ADRES DO KORESPONDENCJI

Zakład Karny w Białej Podlaskiej

21-500 Biała Podlaska

ul. Prosta 33

woj. Lubelskie

 

Charakterystyka Oddziału Zewnętrznego w Zabłociu


Przeznaczenie

Oddział Zewnętrzny w Zabłociu stanowi jednostkę penitencjarną typu półotwartego i otwartego przeznaczoną dla recydywistów penitencjarnych.

Pojemność
Pojemność zabłockiej jednostki – 76 miejsc.

Infrastruktura
Osadzeni mogą korzystać z trawiastego boiska sportowego, na którym odbywają się mecze piłki nożnej i piłki siatkowej. Do ich dyspozycji pozostaje także biblioteka oraz świetlica, na której odbywają się zajęcia edukacyjne i resocjalizacyjne.

Historia zakładu

Historia Oddziału Zewnętrznego w Zabłociu Zakładu Karnego Biała Podlaska sięga roku 2003, kiedy to zostały poczynione pierwsze starania pozyskania budynku po dawnej szkole podstawowej im. marszałka Józefa Piłsudskiego. Szkoła, wybudowana czynem społecznym przez mieszkańców Zabłocia i okolic w roku 1934, funkcjonowała do 2001r., kiedy to z powodu niżu demograficznego i wysokich kosztów utrzymania została zlikwidowana. Opustoszały budynek ulegał dewastacji i powoli stawał się niechlubną wizytówką tej niegdyś gminnej miejscowości (Zabłocie było siedzibą gminy w latach 1809-1954).

Po pięciu nieudanych próbach przejęcia budynku szkolnego nastąpił przełomowy rok 2010. 30 czerwca 2010r. Dyrektor Generalny Służby Więziennej udzielił pełnomocnictwa Dyrektorowi Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej do nabycia w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości w Zabłociu. 7 lipca 2010r. Wójt Gminy Kodeń darował Skarbowi Państwa w trwały zarząd Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej ową nieruchomość. Był to budynek dawnej szkoły i budynek byłego ośrodka zdrowia.

Jeszcze jesienią 2010r. podjęto pierwsze prace remontowe, polegające na budowie ogrodzenia terenu wraz z oświetleniem. W 2011r. wybudowano mechaniczną oczyszczalnię ścieków oraz przystąpiono do remontu budynków byłej szkoły i byłego ośrodka zdrowia. 19 października 2012r. oba budynki po gruntownym remoncie zostały oddane do użytku jako budynek zakwaterowania osadzonych i budynek administracji.

Oddział oferuje szeroki program zajęć kulturalno-oświatowych. W tym celu została nawiązana współpraca z miejscowym Domem Kultury. Osadzeni są poddawani arteterapii. Wzmacnianiu samodyscypliny, odpowiedzialności, wytrwałości i ponoszenia konsekwencji podejmowanych decyzji służy program sportowy „Maratończyk”. W planach jest również zorganizowanie grupy cyklistów, by na dwóch kółkach podziwiać bogate walory przyrodniczo-krajobrazowe wsi Zabłocie, która jest położona w obrębie Nadbużańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Uspołecznieniu skazanych oraz kształtowaniu postaw moralnych może służyć także zwiedzanie miejscowych zabytków sakralnych. W centrum wsi znajduje się bowiem zabytkowa, murowana cerkiew prawosławna z początku XX w. Wewnątrz wyposażona jest ona w bardzo ciekawy i bogaty, pozłacany ikonostas z barokowymi puttami. Jako jedyna cerkiew w Polsce posiada drewnianą ambonę. W odległości 9 km od Zabłocia znajduje się natomiast najstarszy, bo istniejący już w XV w., monaster prawosławny w Polsce – Monaster Św. Onufrego w Jabłecznej. W przeciwnym kierunku, w Kodniu swoją siedzibę zaś mają Misjonarze Oblaci opiekujący się Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej, które swą historią sięga aż rodziny książąt Sapiehów. Nieco dalej we wsi Kostomłoty można ponadto przyjrzeć się zgodnej koegzystencji cerkwi unickiej i cerkwi prawosławnej. Wzorców do naśladowania z pewnością więc nie zabraknie.

By ułatwić osadzonym powrót na rynek pracy organizowane są różnego rodzaju kursy zawodowe, np. kurs brukarza, kurs ogrodnika, kurs wózków widłowych itp. Kursy takie umożliwiają osadzonym podjęcie pracy jeszcze podczas odbywania kary. Dodatkowo osadzeni angażują się do prac charytatywnych na rzecz zabłockiej społeczności.

W ramach oddziaływań penitencjarnych prowadzi się programy resocjalizacji sprzyjające przygotowaniu do readaptacji społecznej, w szczególności w zakresie: przeciwdziałania agresji i przemocy, przeciwdziałania uzależnieniom, przeciwdziałania pro-kryminalnym postawom, aktywizacji zawodowej i promocji zatrudnienia, kształtowaniu umiejętności społecznych i poznawczych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej