DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://www.sw.gov.pl/okreg/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-w-warszawie

 

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie, która jest częścią portalu internetowego Służby Więziennej. Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie nie jest właścicielem strony internetowej, a zobowiązany jest wyłącznie do uzupełniania treści w ściśle ograniczony zakresie, dotyczącym wyłącznie działalności Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie. 

 

Data publikacji strony internetowej: 2016-01-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-01-01

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Filmy nie posiadają opisu dla osób niedosłyszących i niesłyszących.

Nie wszystkie zdjęcia posiadają opis alternatywny dla osób niedowidzących i niewidzących.

Strona posiada wersje kontrastowe.

Na stronie działają skróty klawiaturowe.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-21.

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z koordynatorem do spraw dostępności podporucznikiem Grzegorzem Walczukiem dzwoniąc na numer telefonu 22 640 82 87 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: oisw_warszawa@sw.gov.pl. Wzór wniosku o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności znajduje się w zakładce: Dla osób z trudnościami w komunikowaniu się.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich https://bip.brpo.gov.pl

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Dojazd do Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie

Budynek główny Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie znajduje się przy ulicy Wiśniowej 50, przy skrzyżowaniu ulicy Rakowieckiej z ulicą Wiśniową. W odległości 500 metrów od budynku głównego znajduje się stacja metra Pole Mokotowskie - linia M1. Dojazd do siedziby Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie możliwy jest komunikacją miejską: metrem linia M1 - stacja Pole Mokotowskie oraz autobusami kursującymi ulicą Rakowiecką. W pobliżu siedziby Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie znajdują się przystanki autobusowe Wiśniowa 01, Wiśniowa 02 linii 119, 130, 167, 168. Przy budynku znajduje się wydzielone i oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Przy wejściu głównym budynek posiada instalację przyzywową (domofon) w celu ułatwienia skontaktowania się z funkcjonariuszem pełniącym służbę w biurze przepustek. W budynku nie ma urządzeń wspomagających osoby słabo słyszące typu wzmacniacze FM, pętle indukcyjne.

Na terenie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie obowiązuje poruszanie się w asyście funkcjonariusza z uwagi na system ochrony obiektu. Istnieje możliwość przemieszania się z psem asystującym. Do budynku prowadzi wejście od ulicy Wiśniowej. Do wejścia prowadzą schody, brak jest podjazdów dla wózków inwalidzkich. Obiekt nie jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Na poszczególne kondygnacje budynku prowadzą schody, które można pokonać tylko pieszo. W budynku nie ma windy. Budynek nie posiada toalety dla osób z niepełnosprawnościami. Opracowano podstawowe zasady ewakuacji z budynku Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie osób z trudnościami w poruszaniu się.

Po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym lub za pomocą poczty elektronicznej istnieje możliwość załatwienia spraw w pomieszczeniu na parterze budynku Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie. 

 

Osoby posługujące się językiem PJM (Polski Język Migowy), językiem SJM (System Językowo-Migowy), SKOGN (System Komunikacji Osób Głucho-Niewidomych) proszone są o wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania.

 

APLIKACJE MOBILNE

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie nie udostępnia aplikacji mobilnych.

Rozmiar: 199.5 kB

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie znajduje się przy ulicy Wiśniowej 50 w Warszawie.

 

Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Warszawie kieruje Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej.

 

Dyrektor okręgowy jest przełożonym wszystkich pracowników i funkcjonariuszy pełniących służbę w podległych jednostkach organizacyjnych. Szczegółowe zadania Służby Więziennej oraz zakres działania dyrektora okręgowego zawarte są w różnych przepisach prawnych. Do najważniejszych aktów prawnych regulujących zadania Służby Więziennej należy ustawa o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 roku oraz Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks Karny Wykonawczy.

 

Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Warszawie podlegają następujące jednostki organizacyjne Służby Więziennej: Areszt Śledczy w Warszawie Białołęce, Areszt Śledczy w Warszawie Grochowie z Oddziałem Zewnętrznym w Popowie, Areszt Śledczy w Warszawie Służewcu z Oddziałem Zewnętrznym Bemowo, Areszt Śledczy w Grójcu z Oddziałem Zewnętrznym w Stawiszynie, Zakład Karny w Płocku z Oddziałem Zewnętrznym w Płońsku, Zakład Karny w Siedlcach, Zakład Karny w Przytułach Starych.

 

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie lub osoba przez niego wyznaczona przyjmuje interesantów w poniedziałki w godzinach od 9.00 do 17.00 oraz od wtorku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.

Zakres działalności - tekst łatwy do czytania (ETR) Rozmiar: 298.1 kB
Opis przedmiotu działalności OISW w Warszawie Rozmiar: 3.5 MB
Zakres działalności OISW w Warszawie tekst odczytywany maszynowo Rozmiar: 85.1 kB

Koordynator dostępności odpowiada między innymi za wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Okręgowy Inspektorat Służby Więzienne oraz monitorowanie zapewnienia przez tą jednostkę dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Koordynator dostępności:

 

ppor. Grzegorz Walczuk

e-mail: oisw_warszawa@sw.gov.pl

e-mail: grzegorz.walczuk@sw.gov.pl

telefon: +48 22 640 82 87

fax:  +48 22 848 62 68

Dane kontaktowe koordynatora dostępności w OISW Warszawa Rozmiar: 1.6 MB
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej