Przeznaczenie:

Areszt Śledczy w Ostródzie jest przeznaczony dla kobiet. Podlega Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Olsztynie. Ustalona pojemność aresztu to 75 miejsc. W AŚ Ostróda osadza się kobiety: 1) tymczasowo aresztowane pozostające w dyspozycji: a) Prokuratury Okręgowej w Elblągu oraz Prokuratur Rejonowych w Braniewie, Działdowie, Elblągu, Iławie i Ostródzie; b) Ośrodka Zamiejscowego Prokuratury Rejonowej w Ostródzie z siedzibą w Morągu; c) Prokuratury Okręgowej w Olsztynie oraz Prokuratur Rejonowych w Bartoszycach, Biskupcu, Kętrzynie, Lidzbarku Warmińskim, Nidzicy, Mrągowie, Olsztyn – Południe w Olsztynie, Olsztyn – Północ w Olsztynie i Szczytnie; d) Prokuratury Rejonowej w Mławie; e) Wojskowych Prokuratur Garnizonowych w Elblągu i Olsztynie; f) Sądu Okręgowego w Elblągu oraz Sądów Rejonowych w Braniewie, Działdowie, Elblągu, Iławie, Nowym Mieście Lubawskim i Ostródzie; g) Sądu Rejonowego w Ostródzie Zamiejscowego Wydziału VIII Grodzkiego w Morągu; h) Sądu Okręgowego w Olsztynie oraz Sądów Rejonowych w Bartoszycach, Biskupcu, Kętrzynie, Lidzbarku Warmińskim, Mrągowie, Nidzicy, Olsztynie, Olsztynie i Szczytnie; i) Sądu Rejonowego w Mławie; j) Wojskowego Sądu Garnizonowego w Olsztynie; 2) tymczasowo aresztowane, skazane i ukarane transportowane z innych aresztów śledczych i zakładów karnych w związku z ich udziałem w czynnościach procesowych dokonywanych na polecenie organów wymienionych powyżej. W jednostce funkcjonuje także oddział dla kobiet: a) zakład karny typu półotwartego dla odbywających karę po raz pierwszy b) zakład karny typu półotwartego dla młodocianych. 

 

Historia

Główny budynek penitencjarno-administracyjny oraz warsztaty wzniesiono przed    II wojną światową – prawdopodobnie jeszcze w XIX wieku. Brak jest jednak dokładnych informacji na ten temat. Od początku obiekt ten pełnił funkcje więzienia. Areszt znajduje się obok dawnego budynku Sądu Rejonowego i zajmuje obszar 2880 m².Położenie i powierzchnia działki praktycznie uniemożliwia rozbudowę aresztu. Ostatni remont kapitalny miał miejsce w 1973 roku. W jego wyniku oraz dzięki ciągłym modernizacjom i bieżącym remontom obecny stan techniczny budynków jest dobry. Od 1978 roku jednostka jest przeznaczona dla kobiet.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej