mjr Grzegorz Pękala

tel. 17 85 80 795,

e-mail: grzegorz.pekala@sw.gov.pl

 

Mapa z lokalizacją Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Rzeszowie.

OISW Rzeszów.png

Deklaracja dostępności

 

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Rzeszowie jest częścią portalu internetowego Służby Więziennej. Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Rzeszowie nie jest właścicielem strony internetowej, a zobowiązany jest wyłącznie do uzupełniania treści w ściśle ograniczonym zakresie (dotyczących wyłącznie działalności Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Rzeszowie). Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Rzeszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Rzeszowie, która jest częścią portalu internetowego Służby Więziennej.

Data publikacji strony internetowej SW: 2016-01-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji SW: 2018-01-01

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Filmy nie posiadają opisu dla osób niedosłyszących i niesłyszących.

Na stronie działają skróty klawiaturowe.

Nie wszystkie zdjęcia posiadają opis alternatywny dla osób niedowidzących i niewidzących.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-07-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Dojazd do Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Rzeszowie:

Budynek Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Rzeszowie znajduje się przy ulicy Załęskiej 76, bezpośrednio przy przystanku autobusowym Załeska Zakład Karny 06. Na parkingu naprzeciwko wejścia do budynku znajduje się wydzielone i oznakowane  miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Na terenie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Rzeszowie obowiązuje poruszanie się w asyście funkcjonariusza z uwagi system ochrony obiektu. Istnieje możliwość przemieszczania się z psem asystującym. Do budynku prowadzi jedno wejście od ulicy Załęskiej. Do wejścia prowadzą schody, brak jest podjazdów dla wózków inwalidzkich. Obiekt nie jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Budynek posiada parter i 2 pietra. Na parter i poszczególne piętra prowadzą schody, które można pokonać tylko pieszo. W budynku nie ma windy. Budynek nie posiada toalety dla osób z niepełnosprawnościami.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W obiekcie nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online - usługa nie jest dostępna.

Osoby posługujące się językiem PJM (Polski Język Migowy), SJM (System Językowo-Migowy), SKOGN (System Komunikacji Osób Głucho-Niewidomych) proszone są o wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania.

Po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym lub za pomocą poczty elektronicznej istnieje możliwość załatwienia spraw w specjalnie wydzielonym pomieszczeniu na parterze budynku, bez konieczności przemieszczania się między jego kondygnacjami.

 

APLIKACJE MOBILNE

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Rzeszowie nie udostępnia aplikacji mobilnych.

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest mjr Grzegorz Pękala, grzegorz.pekala@sw.gov.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 178580795. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej, elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej do Podkarpackiego Oddziału  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/struktura-organizacyjna/oddzialy-funduszu/oddzial-podkarpacki/

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

 

Informacje dodatkowe

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Rzeszowie jest w trakcie działań zmierzających do osiągnięcia minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Informacja o zakresie działalności

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Rzeszowie jest państwową jednostką budżetową, której działalność regulują przepisy Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1064) oraz zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2021r. w sprawie siedzib, terytorialnego zasięgu i szczegółowego zakresu działania dyrektorów okręgowych Służby Więziennej oraz struktury organizacyjnej okręgowych inspektoratów Służby Więziennej (Dz. Urz. MS. z 2021r. poz. 320) Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Rzeszowie został powołany w dniu 1 września 1996 r. na podstawie Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 1996 r. w sprawie siedzib, terytorialnego zasięgu i szczegółowego zakresu działania Dyrektorów Okręgowych oraz struktury organizacyjnej Okręgowych Inspektoratów Służby Więziennej ( Dz. U. MS z 1996 r. Nr 5 poz. 28).

 

Adres i dane kontaktowe

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Rzeszowie

ul. Załęska 76

35-320 Rzeszów

Email: oisw_rzeszow@sw.gov.pl

Telefon: 17 858 07 80

Fax: 17 852 03 61

 

Jednostka położona jest przy ul. Załeskiej 76, w bezpośrednim sąsiedztwie Zakładu Karnego w Rzeszowie.

 

Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Rzeszowie kieruje Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Rzeszowie ppłk Krzysztof Kulczycki.

Zadania Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej określa art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2017 r. poz. 631 i 1321).

 

Szczegółowy zakres działania Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej jest określony w § 2 Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2021r. w sprawie siedzib, terytorialnego zasięgu i szczegółowego zakresu działania dyrektorów okręgowych Służby Więziennej oraz struktury organizacyjnej okręgowych inspektoratów Służby Więziennej (Dz. Urz. MS. z 2021r. poz. 320):

1) analizowanie celowości, zasadności i skuteczności stosowanych metod i środków oddziaływania penitencjarnego w podległych jednostkach organizacyjnych;

2) kontrola przestrzegania w podległych jednostkach organizacyjnych praw osób pozbawionych wolności;

3) koordynowanie zaopatrzenia materiałowego oraz zakupów inwestycyjnych, w tym dostaw sprzętu i materiałów uzbrojenia dla podległych jednostek organizacyjnych;

4) prowadzenie spraw osobowych, szkoleniowych, socjalnych i dokumentacji kadrowej w okręgowym inspektoracie Służby Więziennej oraz sprawowanie nadzoru w tych sprawach w podległych jednostkach organizacyjnych;

5) wykonywanie zadań dysponenta środków budżetowych III stopnia, a w stosunku do podległych jednostek organizacyjnych dysponenta środków budżetowych II stopnia oraz prowadzenie rachunkowości;

6) sprawowanie nadzoru i koordynowanie działalności podległych jednostek organizacyjnych w zakresie: opieki zdrowotnej nad osobami pozbawionymi wolności, orzecznictwa lekarskiego, współdziałania z poza więziennymi podmiotami leczniczymi, zakupów produktów leczniczych, materiałów medycznych, sprzętu i aparatury medycznej;

7) sprawowanie nadzoru nad zagadnieniami związanymi z ochroną przeciwpożarową w podległych jednostkach organizacyjnych;

8) planowanie i koordynowanie działalności inwestycyjnej na podległym obszarze działania;

9) koordynowanie przedsięwzięć w zakresie wprowadzania i eksploatacji w podległych jednostkach organizacyjnych systemów informatycznych, łączności i zabezpieczeń elektronicznych oraz zadań w zakresie integracji tych systemów, określonych przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej;

10) załatwianie próśb, skarg i wniosków składanych przez funkcjonariuszy Służby Więziennej, osoby pozbawione wolności oraz inne osoby;

11) utrzymywanie kontaktów ze środkami masowego przekazu oraz nadzorowanie pracy rzeczników prasowych podległych jednostek organizacyjnych;

12) zrealizowanie zadań w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz koordynowanie i nadzorowanie tych spraw w podległych jednostkach organizacyjnych;

13) kontrola właściwego prowadzenia przez podległe jednostki organizacyjne wymaganej dokumentacji i sprawozdawczości;

14) wykonywanie zadań organu wyższego stopnia w stosunku do podległych jednostek organizacyjnych w przypadkach określonych odrębnymi przepisami;

15) współpraca z przywięziennymi zakładami pracy funkcjonującymi przy podległych jednostkach organizacyjnych;

16) wykonywanie poleceń Dyrektora Generalnego Służby Więziennej oraz zapewnienie jedności kierowania służbą na podległym obszarze działania.

 

Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Rzeszowie podlegają następujące jednostki organizacyjne:

Zakład Karny w Dębicy

   Oddział Zewnętrzny w Chmielowie

Zakład Karny w Rzeszowie

Zakład Karny w Przemyślu

   Oddział Zewnętrzny w Medyce

Zakład Karny w Uhercach

   Oddział Zewnętrzny w Średniej Wsi

   Oddział Zewnętrzny w Jabłonkach

Zakład Karny w Łupkowie

   Oddział Zewnętrzny w Moszczańcu

Zakład Karny w Jaśle

Areszt Śledczy w Kielcach

Zakład Karny w Pińczowie

 

Jednostki penitencjarne okręgu rzeszowskiego przeznaczone są dla wszystkich kategorii osadzonych. Są to zakłady wszystkich typów.

 

Sposób załatwiania próśb, skarg i wniosków

Prośby, wnioski oraz skargi osób pozbawionych wolności są załatwiane na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 2003r. w sprawie sposobów załatwiania wniosków, skarg i próśb osób osadzonych w zakładach i aresztach śledczych (t.j. Dz.U. 2013 poz. 647)

Prośby i wnioski dotyczące działalności jednostek organizacyjnych załatwiają kierownicy tych jednostek w ramach swoich zadań. Skargi dotyczące działalności jednostek organizacyjnych oraz postępowania funkcjonariuszy oraz pracowników Służby Więziennej załatwiają:

- kierownik jednostki organizacyjnej, jeżeli skarga jest do niego adresowana, a nie dotyczy jego bezpośredniej działalności i podjętych przez niego decyzji, chyba że w tym zakresie zostanie uznana za zasadną

- Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej jeżeli skarga dotyczy działalności nadzorowanej przez niego jednostki organizacyjnej i nie została załatwiona w trybie opisanym powyżej

- Dyrektor Generalny Służby Więziennej lub osoba przez niego wyznaczona jeżeli skarga dotyczy działalności Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej i nie została załatwiona przez Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej

- Minister Sprawiedliwości lub osoba przez niego wyznaczona jeżeli skarga dotyczy działalności Centralnego Zarządu Służby Więziennej i nie została załatwiona przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.

Wnioski, skargi i prośby mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej a także ustnie do protokołu.

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Rzeszowie lub osoba przez niego wyznaczona przyjmuje interesantów w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania tj. 7.30 do 15.30.

Osoby z utrudnieniami w komunikowaniu się mogą uzyskać informacje z zakresu działalności Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Rzeszowie i jednostek podległych:

  • osobiście, od poniedziałku do piątku w siedzibie okręgowego inspektoratu przy ul. Załęskiej 76;
  • telefonicznie, od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 17 858 07 80;
  • za pośrednictwem faxu pod numerem 17 852 03 61;
  • pocztą elektroniczną pod adresem oisw_rzeszow@sw.gov.pl ;
  • za pośrednictwem strony internetowej www.sw.gov.pl (zgodna z wymaganiami WCAG 2.0);
  • zapoznając się z plikami audio umieszczonymi poniżej.

Osoby posługujące się językiem PJM (Polski Język Migowy), SJM (System Językowo-Migowy), SKOGN (System Komunikacji Osób Głucho-Niewidomych) proszone są o wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania.

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej