Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Bydgoszczy podlega 8 jednostek organizacyjnych, w tym 1 areszt śledczy i 7 zakładów karnych.  Zgodnie z przeznaczeniem,  ustalonym przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej dla każdej z jednostek, w zakładach karnych i aresztach śledczych okręgu bydgoskiego  mogą przebywać praktycznie wszystkie kategorie osadzonych: kobiety i mężczyźni, tymczasowo aresztowani i skazani - młodociani, odbywający karę po raz pierwszy i recydywiści penitencjarni. Łączna pojemność jednostek na dzień 12 lipca 2017 r. to 6644 miejsc dla osadzonych.
W ramach oddziaływań kierowanych do osób pozbawionych wolności, w jednostkach prowadzona jest między innymi działalność terapeutyczna dla skazanych kobiet i mężczyzn uzależnionych od alkoholu (ZK Nr 1 w Grudziądzu, ZK Nr 2 w Grudziądzu i ZK w Potulicach, ZK w Inowrocławiu) oraz dla mężczyzn uzależnionych od środków odurzających lub psychotropowych (ZK we Włocławku). Skazani, wobec których stwierdzono konieczność prowadzenia oddziaływań specjalistycznych - w związku z występującymi niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzeniem umysłowym - odbywają karę w oddziałach terapeutycznych w ZK w Potulicach (mężczyźni - odbywający karę po raz pierwszy i młodociani), w ZK Nr 1 w Grudziądzu (kobiety - młodociane, odbywające karę po raz pierwszy i recydywistki penitencjarne) oraz ZK w Koronowie ( mężczyźni-redcydywiści penitencjarni). W ZK w Bydgoszczy - Fordonie prowadzony jest program resocjalizacji - kurs orientacji przestrzennej, który pozwala na poznanie zasad poruszania się i funkcjonowania w środowisku oraz uczy podstaw pisma Braille´a. Nauczanie osób pozbawionych wolności, w formach szkolnych, prowadzone jest w Centrach Kształcenia Ustawicznego istniejących w ZK w Potulicach, ZK we Włocławku i ZK Nr 1 w Grudziądzu (jedyna w kraju szkoła dla skazanych kobiet). Osadzeni mają możliwość kontynuowania nauki w szkołach podstawowych, gimnazjach, na kursach kwalifikacyjnych, w liceach ogólnokształcących i technikach. Na terenie AŚ w Bydgoszczy i ZK w Potulicach funkcjonują szpitale dla osób pozbawionych wolności z oddziałami: wieloprofilowy zachowawczy, chirurgiczny z pododdziałem laryngologicznym (AŚ Bydgoszcz) oraz chorób zakaźnych (WZW), przeciwgruźliczy (ZK Potulice).
Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Bydgoszczy istnieje od 01.09.1996 roku, kiedy to został powołany przez Ministra Sprawiedliwości zarządzeniem z dnia 20.08.1996 roku w sprawie siedzib, terytorialnego zasięgu i szczegółowego zakresu działania dyrektorów okręgowych oraz struktury organizacyjnej okręgowych inspektoratów. Aktualnie, po zmianie Ustawy o Służbie Więziennej, kwestie siedziby oraz terytorialnego zasięgu a także zakresu działania dyrektora okręgowego i struktury organizacyjnej okręgowego inspektoratu reguluje zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 09.08.2010 roku (Dz. Urz. MS 2010, nr 8, poz. 116). Zakres działania dyrektora okręgowego Służby Więziennej określa Ustawa z dnia 09.04.2010 roku o Służbie Więziennej - art. 12 ust. 2 (Dz. U. z 2010 roku, Nr 79, poz. 523) i Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 09.08.2010 roku w sprawie siedzib, terytorialnego zasięgu i szczegółowego zakresu działania dyrektorów okręgowych oraz struktury organizacyjnej okręgowych inspektoratów (Dz. Urz. MS 2010, nr 8, poz. 116).

Tekst : mjr Mariusz Budny

 

 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej