Areszt Śledczy w Tarnowskich Górach podlega Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Katowicach. Obecnie może pomieścić jednorazowo 428 osadzonych. Areszt Śledczy w Tarnowskich Górach jest jednostką typu zamkniętego, przeznaczoną dla tymczasowo aresztowanych mężczyzn, jak również skazanych mężczyzn wobec, których toczą się postępowania przed sądem w innych sprawach. Pojemność oddziałów aresztu wynosi 213 osób.
 Areszt Śledczy w Tarnowskich Górach realizuje w/w. zadania wobec 8 organów postępowania karnego [tj.: Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach wraz z Zamiejscowym Wydziałem VI Karnym z siedzibą w Piekarach Śląskich; Prokuratura Rejonowa w Tarnowskich Górach wraz z Zamiejscowym Ośrodkiem z siedzibą w Piekarach Śląskich; Sąd Rejonowy w Chorzowie wraz z Zamiejscowym Wydziałem VII Karnym z siedzibą w Świętochłowicach; Prokuratura Rejonowa w Chorzowie oraz Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej].
 Od października 2009 roku w tarnogórskim areszcie otwarty został oddział zakładu karnego typu półotwartego dla recydywistów penitencjarnych [R-2]. Pojemność tego oddziału wynosi 104 osoby. Zaś od maja 2014 roku w tarnogórskiej jednostce funkcjonują: drugi oddział zakładu karnego typu półotwartego dla recydywistów penitencjarnych [R-2], którego pojemność wynosi 55 osób oraz oddział zakładu karnego typu zamkniętego dla recydywistów penietencjarnych [R-1] z 56 miejscami.
 Kompleks obiektów zajmuje obszar 8184 m2, zabudowania usytuowane pomiędzy budynkami Sądu Rejonowego, zespołem budynków Szpitala Powiatowego Nr 1 oraz Kościołem pod wezwaniem Matki Boskiej Królowej Pokoju. W skład zabudowy wchodzą:
- historycznie starsza część jednostki tj. pawilon mieszkalny „A”, który wraz z równą wiekowo częścią administracyjną tworzą bryłę w kształcie litery ”T”. Całość wykonana jest z cegły ceramicznej.
- pawilon mieszkalny „B” jest budynkiem trzypiętrowym murowanym wybudowanym w pierwszej połowie lat 60-tych ub. wieku, który połączony łącznikiem komunikacyjnym z pawilonem „A” tworzy bryłę w kształcie litery „H”. Ze względu na pierwotne przeznaczenie różni się od typowej dla budownictwa więziennego bryły zewnętrznej. To właśnie w tym pawilonie – oddziały III oraz IV „zajmują” zakład karny typu zamkniętego oraz zakład karny typu półotwartego dla recydywistów penitencjarnych.
- budynkami uzupełniającymi są budynki bramy głównej, garażowy i pomieszczeń gospodarczych umożliwiające w sposób niezakłócony działać w jednostce.
- całość otoczona jest murem ochronnym, który w swej pierwotnie historycznej części wykonany jest z cegły ceramicznej, podwyższony do wysokości uwzględniającej założenia planu ochrony i obrony jednostek penitencjarnych.
- tym co wyróżnia obecnie jednostkę i zamyka całość jest nowoczesna brama gabarytowo dostosowana do współczesnego sprzętu jednostek wspomagających tj. policji i straży pożarnej oraz wieże jedna z kilku usytuowanych w newralgicznych miejscach obserwacyjnych. Elementy te jako nowoczesne budownictwo zostały umiejętnie wkomponowane w zabudowę pierwotną.
 Areszt Śledczy w Tarnowskich Górach dysponuje 6 placami spacerowymi, placem rekreacyjnym, salą widzeń, kantyną, biblioteką, czterema świetlicami oraz kaplicą. Świetlice wyposażone są w sprzęt audiowizualny, prasę oraz sprzęt sportowo - rekreacyjny. Stałą formą działalności jest funkcjonowanie sieci radiowęzłowej oraz telewizji kablowej wykorzystywanej do przekazywania informacji, prezentacji pogadanek i audycji profilaktyczno - wychowawczych oraz emisji filmów i programów edukacyjnych.
 Areszt Śledczy w Tarnowskich Górach realizując swoje statutowe zadania aktywnie współpracuje z przedstawicielami lokalnej społeczności w ramach realizacji celów wykonania kary pozbawienia wolności oraz readaptacji społecznej skazanych. Na bazie nawiązanych porozumień współpracujemy od lat z Urzędem Miejskim, Powiatowym Urzędem Pracy, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej ds. Karnych Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach.
 Warty podkreślenia jest również fakt, iż recydywiści penitencjarni odbywający karę pozbawienia wolności w oddziale zakładu karnego typu półotwartego zatrudnieni są poza terenem jednostki penitencjarnej w grupach bez konwojenta.
 W jednostce prowadzi się nauczanie w ramach procesu kształcenia kursowego – skazani mają możliwość nabywania kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności poruszania się po rynku pracy. Ogólnie dostępna jest także oferta zajęć z zakresu szeroko rozumianych kompetencji społecznych, profilaktyki agresji oraz uzależnień. Wzbogacenie oferty kulturalno – oświatowej stanowią zaś organizowane przedsięwzięcia artystyczne [koncerty zespołów muzycznych, wystawy, przedstawienia teatralne] czy spotkania z ciekawymi ludźmi. Osadzonym umożliwia się korzystanie z posług religijnych, poprzez katechezę, systematycznie organizowane spotkania Kościoła Rzymsko – Katolickiego oraz kontakty z przedstawicielami innych wyznań.

Opracowanie:
por. Roman Malchrzyk.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej