uid_6221aa7d020c0c9bddc40a5bb17d9ed01480886336869_width_1280_play_0_pos_0_gs_0_height_720_doszlo-do-sytuacji-ze-pracodawcy-rywalizuja-o-osadzonych-fot-pixabayskeeze.jpg

Program „Praca dla Więźniów”, zainicjowany został przez Ministra Sprawiedliwości w 2016 r. i jest realizowany przez Służbę Więzienną. Powyższy program polega na wspieraniu szeroko rozumianej readaptacji społecznej osób odbywających kary pozbawienia wolności poprzez ich aktywizację zawodową. Zatrudnienie skazanych w warunkach izolacji więziennej jest jednym z podstawowych narzędzi oddziaływania penitencjarnego. Korzyści społeczne i ekonomiczne wynikające z zatrudnienia skazanych są niezaprzeczalne, a dalszy rozwój programu „Praca dla więźniów” pozostaje w interesie ogółu społeczeństwa.

Podejmowane przedsięwzięcia opierają się na trzech podstawowych filarach:

1. Budowie na terenie zakładów karnych hal produkcyjnych,

2. Rozszerzeniu zakresu możliwości nieodpłatnej pracy więźniów na rzecz samorządów,

3. Ulgach dla przedsiębiorców i kontrahentów zatrudniających więźniów.

Podstawę funkcjonowania programu stanowią przepisy następujących aktów prawnych:

 • ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności (Dz. U. z 2014 r. poz. 1116, z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. 1997 Nr 90 poz. 557, z późn. zm.),
 • rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1078).

 

Jak zatrudnić skazanego.

Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców do nawiązania współpracy z jednostkami penitencjarnymi podległymi Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Opolu w zakresie zatrudnienia osób pozbawionych wolności.

Jednostki penitencjarne lub ich oddziały zewnętrzne znajdują się w 19 lokalizacjach w dwóch województwach opolskim oraz dolnośląskim.

Kto jest uprawniony do zatrudnienia osadzonych?

W zakresie zatrudnienia nieodpłatnego zgodnie z Kodeksem Karnym Wykonawczym:

Art. 123a. § 1. Za prace porządkowe oraz pomocnicze wykonywane na rzecz jednostek organizacyjnych Służby Więziennej, a także za prace na cele społeczne na rzecz:

1) samorządu terytorialnego,

2) podmiotów, dla których organ gminy, powiatu lub województwa jest organem założycielskim,

3) państwowych lub samorządowych jednostek organizacyjnych,

4) spółek prawa handlowego z wyłącznym udziałem Skarbu Państwa lub gminy, powiatu lub województwa

– w wymiarze nieprzekraczającym 90 godzin miesięcznie, skazanemu nie przysługuje wynagrodzenie.

§ 2. Skazanemu, za jego pisemną zgodą lub na jego wniosek, dyrektor zakładu karnego może zezwolić na nieodpłatne zatrudnienie przy pracach, o których mowa w § 1, w wymiarze przekraczającym 90 godzin miesięcznie lub przy pracach na cele społeczne na rzecz podmiotów, o których mowa w art. 56 § 3, oraz innych organizacji pożytku publicznego.

 

W zakresie zatrudnienia odpłatnego:

 1. Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą
 2. Spółdzielnie
 3. Spółki:
 • osobowe:
 • Spółka cywilna
 • Spółka jawna
 • Spółka kmandytwa
 • Spółka kmandytwo – akcyjna
 • Spółka partnerska
 • kapitałowe:
 • Spółka akcyjna
 • Spółka z graniczną odpowiedzialnością
 • Przedsiębirstwa państwwe

 

 

 

 

images (2) (1).jpg

 

11.jpg

Krok po kroku- co należy zrobić aby zatrudnić osadzonego?

 1. Wyszukaj na mapie Polski najbliżej położoną jednostkę penitencjarną w obszarze Twojego zainteresowania.
 2. Wyślij do odpowiedniej jednostki penitencjarnej zapytanie ofertowe podając podstawowe dane organizacji, którą reprezentujesz, zakres i czas planowanych prac, do których mogą zostać skierowani osadzeni, miejsce pracy, liczbę pracowników.
 3. Skontaktuj się ze specjalistą do spraw zatrudnienia z Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Opolu pod numerem telefonu: 77 549 22 36.

Zatrudnienie - informacje szczegółowe:

Skazanego do zatrudnienia odpłatnego na rzecz przedsiębiorców pozawięziennych kieruje się w oparciu o umowę o zatrudnienie odpłatne skazanych lub porozumienie dotyczące warunków zatrudnienia skazanych zawarte pomiędzy dyrektorem jednostki penitencjarnej, a przedsiębiorcą.

Zatrudnienie w oparciu o skierowanie do zatrudnienia (decyzja dyrektora jednostki) eliminuje konieczność stosowania wobec zatrudnionych przepisów Kodeksu Pracy (oprócz działu X – przepisy bhp oraz o czasie pracy - dział VI) i pozostaje najkorzystniejszą formą zatrudnienia z punktu widzenia pracodawcy.

 

 

Składka ZUS:

 • Ubezpieczenie emerytalne
 • Ubezpieczenie rentowe
 • Ubezpieczenie wypadkowe – obowiązujące w danym zakładzie pracy

12.jpg

 

Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że zatrudnianie skazanych przynosi wymierne korzyści dla zatrudniającego, a dla skazanych jest niezwykle istotną formą resocjalizacji. Kontrahenci oraz podmioty pozawięzienne zatrudniające osoby pozbawione wolności podkreślają duże zaangażowanie skazanych w wykonywaną pracę, ich fachowość oraz właściwą postawę w pracy.

Badania lekarskie:

Wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadzane są na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę.

Badania przeprowadzane są na koszt pracodawcy.

Transportowanie osadzonych:

W przypadku zaistnienia potrzeby transportowania zatrudnionych osób pozbawionych wolności z jednostek penitencjarnych do miejsca pracy oraz w drodze powrotnej przedsiębiorca/kontrahent jest odpowiedzialny za organizację transportu i pokrycie jego kosztów. 

images (9).jpg

Wynagrodzenie więźniów za pracę:

Zatrudnionemu skazanemu w pełnym wymiarze czasu pracy przysługuje co najmniej minimalne wynagrodzenie. Nie otrzymuje jednak całości wynagrodzenia z uwagi na należne potrącenia.

Skazanemu, w miarę możliwości zapewnia się świadczenie pracy. Zatrudnia się go na podstawie skierowania do pracy albo umożliwia wykonywanie pracy zarobkowej w ramach umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o pracę nakładczą lub na innej podstawie prawnej.

Zgodnie z art. 123§2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy wynagrodzenie przysługujące skazanemu w pełnym wymiarze czasu pracy ustala się w sposób zapewniający osiągnięcie co najmniej minimalnego wynagrodzenia określonego na podstawie odrębnych przepisów, przy przepracowaniu pełnego miesięcznego wymiaru czasu pracy lub wykonaniu pełnej miesięcznej normy. Kwota obowiązującego od 1 stycznia 2022 r. minimalnego wynagrodzenia wynosi 3 010,00 zł.

W razie zatrudnienia skazanego w niepełnym wymiarze czasu pracy najniższe wynagrodzenie ustala się w kwocie proporcjonalnej do liczby godzin zatrudnienia. Należne skazanemu wynagrodzenie brutto podlega obowiązkowym potrąceniom.

Jeden z filarów programu „Praca dla więźniów” stanowią ulgi i ułatwienia organizacyjne dla przedsiębiorców i kontrahentów zatrudniających osoby pozbawione wolności, pozwalające na znaczące obniżenie kosztów związanych z zatrudnieniem, a w rezultacie również redukcję ogólnych kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Korzyści płynące z zatrudnienia osadzonych.

Każdemu przedsiębiorcy przysługuje ryczałt z tytułu zatrudnienia osób pozbawionych wolności, który wynosi 35% wartości wynagrodzeń wypłacany z tytułu zwiększonych kosztów zatrudnienia skazanych ze środków Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy.

 

l.jpg

 

Innymi korzyściami dla przedsiębiorców współpracujących ze Służbą Więzienną w zakresie zatrudnienia osób pozbawionych wolności wynikających z kooperacji są w szczególności:

 • brak potrzeby zawierania indywidualnych umów o zatrudnienie osób pozbawionych wolności (zatrudniony skazany nie staje się pracownikiem w rozumieniu prawa pracy),
 • pracodawca zwolniony jest z obowiązku stosowania przepisów prawa pracy (z wyjątkiem przepisów dotyczących czasu pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy),
 • pracodawca jest zwolniony z obowiązku odprowadzania składki zdrowotnej za zatrudnienie osoby pozbawionej wolności,
 • korzystanie z darmowej ochrony obiektów produkcyjnych zlokalizowanych na terenach ścisłych aresztów śledczych i zakładów karnych,
 • prawo do wnioskowania o zmianę miejsca i rodzaju pracy lub o wycofanie z zatrudnienia bez zachowania formy i terminów przewidzianych w prawie pracy co powoduje większą swobodę w doborze pracowników,
 • możliwość uzyskania dofinansowania działań prowadzących do tworzenia nowych miejsc pracy dla skazanych oraz ochronę istniejących ze środków Funduszu Aktywizacji Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy.

Korzyści dla więźniów

praca_wiezienie_osadzony_zatrudnienie_zpozdrowieniem_areszt_skazany.jpg

 • możliwość podjęcia pracy daje szansę bezpłatnego przyuczenia do zawodu i przyuczenia do późniejszej aktywizacji zawodowej w warunkach wolnościowych,
 • zatrudnienie daje możliwość pozyskania środków finansowych przez osadzonych na własne potrzeby w sposób akceptowany społecznie, co może pozwolić na finansowe wspieranie rodziny przez przekazywanie jej zarobionej kwoty oraz może stanowić źródło pokrycia kar pieniężnych, np: alimentów lub grzywien,

 • wykonywanie konkretnych czynności uczy systematyczności i wywiązywania się z przydzielonych obowiązków, kształtuje poczucie odpowiedzialności za wykonaną pracę i jest treningiem do samodzielnego życia na wolności oraz przygotowaniem do powrotu do społeczeństwa,
 • zatrudnienie w więzieniu stwarza możliwość zagospodarowania czasu wolnego, przeciwdziała rozwojowi podkultury więziennej, przemocy w stosunku do innych osadzonych czy samookaleczeniom,
 • kształtowanie poczucia przydatności, pożyteczności, nabycia umiejętności współpracy w zespole, pojawienia się poczucia sensu życia, sensowności podejmowanego wysiłku, poczucia bycia docenianym przez innych,
 • powstawanie nowych miejsc pracy stworzą nową sytuację, znoszącą poczucie bezcelowości pobytu w zakładzie karnym oraz pozwala zachować sprawność zawodową, siły fizyczne i umysłowe.

 

images (5).jpg

Jednostki podległe Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Opolu:

584663cc_39fc_4f8a_b817_213c36d46407_dscf0192.jpg

 

 

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Opolu

ul. Sądowa 2, 45 - 033 Opole

tel. (​77) 45 - 39 - 761

fax: (77) 45 - 44 - 439

email: oisw_opole@sw.gov.pl

 

Areszt Śledczy w Dzierżoniowie, Areszt Śledczy w Jeleniej Górze, Areszt Śledczy w Świdnicy, Areszt Śledczy we Wrocławiu, Zakład Karny w Kłodzku, Oddział Zewnętrzny w Oleśnicy, Oddział Zewnętrzny w Piławie Dolnej, Zakład Karny w Strzelinie, Zakład Karny w Wołowie, Zakład Karny Nr 1 we Wrocławiu, Oddział Zewnętrzny we Wrocławiu, Zakład Karny w Zarębie, Areszt Śledczy w Opolu, Oddział Zewnętrzny w Prudniku, Zakład Karny w Brzegu, Oddział Zewnętrzny w Grodkowie, Zakład Karny w Nysie, Oddział Zewnętrzny w Opolu, Oddział Zewnętrzny w Turawie

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej