Opis jednostki- wersja audio

Areszt Śledczy w Łodzi jest dużą jednostką penitencjarną przeznaczoną do wykonywania tymczasowego aresztowania wobec osadzonych mężczyzn, przebywają w nim także  skazani i ukarani mężczyźni, wobec których toczą się postępowania bez stosowania tymczasowego aresztu. Nominalna pojemność jednostki wynosi 1062 miejsca, natomiast czasowa pojemność jednostki została ustalona na 795 miejsc zakwaterowania. Na terenie jednego z oddziałów funkcjonuje Ośrodek Diagnostyczny, w którym na podstawie art. 83 § 1 Kodeksu Karnego Wykonawczego przeprowadza się badania psychologiczne, a także psychiatryczne osadzonym, celem określenia dalszych warunków odbywania kary. Areszt Śledczy w Łodzi oddano do użytku w 1964 roku. Powierzchnia jednostki wynosi około 5,5 ha. Składa się on na terenie ścisłym Aresztu z trzech pawilonów mieszkalnych, budynku administracji, zaplecza gospodarczego (warsztatów, pralni, kuchni, magazynów) oraz poza terenem ścisłym z budynku kotłowni, budynku Centralnej Składnicy Magazynowej CZSW wraz z siedzibą Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Łodzi.

Od roku 2018 w Areszcie Śledczym w Łodzi funkcjonuje Dział Dozoru Elektronicznego. Do zadań służbowych funkcjonariuszy wchodzących w skład tego działu należy realizacja czynności materialno-technicznych w Systemie Dozoru Elektronicznego (SDE), które swym zakresem obejmują w szczególności:
- Sprawdzanie warunków technicznych do odbywania kar, środków karnych i zabezpieczających w Systemie Dozoru Elektronicznego,
- Instalacje urządzeń monitorujących u osób objętych SDE,
- Kontrolę prawidłowości działania środków technicznych,
- Deinstalację urządzeń monitorujących,
- Realizację wizyt związanych z naruszeniem warunków odbywania kary przez osoby objęte systemem. 
Funkcjonariusze czynności materialno-techniczne związane z obsługą Systemu Dozoru Elektronicznego realizują u osób objętych systemem, na terenach oddalonych do 200 km od jednostki macierzystej, zachowując tym samym skuteczną reakcję w przypadku pojawienia się nowego zadania do wykonania. Nadzór merytoryczny nad realizacją czynności wykonywanych przez Działy Dozoru Elektronicznego sprawuje Biuro Dozoru Elektronicznego Centralnego Zarządu Służby Więziennej.  
System Dozoru Elektronicznego jest to kontrola zachowania osoby skazanej przy użyciu środków technicznych, na mocy orzeczenia sądu lub decyzji komisji penitencjarnej.  
W Systemie Dozoru Elektronicznego można kontrolować: 
- przebywanie przez skazanego w określonych dniach tygodnia i godzinach we wskazanym przez sąd miejscu (dozór stacjonarny),
- bieżące miejsce pobytu skazanego, niezależnie od tego, gdzie skazany przebywa (dozór mobilny),
- zachowywanie przez skazanego określonej minimalnej odległości od osoby wskazanej przez sąd  (dozór zbliżeniowy).

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej