Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Bydgoszczy działa na podstawie Ustawy z dnia 09.04.2010 roku o Służbie Więziennej (Dz.U. z 2018 r., poz. 1542 z późn. zm.). Został powołany do życia Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 20.08.1996 w sprawie siedzib, terytorialnego zasięgu i szczegółowego zakresu działania dyrektorów okręgowych oraz struktury organizacyjnej okręgowych inspektoratów Służby Więziennej (Dz.U. MS nr 5, poz. 28). Aktualną siedzibę i zasięg terytorialny działania Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Bydgoszczy określa Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.01.2018 roku w sprawie siedzib, terytorialnego zasięgu i szczegółowego zakresu działania dyrektorów okręgowych Służby Więziennej oraz struktury organizacyjnej okręgowych inspektoratów Służby Więziennej (Dz.U. MS, poz. 102).

Szczegółowy zakres działania dyrektora okręgowego Służby Więziennej określa Ustawa z dnia 09.04.2010 roku o Służbie Więziennej – art. 12 ust. 2 (Dz.U. z 2018 r., poz. 1542 z późn. zm.) oraz Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.01.2018 roku w sprawie siedzib, terytorialnego zasięgu i szczegółowego zakresu działania dyrektorów okręgowych Służby Więziennej oraz struktury organizacyjnej okręgowych inspektoratów Służby Więziennej (Dz.U. MS, poz. 102).

Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Bydgoszczy podlega 8 jednostek organizacyjnych, w tym 1 areszt śledczy i 7 zakładów karnych wraz z 6 oddziałami zewnętrznymi:

- Areszt Śledczy w Bydgoszcz (Oddział Zewnętrzny w Bydgoszczy),

- Zakład Karny w Bydgoszczy-Fordonie (Oddział Zewnętrzny w Strzelewie),

- Zakład Karny Nr 1 w Grudziądzu,

- Zakład Karny Nr 2 w Grudziądzu,

- Zakład Karny w Inowrocławiu (Oddział Zewnętrzny w Toruniu),

- Zakład Karny w Koronowie (Oddział Zewnętrzny w Czersku oraz Oddział Zewnętrzny w Chojnicach),

- Zakład Karny w Potulicach (Oddział Zewnętrzny w Potulicach),

- Zakład Karny we Włocławku.

Zgodnie z przeznaczeniem, ustalonym przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej dla każdej z jednostek, w zakładach karnych i aresztach śledczych okręgu bydgoskiego mogą przebywać praktycznie wszystkie kategorie osadzonych: kobiety i mężczyźni, tymczasowo aresztowani i skazani - młodociani, odbywający karę po raz pierwszy i recydywiści penitencjarni, we wszystkich typach zakładów karnych: zamkniętych, półotwartych oraz otwartych. Łączna pojemność jednostek na dzień 17 maja 2019 r. to 6764 miejsca dla osadzonych.

Funkcjonariusze bydgoskiej Służby Więziennej realizują wielowymiarowe oddziaływania penitencjarne wobec osób pozbawionych wolności, zadania diagnostyczno – korekcyjne oraz prowadzą profilaktykę w specjalistycznych oddziałach terapeutycznych:

- Oddziały terapeutyczne dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo znajdują się w ZK w Potulicach, ZK Nr 1 w Grudziądzu oraz w ZK w Koronowie.

- Oddziały terapeutyczne dla skazanych uzależnionych od alkoholu oraz środków odurzających zlokalizowane są w ZK nr 1 w Grudziądzu, ZK Nr 2 w Grudziądzu, ZK w Potulicach oraz w ZK w Inowrocławiu i ZK we Włocławku).

W AŚ w Bydgoszczy funkcjonuje ośrodek diagnostyczny dla osadzonych wymagających dokładnej diagnozy, w związku z ich zachowaniami i cechami osobowości.

Jedyną jednostką penitencjarną w kraju, która posiada oddział przeznaczony dla skazanych ociemniałych odbywających karę w systemie terapeutycznym, poza oddziałem jest ZK w Bydgoszczy-Fordonie. Prowadzone są tam kursy orientacji przestrzennej, samodzielnego poruszania się i nauki pisania pismem Braille'a.

Nauczanie osób pozbawionych wolności, w formach szkolnych, prowadzone jest w Centrach Kształcenia Ustawicznego istniejących w ZK w Potulicach wraz z filią w ZK w Koronowie, ZK we Włocławku i ZK Nr 1 w Grudziądzu (jedyna w kraju szkoła dla skazanych kobiet). Osadzeni mają możliwość kontynuowania nauki w szkołach podstawowych, na zawodowych kursach kwalifikacyjnych oraz w liceach ogólnokształcących.

W okręgu bydgoskim zlokalizowane są dwa szpitale dla osób pozbawionych wolności – w ZK w Potulicach oraz w AŚ w Bydgoszczy, a także jego pododdział zamiejscowy przy ZK Nr 1 w Grudziądzu, gdzie znajduje się oddział ginekologiczno-położniczy. W pozostałych zakładach karnych znajdują się ambulatoria z izbami chorych.

W ZK nr 1 w Grudziądzu funkcjonuje Dom dla Matki i Dziecka, w którym umożliwia się matkom odbywającym karę pozbawienia wolności sprawowanie stałej i bezpośredniej opieki nad dziećmi do ukończenia przez nie trzeciego roku życia, a za zgodą sądu do 4 roku życia.

Do dyspozycji Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Bydgoszczy pozostaje Grupa Interwencyjna Służby Więziennej, która liczy 16 funkcjonariuszy. Na co dzień pełnią oni obowiązki służbowe w ZK w Bydgoszczy-Fordonie. Funkcjonariusze posiadają odpowiednie przeszkolenie, czyli ukończony kurs instruktorów samoobrony.

W 2017 roku Ministerstwo Sprawiedliwości rozpoczęło wdrażanie programu „Praca dla więźniów”, którego założeniem jest zwiększenie powszechności zatrudnienia więźniów, a którego jednym z filarów stały się inwestycje ukierunkowane na budowę przywięziennych hal produkcyjnych. Program „Praca dla więźniów” stał się jednym z naszych priorytetów. Przynosi on wymierne i oczekiwane rezultaty. Zatrudnienie w jednostkach penitencjarnych okręgu bydgoskiego plasuje się na wysokim poziomie. Osadzeni otrzymują za swoją pracę wynagrodzenie, dzięki czemu mogą spłacać zobowiązania finansowe (głównie alimentacyjne) oraz wspierać finansowo swoich bliskich. Organizując zatrudnienie pamiętamy, że w warunkach izolacji praca to nie tylko kategoria ekonomiczna, ale przede wszystkim środek oddziaływania resocjalizacyjnego. Skazani podejmując pracę nabywają umiejętności zawodowe i społeczne, które sprzyjają procesowi readaptacji. Ważnym komponentem programu Praca dla więźniów jest budowa hal produkcyjnych na terenie jednostek penitencjarnych. W okręgu bydgoskim nowo wybudowane hale powstały w ZK w Potulicach oraz w ZK we Włocławku.

Służba Więzienna w sierpniu 2018 roku przejęła od prywatnego konsorcjum zadania podmiotu dozorującego i całkowicie samodzielnie wykonuje działania związane z funkcjonowaniem Systemu Dozoru Elektronicznego. W okręgu bydgoskim Zespół Systemu Dozoru Elektronicznego został zlokalizowany w ZK w Inowrocławiu. Jest to jedna z 25 załóg terenowych w kraju. Inowrocławski Zespół SDE swoim zasięgiem obejmuje kontrolę zachowania skazanych na terenie województw: kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego. Do jego zadań należy sprawdzanie możliwości technicznych, montaż sprzętu technicznego, a także interweniowanie w wypadku przekroczenia uprawnień przez osoby odbywające karę w tym systemie. System Dozoru Elektronicznego odgrywa coraz większa rolę w stosowaniu alternatywnych kar nieizolacyjnych, stanowiąc o nowoczesności wymiaru sprawiedliwości i ograniczając koszty utrzymania osadzonych ponoszone przez budżet państwa.

Tekst: por. Agnieszka Wollmann

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej