Przeznaczenie:

Oddział Zewnętrzny w Działdowie Zakładu Karnego w Iławie przeznaczony jest dla tymczasowo aresztowanych mężczyzn. Od 14.02.2011 r. w jednostce funkcjonuje oddział zakładu karnego typu półotwartego dla skazanych mężczyzn odbywających karę po raz pierwszy. Całkowita pojemność według normy 3 m² wynosi 100 miejsc osadzenia.

 

Historia:

Więzienie w Działdowie wraz z Sądem Rejonowym powstało jako zespół budynków w latach 1872-1875. Budowali go więźniowie pod nadzorem niemieckiego inżyniera. W okresie rządów pruskich był dość intensywnie eksploatowany, także jako areszt deportacyjny oraz miejsce przetrzymywania więźniów przewidzianych do wymiany między zaborcami, z uwagi na bliskość granicy.

Po odzyskaniu niepodległości decyzją traktatu wersalskiego z dnia 28 czerwca 1919 roku i ustawy sejmowej z dnia 14 lipca 1920 obiekty zostały przejęte przez skarb państwa i przekazane w zarząd Ministerstwa Sprawiedliwości (taki wpis widnieje w księgach wieczystych). Areszt jako więzienie karno-śledcze podległy więzieniu mokotowskiemu w Warszawie nie zmienił swojej funkcji i przeznaczenia przez cały okres międzywojenny. W pierwszych dniach wojny 1939 roku przetrzymywano tu żołnierzy września i innych zatrzymanych, później pełniło rolę punktu segregacyjnego przed wysłaniem do obozów koncentracyjnych, obozów pracy czy na tzw. roboty przymusowe.

Więzienie w Działdowie po zakończeniu działań wojennych w 1945 roku zostało przejęte przez Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego, a następnie 13 kwietnia 1945 roku przekazano je Departamentowi Więziennictwa Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Do połowy 1950 roku organizacyjnie podlegało WUBP w Warszawie, po reorganizacji struktury administracyjnej kraju znalazło się w granicach województwa olsztyńskiego o obszarze działania WUBP w Olsztynie. Po zmianie struktury więziennictwa na podstawie Zarządzenia nr 092 Ministra Spraw Wewnętrznych z 14 kwietnia 1955 roku, od 1 sierpnia 1955 roku więzienie karno-śledcze III klasy w Działdowie podlegało organizacyjnie Centralnemu Więzieniu w Iławie.

Jednostka usytuowany jest w centrum miasta w bezpośrednim sąsiedztwie Sądu Rejonowego w Działdowie i gimnazjum nr 1. W skład kompleksu więziennego wchodzi budynek penitencjarny (mieszkalny), budynek administracji (rozbudowany w latach 2007-2008), magazyn oraz warsztaty naprawcze. Jednostka zajmuje powierzchnię 5092 m². Jego usytuowanie nie stwarza większych kolizji z otoczeniem.

 

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej