Oddział Zewnętrzny w Piławie Dolnej Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie pełni funkcję zakładu karnego typu półotwartego. Jednostka przeznaczona jest dla 123 skazanych młodocianych i dorosłych odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy, z wyłączeniem chorych na cukrzycę insulinozależną. W jednostce organizowane są zajęcia w ramach profilaktyki uzależnień, psychokorekcyjne dla osadzonych kierujących pojazdy mechaniczne pod wpływem alkoholu, a także z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz aktywizacji zawodowej. Działa grupa wsparcia Anonimowych Alkoholików. Skazani wykonują poza terenem zakładu karnego, nieodpłatne prace na rzecz organów samorządu terytorialnego, organizacji pożytku publicznego oraz placówek oświatowo-wychowawczych. Osadzeni posiadający zobowiązania alimentacyjne i inne obciążenia finansowe kierowani są w pierwszej kolejności do pracy odpłatnej dostępnej w jednostce oraz u kontrahentów zewnętrznych. W ramach akcji ekologicznych organizowanych przy współpracy samorządu osadzeni dbają o środowisko naturalne, wykonują prace porządkowe i rekultywacyjne na terenie całego powiatu dzierżoniowskiego. W jednostce funkcjonuje świetlica centralna, kaplica, sala komputerowa, punkt biblioteczny, boisko koszykówki. Administracja jednostki wraz z podmiotami współpracującymi organizuje w ramach procesu readaptacji osadzonych zajęcia kulturalno-oświatowe oraz sportowe.

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej