Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Białymstoku został utworzony 1 września 1996 r. w ramach reformy struktury organizacyjnej polskiego więziennictwa, jako jeden z 15 podobnych "więziennych urzędów wojewódzkich". Jednostką nadrzędną w stosunku do OISW w Białymstoku jest Centralny Zarząd Służby Więziennej w Warszawie. W chwili powstania inspektorat obejmował nadzorem 6 jednostek penitencjarnych. W wyniku uruchomienia nowych zakładów karnych w Grądach Woniecko w 1999r., Czerwonym Borze w 2001r. oraz Zakładu Karnego w Przytułach Starych w 2012 r., przy jednoczesnej likwidacji Aresztu Śledczego w Ostrołęce,  obecnie podlega mu 8 jednostek podstawowych: 

 

4 zakłady karne:

 

-Z.K. w Białymstoku,

-Z.K. w Czerwonym Borze, 

-Z.K. w Grądach Woniecko

-Z.K. w Przytułach Starych

 

oraz 3 areszty śledcze:

 

-A.Ś. w Białymstoku,

-A.Ś. w Hajnówce, 

-A.Ś. w Suwałkach wraz.z Oddziałem Zewnętrznym w Giżycku

 

Rozmieszczenie jednostek penitencjarnych okręgu białostockiego na mapie:

 

/Data/Files/mzagloba/rozmieszczenie-jednostek-penitencjarnych.png

 

OISW w Białymstoku obejmuje zasięgiem teren województwa podlaskiego i części województw: mazowieckiego (Zakład Karny w Przytułach Starych) oraz warmińsko-mazurskiego (Areszt Śledczy w Giżycku). W jednostkach penitencjarnych podległych białostockiemu inspektoratowi przygotowanych jest około 4000 miejsc dla skazanych i tymczasowo aresztowanych, obsada kadrowa wszystkich jednostek penitencjarnych to 1238 funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz około 90 etatów, przeznaczonych dla pracowników cywilnych. 

 

 mjr Michał Zagłoba

 

 

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej