Areszt Śledczy Szczecin

Przeznaczenie jednostki.

 Areszt Śledczy w Szczecinie jest jednostką organizacyjną Służby Więziennej, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia: 09 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2010 r. Nr 79, poz. 523). Został utworzony na podstawie Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości, z dnia: 14 sierpnia 1996 r. w sprawie zniesienia rejonowych aresztów śledczych i rejonowych zakładów karnych oraz utworzenia w ich miejsce aresztów śledczych i zakładów karnych (Dz. Urz. Min. Spraw. Nr 5, poz. 27).

Aktualnie jednostka dysponuje miejscami zakwaterowania dla 616 osób pozbawionych wolności, w tym 84 na terenie szpitala. W dniu 06 października 2010 r. rozpoczęto wdrażanie nowych rozwiązań organizacyjnych w Areszcie Śledczym w Szczecinie. Utworzone zostały dwa odrębne oddziały penitencjarne.
I Oddziałem Penitencjarnym kieruje – zastępca dyrektora, ppłk Jarosław Korolczuk
II Oddziałem Penitencjarnym kieruje – zastępca dyrektora, ppłk Piotr Gawroński

Areszt Śledczy w Szczecinie położony jest w centrum miasta na powierzchni 9928 m kwadratowych. Charakteryzuje się zwartą zabudową budynków penitencjarnych wielokondygnacyjnych, składających się z 3 pawilonów mieszkalnych i budynku administracyjnego. Pawilon mieszkalny szpitala zbudowany w kształcie litery ,,U „, przylega do budynku mieszkalnego pawilonu,, A” zbudowanego w kształcie litery ,,T” wykończonej dwiema basztami. Drugi pawilon ,,B” przylega narożnikiem do budynku prokuratury.

W latach 50 -tych powstał mur okalający areszt.

W 1955 r więzienie w Szczecinie otrzymało nazwę CENTRALNE WIĘZIENIE W SZCZECINIE , które pod tą nazwą funkcjonowało do końca lata 60- tych . W latach 1958 -1963 działał OŚRODEK PRACY WIĘŹNIÓW na Pomorzanach podległy Centralnemu Więzieniu w Szczecinie, przeniesiony następnie na ulicę Hryniewieckiego jako OŚRODEK ZEWNĘTRZNY.

W 1970 roku nastąpiła zmiana nazwy więzienia i powstał WOJEWÓDZKI ARESZT ŚLEDCZY W SZCZECINIE . Ten stan rzeczy utrzymał się tylko do końca 1971 roku.

W 1972 roku doszło do następnej zmiany nazwy tej jednostki penitencjarnej, która od początku roku funkcjonowała pod nazwą WOJEWÓDZKIEGO ZARZĄDU ZAKŁADÓW KARNYCH W SZCZECINIE. Ta nazwa utrzymała się do końca 1975 roku , aby na początku 1976 roku jednostka otrzymała nazwę Areszt Śledczy w Szczecinie i była jednostką podległą OKRĘGOWEMU ZARZĄDOWI ZAKŁADÓW KARNYCH W KOSZALINIE.

Na mocy decyzji Centralnego Zarządu Zakładów Karnych w Warszawie w dniu 01. 04. 1984 r. z Aresztu Śledczego w Szczecinie wyodrębniona została jednostka pod nazwą Okręgowy Zarząd Zakładów Karnych w Szczecinie pełniący rolę nadrzędną wśród jednostek penitencjarnych położonych na terenie utworzonego administracyjnie okręgu szczecińskiego. Do jednostek podległych należał również Areszt Śledczy w Szczecinie, który posiadał Oddział Zewnętrzny w Przecławiu zlikwidowany 1989 r. oraz Oddział Zewnętrzny na ul. Hryniewieckiego.

W OZ-ach zatrudnieni byli wyłącznie skazani, którzy odpłatnie wykonywali różne prace na rzecz zakładów i przedsiębiorstw na terenie Szczecina. W 1987 roku powstał obecny budynek administracji tutejszej jednostki. 31. 12. 1989 roku w całej Polsce zlikwidowane zostały Okręgowe Zarządy Zakładów Karnych.

W roku 1990 jednostka funkcjonowała pod nazwą Areszt Śledczy w Szczecinie. W czerwcu 1990 roku zlikwidowany został Oddział Zewnętrzny mieszczący się na ulicy Hryniewieckiego.

W dniu 14.09 .1990 roku na mocy zarządzenia nr 83/90/CZZK utworzono w Szczecinie Rejonowy Areszt Śledczy. Jednostka ta, oprócz funkcji Aresztu Śledczego pełniła również funkcje nadrzędną wśród jednostek penitencjarnych rejony szczecińskiego.

W dniu 30-09-1996 roku Rejonowy Areszt Śledczy w Szczecinie uległ likwidacji, następcą prawnym został Areszt Śledczy w Szczecinie, a w dniu 01.10.1996 roku powstała nowa jednostka pełniąca funkcję nadrzędną w rejonie szczecińskim.

Jest nią OKRĘGOWY INSPEKTORAT SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W SZCZECINIE

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej