Areszt Śledczy w Warszawie - Białołęce jest jednostką organizacyjną Służby Więziennej podlegającą Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Warszawie i realizuje zadania w zakresie wykonywania kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania. Areszt Śledczy w Warszawie- Białołęce przeznaczony jest dla mężczyzn:

- tymczasowo aresztowanych;

- skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym typu półotwartego dla recydywistów penitencjarnych

- skazanych po raz pierwszy odbywających karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym typu półotwartego

Ponadto przeznaczony jest dla:

- mężczyzn skierowanych na badania w ośrodku diagnostycznym

- tymczasowo aresztowanych poruszających się na wózku inwalidzkim,

- skazanych ( R-1/t, R-2/t) skierowanych do oddziału terapeutycznego dla osób uzależnionych od alkoholu,

- skazanych (P-1, P-2, P-3, R-1, R-2, R-3) skierowanych do nauczania w CKU,

- program substytucji metadonowej.

Pojemność jednostki wynosi 1767 miejsca.

Areszt Śledczy w Warszawie - Białołęce realizuje zgodnie z Instrukcją Dyrektora Generalnego Służby Więziennej zadania związane z tworzeniem i organizacją oddziałów penitencjarnych w zakładach karnych i aresztach śledczych. Kompleks budynków aresztu składa się z dziewięciu pawilonów obecnie oddziałów penitencjarnych oraz oddziału szkolnego – Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Areszcie Śledczym w Warszawie - Białołęce z celami mieszkalnymi dla uczniów oraz pokojami widzeń adwokackich i przesłuchań, które połączone są podziemnymi korytarzami. Przejścia w podziemiach są jednokierunkowe, a każdy pas ruchu oddziela od drugiego gruby mur.

Nowoczesne o standardzie europejskim Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Areszcie Śledczym w Warszawie - Białołęce rozpoczęło swoją działalność 1 września 2005 roku. Kształci na poziomie liceum ogólnokształcącego oraz kwalifikacyjnych kursów przygotowujących do wykonywania zawodu. Szkoła spełnia wymagania w zakresie innowacyjnych metod kształcenia dzięki dobrze przygotowanej kadrze i nowoczesnemu wyposażeniu pracowni dydaktycznych oraz zawodowych, które są przygotowywane także do przeprowadzania egzaminów zewnętrznych potwierdzających kwalifikacje zawodowe słuchaczy. Należy zaznaczyć, iż Centrum Kształcenia Ustawicznego mieszczące się na terenie jednostki umożliwia słuchaczom uzupełnienie wykształcenia do pełnego średniego, przeprowadzany jest bowiem corocznie egzamin dojrzałości. Studio TVB 7 i radiowęzeł jako centrum animacji działań kulturalno - oświatowych znajduje się w oddzielnym budynku aresztu śledczego. Wydawany jest dwumiesięcznik penitencjarno-kulturalny „Głos Białołęki”, który w 2016 r. zajął I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Szpalty za Kratą”. W Areszcie Śledczym w Warszawie - Białołęce istnieje bogata forma oddziaływań penitencjarnych we współpracy z instytucjami zewnętrznymi: fundacjami, stowarzyszeniami, poradniami leczenia uzależnień.

2016 r. na terenie Aresztu Śledczego w Warszawie - Białołęce powstał oddział terapeutyczny dla skazanych uzależnionych od alkoholu ATLANTIS.

Pierwsze wzmianki na temat utworzenia aresztu w Archiwach Akt Nowych Biblioteki Narodowej w Warszawie pojawiają się z datą 1951 roku, w chwili gdy ówczesne władze Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego zażądały wybudowania w okolicach stolicy olbrzymiego Więzienia Centralnego. Wstępny projekt więzienia przedstawiony KC PZPR uzyskał zgodę na realizację inwestycji, bowiem przedwojenne warszawskie więzienia w trakcie II wojny światowej zostały zniszczone działaniami militarnymi. W marcu 1959 roku rozpoczęto budowę więzienia oraz bloków mieszkalnych dla pracowników. Prace budowlane trwały etapami. W 1960 roku zakończono budowę pierwszego pawilonu, w 1961 roku drugiego, natomiast w roku 1963 dwa pozostałe. Jeszcze w trakcie nie zakończonej całkowicie budowy, więzienie było stopniowo zasiedlane. Na początku lat siedemdziesiątych połączono je tunelami o długości ok 400 m pod powierzchnią ziemi. Natomiast funkcjonariusze zatrudnieni w Areszcie Śledczym w czynie społecznym wybudowali stołówkę i świetlicę, która znajdowała się w środku osiedla mieszkających tu pracowników. Pierwszym naczelnikiem Centralnego Więzienia Białołęka został Ludwik Rokicki, który piastował swoją funkcję od dnia 2 listopada 1960 roku do dnia 6 lipca 1968 roku.
W latach osiemdziesiątych, po wprowadzeniu 13 grudnia 1981 roku stanu wojennego, areszt śledczy i zakład karny na warszawskiej Białołęce stały się największym ośrodkiem internowanych dla najważniejszych działaczy i przywódców ,,Solidarności''. W latach 1981-1982 na terenie jednostek przebywało ok. 600 działaczy podziemia. W dniu 13 grudnia 2011 roku z okazji 30 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w celu oddania hołdu internowanym na murze Aresztu Śledczego w Warszawie – Białołęce została umieszczona tablica upamiętniająca Ośrodek Odosobnienia dla Internowanych. Pomysłodawcą i fundatorem tablicy było Stowarzyszenie Wolnego Słowa.

Opis jednostki - audiodeskrypcja

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej