Areszt Śledczy w Śremie podlega Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Poznaniu. Przeznaczony jest dla mężczyzn tymczasowo aresztowanych oraz ukaranych i skazanych odbywających karę po raz pierwszy w ZK typu zamkniętego. Zgodnie z rejonizacją osadzania przebywają w nim osadzeni pozostający do dyspozycji następujących organów: Prokuratury Rejonowej w Grodzisku Wielkopolskim, Sądu Rejonowego w Grodzisku Wielkopolskim, Sądu Rejonowego w Nowym Tomyślu, Sądu Rejonowego w Wolsztynie, Prokuratury Rejonowej w Wolsztynie, Prokuratury Rejonowej w Kościanie, Sądu Rejonowego w Kościanie, Sądu Rejonowego w Śremie, Prokuratury Rejonowej w Gostyniu, Sądu Rejonowego w Gostyniu, Prokuratury Rejonowej w Nowym Tomyślu, Prokuratury Rejonowej w Śremie. Pojemność jednostki wynosi 158 miejsc w 28 celach mieszkalnych. Areszt Śledczy w Śremie znajduje się na terenie województwa wielkopolskiego w powiecie śremskim.

Budynek Aresztu Śledczego w Śremie wybudowano w drugiej połowie XIX wieku, jako więzienie realizujące potrzeby powiatowego sądu pruskiego (dokumentacja budowlana obejmuje lata 1856-1872). Po powstaniu wielkopolskim śremskie więzienie zostało przejęte przez Naczelną Radę Ludową, następnie przez Ministerstwo do spraw byłej dzielnicy pruskiej, a w listopadzie 1921 r. przeszło w gestię Ministerstwa Sprawiedliwości. Jednostka stała się więzieniem przy sądzie powiatowym (później grodzkim) III kategorii, przeznaczonym do odbywania kar ciężkiego więzienia, więzienia aresztu i ścisłego aresztu wymierzonych na czas do 6 miesięcy. W okresie okupacji hitlerowskiej jednostka zachowała swoje przeznaczenie jako więzienie. Dnia 20 października 1939 r. przed ratuszem miejskim odbyła się publiczna egzekucja mieszkańców Śremu, przetrzymywanych wcześniej przez hitlerowców w tym właśnie budynku. Po wyzwoleniu Śremu przez Armię Radziecką w dniu 24 stycznia 1945 r., polscy milicjanci doprowadzili do więzienia jeńców niemieckich. Jednostka znalazła się w dyspozycji Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, jako więzienie karno-śledcze III klasy dla mężczyzn i kobiet, podporządkowane więzieniu centralnemu w Poznaniu. Od 8 grudnia 1954 r. śremskie więzienie podlegało Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, a niecały rok później Ministerstwu Sprawiedliwości. W latach 1988-1992 podczas ostatniego remontu kapitalnego budynek został nadbudowany i otynkowany przez co zmienił znacznie swój wygląd. Na przełomie lat przeznaczenie i nazwa jednostki kilkakrotnie się zmieniała począwszy od więzienia karno–śledczego, do obecnej – Aresztu Śledczego w Śremie.

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej