Oddział Zewnętrzny w Dobrowie przeznaczony jest dla skazanych mężczyzn: dorośli, recydywiści penitencjarni warunkach zakładu typu półotwartego i otwartego oraz dorośli, odbywających karę po raz pierwszy w warunkach zakładu karnego typu półotwartego i otwartego. Osadzeni podczas pobytu mogą korzystać z świetlic, sali dydaktycznej, sali do ćwiczeń sportowych, boiska sportowego a także biblioteki. W oddziale zewnętrznym prowadzi się oddziaływania resocjalizacyjne, różne programy edukacyjno-korekcyjne oraz aktywizację zawodową przy współudziale wyspecjalizowanych instytucji, organizacji i stowarzyszeń samorządowych i społecznych. W Oddziale Zewnętrznym w Dobrowie realizuje się projekty:"cykl szkoleniowo-aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności", "podniesienie kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej realizujących zadania związane z przywięziennymi Klubami Pracy".  W ramach ww. projektów realizowane są kursy zawodowe, przyuczające do zawodu, poradnictwo i szeroko rozumiana aktywizacja zawodowa.  Do uczestnictwa w ww. projektach kwalifikowane są osoby pozbawione wolności zainteresowane zdobyciem, podniesieniem bądź zmianą kwalifikacji zawodowych a także zainteresowane nabyciem umiejętności efektywnego szukania pracy. 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej