OISW Poznań mapa.jpg

Mapa z lokalizacją Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Poznaniu (kliknij w obrazek)

Deklaracja dostępności dla strony internetowej https://sw.gov.pl/okreg/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-w-poznaniu

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Służby Więziennej w części poświęconej Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Poznaniu.

 

Data publikacji strony internetowej: 2016.01.01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018.01.01

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Filmy nie posiadają opisów dla osób niedosłyszących i niesłyszących.

Na stronie działają skróty klawiaturowe.

Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Zdjęcia zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, brak możliwości zastosowania rozwiązań. Okręg jest użytkownikiem strony, a nie jej administratorem.

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-07-29 na podstawie samooceny

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest mjr Krystian Danielak, krystian.danielak@sw.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 61 856 83 96. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich


Dostępność architektoniczna

Wejście na teren Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Poznaniu znajduje się w budynku Aresztu Śledczego w Poznaniu przy ul. Młyńskiej 1, 61-729 Poznań. Naprzeciw wejścia znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osoby z niepełnosprawnością. Wejście znajduje się na tzw. „wysokim parterze”, do którego prowadzą schody z barierkami zakończone podestem. Z lewej strony schodów stojąc frontem do wejścia znajduje się winda dostosowana dla osób z niepełnosprawnością. W celu jej użycia należy skorzystać z dzwonka, po czym personel pełniący służbę w biurze przepustek umożliwi samodzielne skorzystanie z windy przez osobę z niepełnosprawnością. Po wejściu do budynku na prawo za drzwiami znajduje się poczekalnia z toaletą dostosowaną dla osób ze szczególnymi potrzebami. Na biurze przepustek dokonywana jest weryfikacja dokumentów i zgody na wejście na teren jednostki. W pomieszczeniu znajdują się szafki depozytowe na telefony i rzeczy, które nie mogą zostać wniesione na teren jednostki. Osoba ubiegająca się o wstęp zobowiązana jest do przejścia kontroli, za pomocą bramki i urządzenia do prześwietlania bagażu oraz ręcznych wykrywaczy przedmiotów metalowych. Przejście następuje drogą, na której znajdują się zabezpieczenia techniczno – ochronne. Pomieszczenia Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Poznaniu znajdują się na V i VI piętrze budynku, poza biurem rzecznika prasowego, które jest na II piętrze (pokój 220). Przyciski windy posiadają tyflografikę w języku Braille'a z oznaczeniami poszczególnych pięter. Winda wyposażona jest również w komunikaty głosowe. Na terenie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Poznaniu obowiązuje poruszanie się w asyście funkcjonariusza z uwagi system ochrony obiektu. Istnieje możliwość przemieszania się z psem asystującym. Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego, po wcześniejszym zgłoszeniu takiej konieczności.

Aplikacje mobilne

Okręgowy Inspektorat Słuzby Więziennej w Poznaniu nie udostępnia aplikacji mobilnej.

Koordynator dostępności - zespół


Przewodniczący zespołu:
mjr Krystian Danielak
e-mail: Krystian.Danielak@sw.gov.pl 
telefon: 61 856 83 96

Członkowie:

mjr Paweł Małachowski
e-mail: Pawel.Malachowski@sw.gov.pl
telefon: 61 856 83 91

por. Artur Dębicki
e-mail: Artur.Debicki@sw.gov.pl
telefon: 61 856 83 90

mjr Joanna Jędrzejczak
e-mail: Joanna.Jedrzejczak@sw.gov.pl
telefon: 61 856 82 93

kpt. Bogumiła Szarzała
e-mail: Bogumila.Szarzala@sw.gov.pl
telefon: 61 856 82 86

mjr Jan Kurowski
e-mail: Jan.Kurowski@sw.gov.pl
telefon: 61 856 83 67

Informacja o działalności Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Poznaniu w pliku odczytywalnym maszynowo Rozmiar: 225.6 kB

Informacje dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się

 

Osoby z utrudnieniami w komunikowaniu się mogą uzyskać informacje z zakresu działalności Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Poznaniu:

• osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00 w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Poznaniu, ul. Młyńska 1, 61-729 Poznań

• telefonicznie, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00 pod numerem telefonu: 61 85 68 259

• za pośrednictwem faxu pod numerem: 61 85 68 253;

• pocztą elektroniczną pod adresem: oisw_poznan@sw.gov.pl;

• za pośrednictwem strony internetowej https://sw.gov.pl/okreg/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-w-poznaniu

 

Osoby posługujące się językiem PJM (Polski Język Migowy), SJM (System Językowo-Migowy), SKOGN (System Komunikacji Osób Głucho-Niewidomych) proszone są o wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania.

 

Dojazd do Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Poznaniu:

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Poznaniu znajduje się przy ulicy Młyńskiej 1, 61-729 Poznań.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej