Praca osób odbywających karę pozbawienia wolności w jednostkach penitencjarnych jako jedna z najważniejszych form resocjalizacyjnych oraz readaptacyjnych stanowi dla Służby Więziennej sprawę priorytetową. Dobre praktyki pokazują coraz większe zainteresowanie tą grupą pracowników, a tym samym korzyści dla podmiotów zewnętrznych współpracujących z naszym resortem.

Wychodząc naprzeciwko uprawnionym podmiotom zainteresowanym nawiązaniem współpracy w zakresie zatrudnienia osadzonych, zamieszczono poniżej schemat, który przedstawia ogólne informacje dotyczące podstaw prawnych i procedur zatrudniania wskazanej grupy oraz kroki, jakie należy podjąć w celu pozyskania pracownika.

 

Więcej informacji o zatrudnieniu więźniów-tutaj

Materiał filmowy

Jakie przepisy regulują zatrudnienie osadzonych?

Najważniejsze uregulowania prawne dotyczące zatrudnienia osób odbywających karę pozbawienia wolności określone zostały w:

 1. Ustawie z dnia 06.06.1997r. Kodeksie Karnym Wykonawczym, Dz. U. z 1997r. Nr 90 poz. 557, z póź. zm, ( art. 121-129)
 2. Ustawie z dnia 28 sierpnia 1997r. o zatrudnieniu osób pozbawionych wolności, Dz. U. z dnia 09.10.1997r. Nr 123, poz. 777
 3. Ustawie z dnia 13.10.1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Dz. U. z 1998r. Nr 137, poz. 887, z późn. zm.
 4. Ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94),( dotyczy działu VI oraz X)

Kto jest uprawniony do zatrudnienia osadzonych ?

W zakresie zatrudnienia nieodpłatnego:

 • organizacje non profit (fundacje, stowarzyszenia)
 • organy administracji publicznej
 • organizacje pożytku publicznego
 • instytucje charytatywne

W zakresie zatrudnienia odpłatnego:

 • Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą
 • Spółdzielnie
 • Spółki:

osobowe:

- Spółka cywilna
- Spółka jawna
- Spółka komandytowa
- Spółka komandytowo – akcyjna
- Spółka partnerska


kapitałowe:
- Spółka akcyjna
- Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 • Przedsiębiorstwa państwowe

Krok po kroku- co należy zrobić aby zatrudnić osadzonego?

 • wyszukaj na mapie Dolnego Śląska najbliższej położoną jednostkę penitencjarną w obszarze Twojego zainteresowania
 • wyślij do odpowiedniej jednostki zapytanie ofertowe podając podstawowe dane organizacji którą reprezentujesz, zakres i czas planowanych prac do których mogą zostać skierowani osadzeni, miejsce pracy, ilość niezbędnych pracowników.
 • w przypadku akceptacji przez strony umowy wstępnych warunków zatrudnienia osadzonych, jednostka zwróci się z prośbą o dodatkowe dokumenty, które mogą mieć formę kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem. Należą do nich: numer NIP, numer REGON, zaświadczenie o nie zaleganiu w składkach ZUS( w przypadku pracy odpłatnej), wydane przez urząd skarbowy zaświadczenie o nie zaleganiu w podatku ( w przypadku pracy odpłatnej), wpis do krajowego rejestru sądowego (jeśli dokonano wpisu do rejestru), zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
 • podpisz umowę o zatrudnieniu osadzonych z Dyrektorem właściwej jednostki penitencjarnej

W przypadku wątpliwości skontaktuj się z właściwym doradcą przez Okręgowy Inspektorat SW we Wrocławiu pod nr tel. (71) 327 26 20, fax (71) 327 26 70.

 

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej