Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Rzeszowie jest jednostką organizacyjną Służby Więziennej nadzorującą i koordynującą działalność ośmiu podległych aresztów śledczych i zakładów karnych. Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej kieruje dyrektor okręgowy.

Do zakresu działania dyrektora okręgowego należy m.in.:

  • koordynacja oddziaływań penitencjarnych prowadzonych w podległych jednostkach organizacyjnych i nadzór nad nimi;
  • koordynacja sposobu i nadzór nad warunkami prawidłowego i praworządnego wykonywania kar pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania w podległych jednostkach organizacyjnych oraz kontrola przestrzegania w nich praw osób pozbawionych wolności;
  • organizowanie systemu współdziałania podległych jednostek organizacyjnych w zakresie utrzymania w nich bezpieczeństwa i porządku oraz współpraca w tym zakresie z Policją i innymi służbami oraz instytucjami i organami ochrony państwa;
  • sprawowanie nadzoru i koordynowanie działalności w zakresie ochrony i przygotowań obronnych w podległych jednostkach organizacyjnych;
  • ustalanie rejonizacji osadzania tymczasowo aresztowanych w aresztach śledczych, sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem ustalonego przeznaczenia aresztów śledczych i zakładów karnych oraz organizowanie i koordynowanie transportu osób pozbawionych wolności;
  • nadzorowanie działalności podległych zakładów karnych i aresztów śledczych, ośrodków doskonalenia kadr Służby Więziennej oraz przywięziennych zakładów pracy funkcjonujących przy podległych jednostkach organizacyjnych;
  • ustalanie liczby stanowisk w okręgowym inspektoracie Służby Więziennej oraz liczby etatów w podległych jednostkach organizacyjnych;
  • realizacja zadań wynikających z innych ustaw.

Dyrektor okręgowy jest przełożonym funkcjonariuszy pełniących służbę w podległych jednostkach organizacyjnych. W ramach realizacji swoich zadań dyrektor okręgowy może wydawać zarządzenia, instrukcje lub wytyczne.

Siedziba OISW w Rzeszowie znajduje się na II piętrze budynku administracyjnego Zakładu Karnego w Rzeszowie, przy ulicy Załęskiej 76, położonego około 8 km od centrum Rzeszowa (dojazd komunikacją miejską liniami nr 1 i 11).
Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Rzeszowie lub osoba przez niego wyznaczona przyjmuje interesantów w poniedziałki od 08.00 do 17.00 i od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.30.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej