Areszt Śledczy w Koszalinie działa na podstawie ustawy z 09.04.2010r. o Służbie Więziennej.

Przeznaczenie jednostki:

Areszt Śledczy w Koszalinie podlega Okręgowemu Inspektoratowi SW w Koszalinie i przeznaczony jest dla mężczyzn i kobiet. Jednostka zlokalizowana jest na terenie województwa zachodniopomoskiego, obsługując prokuratury i sądy w Koszalinie, Białogardzie i Kołobrzegu.

W skład Jednostki wchodzą:

- Areszt Śledczy w Koszalinie dla tymczasowo aresztowanych mężczyzn i kobiet z oddziałem dla skazanych recydywistów penitencjarnych w warukach zakładu typu zamkniętego

- Oddział Zewnętrzny w Dobrowie dla skazanych mężczyzn: dorośli, recydywiści penitencjarni warunkach zakładu typu półotwartego i otwartego oraz dorośli, odbywających karę po raz pierwszy w warunkach zakładu karnego typu półotwartego i otwartego.

- Oddział Zewnętrzny w Koszalinie dla skazanych mężczyzn: dbywających karę po raz pierwszy, recydywistów penitencjarnych.Ponadto w oddziale zewnętrznym odbywają karę: skazani mężczyźni chorzy na cukrzycę insulinozależną, skazani mężczyźni odbywający karę po raz pierwszy skierowani do oddziału terapeutycznego dla osób uzależnionych od alkoholu.

Osadzeni podczas pobytu mogą korzystać z świetlic, sali dydaktycznej, sali do ćwiczeń sportowych, boiska sportowego a także biblioteki. W areszcie  znajduje się kaplica w której odprawiane są nabożeństwa. W areszcie oraz w oddziale zewnętrznym prowadzi się oddziaływania resocjalizacyjne, różne programy edukacyjno-korekcyjne oraz aktywizację zawodową przy współudziale wyspecjalizowanych instytucji, organizacji i stowarzyszeń samorządowych i społecznych. W Areszcie Śledczym w Koszalinie realizuje się projekty: "cykl szkoleniowo-aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności", "podniesienie kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej realizujących zadania związane z przywięziennymi Klubami Pracy".  W ramach ww. projektów realizowane są kursy zawodowe, przyuczające do zawodu, poradnictwo i szeroko rozumiana aktywizacja zawodowa. Do uczestnictwa w ww. projektach kwalifikowane są osoby pozbawione wolności zainteresowane zdobyciem, podniesieniem bądź zmianą kwalifikacji zawodowych a także zainteresowane nabyciem umiejętności efektywnego szukania pracy.  

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej