z oddziaływań specjalistycznych w następujących oddziałach terapeutycznych: ZK Jastrzębie-Zdrój – dla skazanych uzależnionych od alkoholu; ZK Herby/OZ Lubliniec – dla skazanych kobiet uzależnionych od środków odurzających lub psychotropowych; dla skazanych kobiet z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo; ZK Racibórz – dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo; ZK Wojkowice – dla skazanych uzależnionych od alkoholu.
Skazani mają również możliwość podjęcia nauki w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojkowicach, realizującym naukę w zakresie liceum ogólnokształcącego, szkoły podstawowej i kwalifikacyjnych kursów zawodowych o kierunkach: kucharz, ślusarz, mechanik, monter maszyn i urządzeń, elektryk, elektromechanik oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.
Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Katowicach został powołany w dniu 1 września 1996 r. na podstawie Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 1996 r. w sprawie siedzib, terytorialnego zasięgu i szczegółowego zakresu działania Dyrektorów Okręgowych oraz struktury organizacyjnej Okręgowych Inspektoratów Służby Więziennej ( Dz. U. MS z 1996 r. Nr 5 poz. 28).
Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Katowicach podlegają następujące jednostki organizacyjne:  Areszt Śledczy w Bytomiu, Areszt Śledczy w Częstochowie (z OZ Wąsosz Górny), Areszt Śledczy w Gliwicach, Areszt Śledczy w Katowicach, Areszt Śledczy w Mysłowicach, Areszt Śledczy w Sosnowcu, Areszt Śledczy w Tarnowskich Górach, Zakład Karny w Cieszynie (z OZ Bielsko - Biała), Zakład Karny w Herbach (z OZ w Lublińcu), Zakład Karny w Jastrzębiu Zdroju, Zakład Karny w Raciborzu, Zakład Karny w Wojkowicach (z OZ Ciągowice), Zakład Karny w Zabrzu.

Zadania Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Katowicach:
1) koordynacja oddziaływań penitencjarnych prowadzonych w podległych jednostkach organizacyjnych i nadzór nad nimi;
2) koordynacja sposobu i nadzór nad warunkami prawidłowego i praworządnego wykonywania kar pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania w podległych jednostkach organizacyjnych oraz kontrola przestrzegania w nich praw osób pozbawionych wolności;
3) organizowanie systemu współdziałania podległych jednostek organizacyjnych w zakresie utrzymania w nich bezpieczeństwa i porządku oraz współpraca w tym zakresie z Policją i innymi służbami oraz instytucjami i organami ochrony państwa;
4) sprawowanie nadzoru i koordynowanie działalności w zakresie ochrony i przygotowań obronnych w podległych jednostkach organizacyjnych;
5) opracowywanie planu finansowego dochodów i wydatków budżetowych dla okręgowego inspektoratu Służby Więziennej i podległych jednostek organizacyjnych;
6) nadzorowanie działalności podległych zakładów karnych i aresztów śledczych, ośrodka doskonalenia kadr Służby Więziennej oraz przywięziennego zakładu pracy funkcjonujących przy podległych jednostkach organizacyjnych;
7) ustalanie liczby stanowisk w okręgowym inspektoracie Służby Więziennej oraz liczby etatów w podległych jednostkach organizacyjnych;
Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Katowicach nie ogranicza swojej działalności wyłącznie do realizowania działań wynikających z ustawowych aktów prawnych. Systematycznie utrzymywana współpraca z instytucjami państwowymi i samorządowymi pozwala na wymianę doświadczeń i poszukiwanie nowych rozwiązań problemów stających przed Służbą Więzienną. Od lat utrzymywane są także kontakty z przedstawicielami czeskiej służby więziennej. W trakcie wspólnych spotkań dokonywana jest wymiana doświadczeń i wzajemne przenikanie się inicjatyw służących realizacji podstawowego celu, jakim jest readaptacja społeczna osadzonych.

W OISW w Katowicach zatrudnionych jest 31 funkcjonariuszy i 14 pracowników cywilnych (na 9,65 etatach). Okręg katowicki dysponuje 2511 etatami dla funkcjonariuszy oraz 124,17 etatami dla pracowników cywilnych i 17,57 etatami dla nauczycieli. Jednostka położona jest w centrum miasta przy ul. Mikołowskiej 10 , w bezpośrednim sąsiedztwie Aresztu Śledczego w Katowicach oraz Sądu Okręgowego w Katowicach.
opr. mjr Justyna Siedlecka

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej