Historia Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego w Zamościu ma swój początek w 1988 roku. Przeznaczony był wówczas dla recydywistów penitencjarnych, którzy pracowali głównie przy budowie szpitala, ale także na rzecz innych instytucji z obszaru byłego województwa zamojskiego. Brak zainteresowania zatrudnieniem osadzonych po zmianach społeczno - gospodarczych w 1989 roku spowodował likwidację Oddziału Zewnętrznego w 1990 roku.

W roku 2003 Sejmik Województwa Lubelskiego podjął uchwałę w sprawie przekazania darowizny nieruchomości stanowiącej własność województwa lubelskiego z przeznaczeniem na utworzenie Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego. W tym samym roku Dyrektor Generalny Służby Więziennej udzielił dyrektorowi zakładu karnego pełnomocnictwa do nabycia w drodze darowizny działki pod utworzenie Oddziału Zewnętrznego. Następnie na drodze aktu notarialnego przekazano nieruchomość w zarząd dyrekcji jednostki. Istniejący budynek poddany został gruntownym pracom remontowo - budowlanym oraz rozbudowie. W grudniu 2005 roku oddano do użytku dwa oddziały mieszkalne, natomiast we wrześniu 2010 roku dokonano otwarcia trzeciego oddziału.

Oddział Zewnętrzny stanowi jednostkę penitencjarną typu półotwartego, przeznaczoną dla 347 skazanych mężczyzn, odbywających karę po raz pierwszy.

Skazani przebywający w Oddziale mogą korzystać z dwóch boisk sportowych, świetlic. Do dyspozycji pozostaje także biblioteka licząca około 4,5 tysiąca woluminów, kaplica, w której prowadzone są posługi duszpasterskie oraz sala multimedialna, wykorzystywana w czasie zajęć edukacyjnych i resocjalizacyjnych.

Opiekę medyczną zapewnia ambulatorium oraz gabinet stomatologiczny.

W ramach oddziaływań penitencjarnych regularnie odbywają się warsztaty skierowane do sprawców przemocy w rodzinie, oparte na sprawdzonym systemie Duluth oraz Treningi Zastępowania Agresji (ART). Prowadzone są także autorskie programy readaptacji społecznej służące eliminacji zachowań agresywnych, profilaktyce uzależnień, uczące nowych kompetencji społecznych, przygotowujące do sprawnego poruszania się po rynku pracy.

W ciągu ostatnich lat zrealizowano liczne kursy umożliwiające zdobycia bądź poszerzenie kwalifikacji zawodowych. Osadzonych przygotowywano do wykonywania zawodu m.in. technologa robót wykończeniowych, brukarza, stolarza meblowego, glazurnika, malarza budowlanego, technologa dociepleń, kierowcy wózków widłowych, montera rusztowań budowlanych, spawacza.

Dzięki współpracy z Przychodnią Zdrowia Psychicznego, skazani uzależnieni od alkoholu, a wykazujący się m.in. nienaganną postawą i samodyscypliną mogą uczęszczać na zajęcia terapeutyczne.

Osadzeni spełniający określone prawnie kryteria zatrudniani są do prac odpłatnych i nieodpłatnych. Wykonują tym samym prace porządkowe oraz pomocnicze o charakterze administracyjno- gospodarczym zarówno w jednostce jak i na zlecenia zewnętrznych podmiotów, na rzecz organizacji pożytku publicznego oraz na cele charytatywne.

W ostatnim okresie czasu dzięki nawiązaniu współpracy z wieloma szkołami i uczelniami wyższymi, osadzeni mogą uzupełniać, jak również zdobywać wykształcenie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej