Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Szczecinie powstał 1 września 1996 r. na mocy zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 1996 r. w sprawie siedzib, terytorialnego zasięgu i szczegółowego zakresu działania dyrektorów okręgowych oraz struktury organizacyjnej okręgowych inspektoratów Służby Więziennej ( Dz. Urz. Min. Sprawiedl. z 1996 Nr 5, poz.28 ). Jego powołanie było następstwem wejścia w życie ustawy z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej. 

Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Szczecinie podlega 6 jednostek organizacyjnych, w tym 2 areszty śledcze i 4 zakłady karne. Jednostki te usytuowane są na terenie dwóch województw: zachodniopomorskiego i  lubuskiego (AŚ Międzyrzecz i ZK Gorzów Wlkp.). W zakładach karnych i aresztach śledczych okręgu szczecińskiego może przebywać łącznie 4661 osadzonych.

W jednostkach, według odrębnie ustalonego – przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej – przeznaczenia dla danego zakładu karnego i aresztu śledczego, mogą przebywać praktycznie wszystkie kategorie osadzonych: kobiety i mężczyźni, tymczasowo aresztowani i skazani – młodociani, odbywający karę po raz pierwszy i recydywiści penitencjarni. 

Okręgowy Inspektorat nadzoruje i koordynuje działalność następujących jednostek organizacyjnych:

1.       Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu, dyrektor ppłk Piotr Goławski, 

2.       Aresztu Śledczego w Szczecinie, dyrektor ppłk Radosław Jaźwiński,

3.       Zakładu Karnego w Goleniowie, p.o. dyrektora ppłk Jarosław Korolczuk;

4.       Zakładu Karnego w Gorzowie Wielkopolskim, dyrektor mjr Łukasz Kropidłowski,

5.       Zakładu Karnego w Nowogardzie, dyrektor mjr Andrzej Antkowiak,

6.       Zakładu Karnego w Stargardzie, dyrektor ppłk Adam Ładniak

Dwóm jednostkom podlegają Oddziały Zewnętrzne w: Słońsku i  Płotach. Nauczanie osób pozbawionych wolności, w formach szkolnych, prowadzone jest w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zakładzie Karnym w Stargardzie. Osadzeni mają możliwość kontynuowania  tam nauki w  gimnazjum, liceum ogólnokształcącym oraz nabywania nowych umiejętności na kursach kwalifikacyjnych. Areszt Śledczy w Szczecinie prowadzi szpital przywięzienny z oddziałami: wewnętrznym i psychiatrycznym (w tym obserwacji sądowo-psychiatrycznej).

W trzech podległych jednostkach prowadzona jest terapia dla: skazanych uzależnionych od alkoholu (ZK w Goleniowie, ZK w Gorzowie Wlkp.), skazanych uzależnionych od środków odurzających lub substancji psychotropowych (ZK w Nowogardzie). Poza terapią dla skazanych uzależnionych, w ZK w Goleniowie prowadzona jest też terapia dla skazanych wykazujących niepsychotyczne zaburzenia psychiczne lub upośledzenie umysłowe i  skazanych - sprawców przestępstw popełnionych w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych. W  Zakładzie Karnym w Nowogardzie funkcjonuje przedsiębiorstwo przywięzienne PP „Gardia”. Jednostki podległe Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Szczecinie realizują różne projekty w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Projektu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. 

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Szczecinie realizuje w szczególności zadania na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej oraz Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie siedzib, terytorialnego zasięgu i szczegółowego zakresu działania dyrektorów okręgowych Służby Więziennej oraz struktury organizacyjnej okręgowych inspektoratów Służby Więziennej.


 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej