Oddział Zewnętrzny w Czersku organizacyjnie podlega Dyrektorowi Zakładu Karnego w Koronowie. Jest jednostką typu otwartego z oddziałem półotwartym, przeznaczonym dla skazanych kobiet młodocianych, odbywających karę po raz pierwszy i recydywistek penitencjarnych. W jednostce przebywają również skazani mężczyźni zatrudnieni przy pracach konserwacyjno-remontowych. Pojemność Oddziału Zewnętrznego ustalona jest na poziomie 129 miejsc.

Oddział Zewnętrzny w Czersku położony jest na terenie województwa pomorskiego. Jednostka mieści się w budynkach przedwojennego Sądu Grodzkiego. Sąd Grodzki w Czersku należał do okręgu Sądu Okręgowego w Chojnicach w apelacji toruńskiej (od 30 IV 1949 r. bydgoskiej). Do kompetencji sądu grodzkiego należały sprawy cywilne i karne mniejszej wagi. Na mocy ustawy z 27 IV 1949 r. o zmianie prawa o ustroju sądów powszechnych zlikwidowano sądy apelacyjne, a w miejsce sądów okręgowych powołano sądy wojewódzkie. Sądy grodzkie zastąpiono sądami powiatowymi. Ostateczną zmianę w organizacji wymiaru sprawiedliwości przyniosła ustawa z 20 III 1950 r. o zmianie prawa o ustroju sądów powszechnych. W nowej strukturze zniesiono sądy grodzkie i okręgowe, zastępując je przez sądy powiatowe (zakres właściwości sądów grodzkich i okręgowych). Po II wojnie światowej administratorem nieruchomości było Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Czersku. W 1950r. obiekty zostały przekazane Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej w Czersku. W dniu 29.05.1958r. rozdzielono kompleks budynków a obiekty należące obecnie do jednostki zwrócono na rzecz Ministerstwa Sprawiedliwości. Jednocześnie podjęto decyzję o utworzeniu Zakładu Karnego, który związany był z Centralnym Więzieniem w Potulicach. Następnie utworzono Więzienie Specjalne dla matek z dziećmi ( na terenie mieścił się żłobek). Taką funkcję zakład pełnił do końca lat 60-tych. W 1970r. jednostkę przekształcono w Ośrodek Przystosowania Społecznego dla kobiet. W Polsce w tym okresie funkcjonowało jeszcze kilka takich ośrodków. Wszystkie w roku 1990r. zostały zlikwidowane, a jednostkę w Czersku poddano kolejny raz reorganizacji, w jej miejsce tworząc Oddział Zewnętrzny Zakładu Karnego Nr 1 w Grudziądzu. 19 marca 1991r. na mocy zarządzenia Ministra Sprawiedliwości utworzono samodzielny zakład karny dla kobiet o charakterze ośrodka pracy. Kolejna zmiana nastąpiła w 1996r., kiedy to jednostka stała się zakładem otwartym, a w 1999r. wydzielono jeden z oddziałów jako półotwarty, również dla skazanych kobiet. W dniu 1 stycznia 2013r. Zakład Karny w Czersku zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości przekształcono w Oddział Zewnętrzny Aresztu Śledczego w Chojnicach. Od 1 kwietnia 2018 r. jednostka funkcjonuje jako Oddział Zewnętrzny Zakładu Karnego w Koronowie.

Na terenie jednostki znajduje się zakład produkcyjny firmy odzieżowej "Sara" z siedzibą w Grudziądzu, który na terenie jednostki zatrudnia osadzone kobiety.

Osadzone i osadzeni podczas pobytu w Oddziale Zewnętrznym mogą korzystać ze znajdującego się w oddziale mieszkalnym punktu bibliotecznego oraz świetlicy. Na terenie jednostki organizowane są kursy zawodowe, programy readaptacyjne, spotkania grupy AA oraz prowadzona jest działalność duszpasterska. Jednostka współdziała również z organami państwowymi, samorządami, stowarzyszeniami oraz instytucjami.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej