Areszt Śledczy w Jeleniej Górze przeznaczony jest dla mężczyzn tymczasowo aresztowanych pozostających do dyspozycji sądów i prokuratur w Jeleniej Górze, Bolesławcu, Lwówku Śląski, Lubaniu i Zgorzelcu.  Ponadto funkcjonuje tu oddział zakładu karnego typu zamkniętego dla recydywistów penitencjarnych. Pojemność ewidencyjna jednostki wynosi 309 miejsc. Areszt podlega Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej we Wrocławiu. Znajduje się na terenie województwa dolnośląskiego.
 
 mario1 (2).JPG
 
Pierwsze wzmianki o utworzeniu jednostki penitencjarnej na terenie miasta Jelenia Góra pojawiły się tuż przed wybuchem II wojny światowej. Jednak za genezę obecnego Aresztu Śledczego przyjmuje się rok 1945, kiedy to decyzją Ministerstwa Sprawiedliwości Centralnego Zarządu Zakładów Karnych, uruchomiono pierwszy obiekt tuż przy budynku Sądu. Początki były bardzo trudne i związane głównie z odbudową kraju po pożodze wojennej. Do tworzenia zrębów nowego systemu brakowało praktycznie wszystkiego, a ludzie stanęli przed ogromnym wyzwaniem organizacyjnym i technicznym. Wszechobecnie panowały uciążliwe warunki socjalno – bytowe nie tylko dla osadzonych ale także dla funkcjonariuszy. Sytuacja zaczęła się diametralnie zmieniać dopiero na początku lat 90-tych. Konieczność poprawy stanu obiektów Służby Więziennej stała się niezbędna, w myśl nowych uwarunkowań prawnych i przemian ustrojowych. Wiosną 1991 roku zawieszono działalność jednostki w celu przeprowadzenia kompleksowego remontu. Przebudowano pawilon penitencjarny, dobudowano skrzydło kompleksu bramowo-administracyjnego oraz dwie dodatkowe wieże wartownicze. Dużym udogodnieniem w doprowadzaniu osadzonych na rozprawy stało się wewnętrzne przejście, łączące budynki Sądu Okręgowego i Rejonowego z Aresztem, przyczyniając się do wzrostu bezpieczeństwa związanego z konwojowaniem. Reorganizacja obiektu zaowocowała podjęciem decyzji Ministra Sprawiedliwości z dnia 31.01.1997 r., w sprawie wznowienia działalności Aresztu. W czerwcu 2006 r. uruchomiono nowy pawilon penitencjarny z oddziałem zakładu karnego pozwalający zwiększyć pojemność tutejszej jednostki o 151 miejsc. Standard oddanych do użytku pomieszczeń podniósł w dużym stopniu warunki odbywania kary pozbawienia wolności przez osadzonych jak i komfort pracy funkcjonariuszy. Kompleks położony w centrum miasta składa się obecnie z trzech budynków zbliżonych na planie do znaku "∏". Do dyspozycji osadzonych pozostają biblioteka, radiowęzeł, świetlice oraz miejsce kultu religijnego. Opiekę medyczną zapewniają więźniom lekarz i pielęgniarka w obrębie ambulatorium, gabinetu stomatologicznego i izby chorych. 
Do zakresu działania Dyrektora Aresztu Śledczego w Jeleniej Górze należy w szczególności:
 ■ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw osadzonymi w Areszcie Śledczym w Jeleniej Górze,
 ■zapewnienie praworządnego wykonywania kar pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania,
 ■zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w podległej jednostce,
 ■racjonalne wykorzystanie środków finansowych,
 ■zapewnienie odpowiedniego do potrzeb doboru i wykorzystania kadry, stałego podnoszenia jej kwalifikacji, właściwego wykonywania obowiązków i dyscypliny,
 ■nadzorowanie działającego w ramach aresztu zakładu opieki zdrowotnej,
 ■wykonywanie poleceń wydawanych w ramach nadzoru penitencjarnego,
 ■współdziałanie w zakresie realizacji zadań zakładu lub aresztu z właściwymi instytucjami państwowymi, samorządowymi i społecznymi oraz kościołami, związkami wyznaniowymi i osobami godnymi zaufania,
 ■współdziałanie z podmiotami zawartymi w art. 38 KKW,
 ■prowadzenie oddziaływań penitencjarnych wobec skazanych przebywających w tutejszym areszcie.
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej