W Areszcie Śledczym w Elblągu przebywają tymczasowo aresztowani, pozostający do dyspozycji Prokuratur Okręgowej, Rejonowej oraz Sądu Okręgowego i Rejonowego w Elblągu, jak również skazani i ukarani wzywani do udziału w czynnościach procesowych przez wyżej wymienione organy. W jednostce funkcjonuje także oddział terapeutyczny dla osób uzależnionych od środków odurzających lub substancji psychotropowych oraz oddział dla skazanych dorosłych i młodocianych typu zamkniętego dla odbywających karę po raz pierwszy. Ustalona pojemność aresztu to 292 miejsca.
Udokumentowane początki Aresztu Śledczego w Elblągu związane są z rokiem 1903, gdzie pod zarządem niemieckim pełnił on funkcję więzienia. Prawdopodobnie funkcjonował on już jednak wcześniej, dla potrzeb istniejącego wtedy Sądu Rejonowego w Elblągu. Pierwsze lata po zakończeniu I wojny światowej, były okresem pewnej destabilizacji i wzrostu przestępczości w Elblągu. Jak podają źródła historyczne, większość przestępstw, w związku z których popełnieniem, skazani przebywali w Więzieniu w Elblągu, to były kradzieże, lub też niosły ze sobą zagrożenie życia i zdrowia, gdyż były to bójki z użyciem ostrych przedmiotów, najczęściej noży. Według spisu z 1919 r. Elbląg liczył wtedy około 67 tys. mieszkańców. Wśród osób przebywających w przymusowym miejscu odosobnienia, prym wiedli mężczyźni. W przeciągu całego 1919 roku znalazło się w miejscowym więzieniu 562 mężczyzn, natomiast karą pozbawienia wolności objęto 83 kobiety. Można w nim było jednorazowo osadzić 182 więźniów płci obojga. Ich dzień zaczynał się pobudką o godzinie 6:30 i typowym dla niemieckich więzień posiłkiem, w skład którego wchodziła zbożowa kawa z chlebem lub zupa. Osobom , które opuściły elbląskie więzienie bądź jeszcze przebywały, pomocą służyło Stowarzyszenie Pomocy Więźniom.
Nasza powojenna historia zaczęła się 15.06.1945 r., gdy budynek, który obecnie zajmuje Areszt, został przejęty przez Ministerstwo Sprawiedliwości od Skarbu Państwa, z przeznaczeniem na Zakład Karny. W 1992 roku przeznaczenie jednostki uległo zmianie i Zakład Karny stał się Aresztem Śledczym.
Ostatnie lata Aresztu, związane są głównie z budowaniem infrastruktury – bazy koniecznej dla prowadzenia oddziaływań penitencjarnych. Poprawiły się znacznie warunki socjalno – bytowe odbywania kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania. Oddano do użytku nowe place spacerowe, oraz nowy oddział mieszkalny na 48 miejsc. Od podstaw stworzono radiowęzeł, bibliotekę i świetlicę centralną. Wybudowano budynek z nowym kompleksem ochronnym oraz salą widzeń. Dobudowano jedno piętro budynku administracji i wyremontowano pozostałą jego część.

Z dniem 1 kwietnia 2018 roku utworzony został w Braniewie Oddział Zewnętrzny Aresztu Śledczego w Elblągu. Reorganizacja jednostek penitencjarnych odbyła się w oparciu o Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 stycznia 2018 roku w sprawie zniesienia Zakładu Karnego w Braniewie (Dz. U. 2018 poz. 46) oraz Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 stycznia 2018 roku w sprawie utworzenia w Braniewie Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego w Elblągu (Dz. U. 2018 r. poz. 69).

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej