OPIS JEDNOSTKI

Od 1 grudnia 2018 roku Oddział Zewnętrzny w Popowie stanowi oddział Aresztu Śledczego w Warszawie Grochowie. 

Usytuowana w malowniczym pod względem geograficznym miejscu jednostka jest oddziałem typu półotwartego i otwartego przeznaczoną dla skazanych dorosłych i młodocianych odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy. Oddział Zewnętrzny w Popowie powstał w związku z z zapotrzebowaniem na zatrudnienie skazanych na terenie usytuowanego w sąsiedztwie Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Popowie, położony jest na terenie województwa mazowieckiego w odległości ok. 45 km od Warszawy. Stan zaludnienia normatywnego w OZ Popowo wynosi 139 osadzonych. Skazani wykonują prace odpłatne i nieodpłatne w systemie bez konwojenta. Większość osadzonych jest zatrudnionych poza terenem jednostki z czego połowa w Ośrodku Szkolenie Służby Więziennej w Popowie. W ramach podpisanych umów Oddział Zewnętrzny w Popowie współpracuje z: Urzędem Gminy w Somiance i Towarzystwem Oświatowym „Moja Wieś” w Popowie, gdzie skazani wykonują prace remontowo - porządkowe oraz pomocnicze.
W Oddziale Zewnętrznym w Popowie prowadzone są w szerokim zakresie programy resocjalizacyjne, edukacyjne oraz profilaktyczne m.in.: ekologiczne, Trening Zastępowania Agresji, psychokorekcyjne dla sprawców przestępstw drogowych dokonanych pod wpływem alkoholu.Oddział Zewnetrzny w Popowie realizuje również projekty dla osób pozbawionych wolności w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 finansowanego ze środków Funduszy Europejskich.W ramach POWER prowadzone są cykliczne kursy przyuczające do zawodów: ogrodnik terenów zielonych, technolog robót wykończeniowych w budownictwie, glazurnik, kucharz małej gastronomii oraz brukarz. Fachowa opieka instruktorów oraz nadzór merytoryczny skutkują zdobywaniem przez skazanych zarówno wiedzy teoretycznej jak i umiejętności praktycznych, niezbędych do wykonywania przez nich w przyszłości pracy w wymienionych zawodach.
W ramach czasu wolnego skazani mogą również korzystać z biblioteki, ponadto organizowane są zajęcia kulturalno – oświatowe i sportowe, które odbywają się na boisku sportowym, świetlicy oraz poza terenem jednostki penitencjarnej.

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej