Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych przetwarzanych w związku
z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości

 

Szanowni Państwo!

Uwzględniając rozstrzygnięcia przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125), uprzejmie informujemy:

 1. Tożsamość i dane kontaktowe administratora:
 • administratorem w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Szczecinie jest Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Szczecinie;
 • adres: ul. Kaszubska 28, 70-226 Szczecin;
 • telefon: +48 91 48 09 101;
 • e-mail: oisw_szczecin@sw.gov.pl.
 1. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
 • adres: ul. Kaszubska 28, 70-226 Szczecin;
 • telefon: +48 91 48 09 110,
 • e-mail: iod_oisw_szczecin@sw.gov.pl.
 1. Cele, do których mają posłużyć dane osobowe.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 652, z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 9 kwietna 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1542, z późn. zm.), zadań w zakresie wykonywania tymczasowego aresztowania oraz kar pozbawienia wolności i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku naruszenia jej praw w wyniku przetwarzania danych osobowych.

 1. Państwa prawa, jako osób, których dane osobowe dotyczą.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do żądania sprostowania,
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 • Szczególnego podkreślenia jednak wymaga, iż powyższe prawa mogą zostać ograniczone na podstawie przepisów odrębnych, w szczególności na podstawie przepisów ustawy o Służbie Więziennej i ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej