Koordynator do spraw dostępności

mjr Ireneusz Dąbrowski

specjalista OISW w Opolu

tel. (77) 453 97 61

email: oisw_opole@sw.gov.pl

 

 

Informacja o zakresie działalności

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Opolu jest państwową jednostką budżetową, której działalność regulują przepisy Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz.U. z 2021 r., poz. 1064) oraz Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie siedzib, terytorialnego zasięgu i szczegółowego zakresu działania dyrektorów okręgowych Służby Więziennej oraz struktury organizacyjnej okręgowych inspektoratów Służby Więziennej (Dz.Urz.MS z 2021 r., poz. 320).

Adres i dane kontaktowe
Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Opolu
ul. Sądowa 2
45-033 Opole
tel. 774539761
fax. 774544439
email:
oisw_opole@sw.gov.pl

Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Opolu kieruje

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Opolu

płk Łukasz Górny.

 

Zastępcą Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Opolu jest
płk Leszek Jankowski.


Do zakresu działania Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Opolu należy (zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010r.
o Służbie Więziennej (Dz.U. z 2018 r., poz. 1542 z późn. zm.):

 1. koordynacja oddziaływań penitencjarnych prowadzonych w podległych jednostkach organizacyjnych i nadzór nad nimi;
 2. koordynacja sposobu i nadzór nad warunkami prawidłowego i praworządnego kar pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania w podległych jednostkach organizacyjnych oraz kontrola przestrzegania w nich praw osób pozbawionych wolności;
 3. organizowanie systemu współdziałania podległych jednostek organizacyjnych w zakresie utrzymania w nich bezpieczeństwa i porządku oraz współpraca w tym zakresie z Policją i innymi służbami oraz instytucjami i organami ochrony państwa;
 4. sprawowanie nadzoru i koordynowanie działalności w zakresie ochrony i przygotowań obronnych w podległych jednostkach organizacyjnych;
 5. ustalanie rejonizacji osadzania tymczasowo aresztowanych w aresztach śledczych, sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem ustalonego przeznaczenia aresztów śledczych i zakładów karnych oraz organizowanie i koordynowanie transportu osób pozbawionych wolności;
 6. tworzenie poza obrębem podległych zakładów karnych i aresztów śledczych podporządkowanych im oddziałów tymczasowego zakwaterowania skazanych;
 7. opracowywanie planu finansowego dochodów i wydatków budżetowych dla okręgowego inspektoratu Służby Więziennej i podległych jednostek organizacyjnych;
 8. nadzorowanie działalności podległych zakładów karnych i aresztów śledczych, ośrodków doskonalenia kadr Służby Więziennej oraz przywięziennych zakładów pracy funkcjonujących przy podległych jednostkach organizacyjnych;
 9. ustalanie liczby stanowisk w okręgowym inspektoracie Służby Więziennej oraz liczby etatów w podległych jednostkach organizacyjnych;
 10. realizacja zadań wynikających z innych ustaw.


Szczegółowy zakres działania Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej jest określony w § 2 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie siedzib, terytorialnego zasięgu i szczegółowego zakresu działania dyrektorów okręgowych Służby Więziennej oraz struktury organizacyjnej okręgowych inspektoratów Służby Więziennej ( Dz.U. MS z 2010 r. Nr 8, poz. 116)

Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Opolu podlegają następujące jednostki organizacyjne:

 1. Areszt Śledczy w Dzierżoniowie (z Oddziałem Zewnętrznym w Piławie Dolnej),
 2. Areszt Śledczy w Jeleniej Górze,
 3. Areszt Śledczy w Opolu (z Oddziałem Zewnętrznym w Opolu i z Oddziałem Zewnętrznym w Turawie),
 4. Areszt Śledczy w Świdnicy,
 5. Areszt Śledczy we Wrocławiu (z Oddziałem Zewnętrznym we Wrocławiu),
 6. Zakład Karny w Brzegu (z Oddziałem Zewnętrznym w Grodkowie),
 7. Zakład Karny w Kłodzku,
 8. Zakład Karny w Nysie (z Oddziałem Zewnętrznym w Prudniku),
 9. Zakład Karny w Strzelinie,
 10. Zakład Karny w Wołowie,
 11. Zakład Karny Nr 1 we Wrocławiu (z Oddziałem Zewnętrznym w Oleśnicy),
 12. Zakład Karny w Zarębie.


Sposób załatwiania spraw:
Wnioski, skargi i prośby mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą faksu, poczty elektronicznej e-mail, a także ustnie do protokołu.

Prośby i wnioski dotyczące działalności jednostek organizacyjnych Służby Więziennej załatwiają kierownicy tych jednostek w ramach swoich zadań. Skargi dotyczące działalności jednostek organizacyjnych oraz postępowania funkcjonariuszy jednostek załatwiają:

 • kierownik jednostki organizacyjnej - jeżeli skarga jest do niego adresowania, a nie dotyczy jego bezpośredniej działalności
  i podjętych przez niego decyzji, chyba że w tym zakresie zostanie uznana za zasadną,
 • dyrektor okręgowy Służby Więziennej jeżeli skarga dotyczy działalności nadzorowanej przez niego jednostki organizacyjnej i nie została załatwiona w trybie opisanym powyżej,
 • Dyrektor Generalny Służby Więziennej lub osoba przez niego wyznaczona jeżeli skarga dotyczy działalności okręgowego inspektoratu Służby Więziennej i nie została załatwiona przez dyrektora okręgowego Służby Więziennej,
 • Minister Sprawiedliwości lub osoba przez niego wyznaczona jeżeli skarga dotyczy działalności Centralnego Zarządu Służby Więziennej i nie została załatwiona przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.


Dyrektor Okręgowy SW w Opolu lub osoba przez niego wyznaczona przyjmuje interesantów w dni powszednie od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.30 - 15.30.

 

Informacja o Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Opolu w tekście łatwym do czytania

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej znajduje się w Opolu
przy ulicy Sądowej 2.


Okręgowym Inspektoratem kieruje

Dyrektor pułkownik Łukasz Górny.

Zastępcą Dyrektora jest pułkownik Leszek Jankowski.


Zajmujemy się nadzorem nad prawidłowym i praworządnym wykonywaniem kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania oraz kontrolą przestrzegania praw osób
pozbawionych wolności w podległych nam jednostkach.

Można się z nami skontaktować szybko, wygodnie i bezpiecznie.
Można do nas zadzwonić na numer: 774539761
Można do nas wysłać fax na numer: 774544439
Można do nas napisać mail na adres:
oisw_opole@sw.gov.pl

Pracujemy od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:30 do 15:30

Rozmiar: 44.0 kB

Koordynator do spraw dostępności - tekst maszynowy

Tekst maszynowy.

Koordynator do spraw dostępności
w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Opolu

mjr Ireneusz Dąbrowski
specjalista Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Opolu
tel. 774539761
fax. 774544439
email:
oisw_opole@sw.gov.pl

         Ireneusz.Dabrowski@sw.gov.pl

Jeśli chcesz się z nami skontaktować, to możesz zadzwonić
na numer 774539761
i powiedzieć jaką sprawę chcesz załatwić
lub możesz napisać email na adres  
oisw_opole@sw.gov.pl

Pracujemy w godzinach od 7:30 do 15:30.

Możesz też wysłać fax na nr 774544439

Możesz również napisać i wysłać list pocztą tradycyjną na adres:

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Opolu

ul. Sądowa 2

45-033 Opole

Deklaracja dostępności

Strona internetowa Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Opolu jest częścią portalu internetowego Służby Więziennej. Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Opolu nie jest właścicielem strony internetowej, a zobowiązany jest wyłącznie  do uzupełniana treści w ściśle ograniczonym zakresie (dotyczących wyłącznie działalności Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Opolu).

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Opolu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Opolu, która jest częścią portalu internetowego Służby Więziennej

 

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Nie wszystkie filmy posiadają opis dla osób niedosłyszących i niesłyszących.

Na stronie działają skróty klawiaturowe.

Nie wszystkie zdjęcia posiadają opis alternatywny dla osób niedowidzących i niewidzących.

 

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2021.03.22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2021.03.22.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Potrzebujesz informacji w innej formie niż prezentowana na stronie internetowej? Skontaktuj się z nami!

W zgłoszeniu podaj:

 • adres internetowych strony, na której jest niedostępna dla Ciebie treść,
 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail
 • informacje, jaki sposób przekazania informacji jest dla Ciebie najwygodniejszy
  (np. druk powiększony, alfabet Braille’a, informacja dźwiękowa).

Na stronie internetowej są problemy, które według Ciebie, wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do nas.


Wszystkie kwestie związane z dostępnością cyfrową i udostępnianiem treści z tej strony internetowej koordynuje mjr Ireneusz Dąbrowski – koordynator do spraw dostępności. Możesz do nas napisać mail – oisw_opole@sw.gov.pl  lub zatelefonować –  774539761.


Możesz skontaktować się z koordynatorami dostępności
mailowo:  Ireneusz.Dabrowski@sw.gov.pl

albo telefonicznie – 774539761.

 

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni
od jego otrzymania. Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym.
W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści,
z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Oddziału Opolskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić
je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Opolu, ul. Sądowa 2, 45-033 Opole

Do budynku prowadzą 2 wejścia od ulicy Sądowej, wejście frontowe i wejście tylne.
Do obu wejść prowadzą schody. Przy schodach do obu wejść brak jest podjazdu dla wózków. Dla gości przeznaczone jest wejście frontowe. Przy wejściu znajduje się domofon z instrukcją jego korzystania. Za pomocą domofonu można się połączyć z sekretariatem Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Opolu, który pełni funkcję recepcji, lub bezpośrednio
z komórką w której masz sprawę do załatwienia. Wejście do urzędu odbywa się przy asyście funkcjonariusza lub pracownika, którego wybraliśmy domofonem w celu załatwienia sprawy.

Obiekt nie jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach. Budynek posiada parter i 2 pietra. Na parter i poszczególne pietra prowadzą schody, które można pokonać tylko pieszo. W budynku nie ma windy. Budynek nie posiada toalety dla osób z niepełnosprawnościami. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń zezwala się na wejście z psem asystującym i psem przewodnikiem, jednak obiekt nie jest do tego przystosowany.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W obiekcie nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online – usługa nie jest dostępna.

 

Aplikacje mobilne

Nie udostępniamy aplikacji mobilnych.

 

Informacje dodatkowe

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Opolu jest w trakcie działań zmierzających do osiągnięcia minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom
ze szczególnymi potrzebami.

 

Wniosek o zapewnienie dostępności - tekstem maszynowym

Miejscowość:  ……………………., dnia ...................................
 

Imię i nazwisko wnioskodawcy ............................................................                                                          

Adres wnioskodawcy ..........................................................................

telefon kontaktowy ……..…………………………………………………………...

 

Dyrektor Okręgowy
Służby Więziennej
w Opolu

ul. Sądowa 2, 45-033 Opole
tel.
774539761, e-mail:  oisw_opole@sw.gov.pl

 

WNIOSEK O ZAPEWNIENIU DOSTĘPNOŚCI

 

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020r. poz. 1062 z późń.zm.) wskazuję następujące bariery utrudniające lub uniemożliwiające zapewnienie dostępności w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Opolu
w zakresie architektonicznym, informacyjno-komunikacyjnym lub cyfrowym:

 1. do obiektu wchodzi się z chodnika schodami, nie ma pochylni i podjazdu dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim;
 2. wejście do budynku znajduje się na wysokim parterze i jest elektronicznie sterowane za pomocą domofonu i kamery;
 3. wejście do budynku odbywa się przy asyście funkcjonariusza lub pracownika;
 4. w budynku nie ma windy osobowej do komunikacji między piętrami;
  w budynku znajduje się wysoki parter, 1 piętro i 2 piętro;
 5. podmiot nie posiada tłumacza języka migowego;
 6. podmiot nie posiada urządzeń lub środków do obsługi osób słabosłyszących, takich jak pętla indukcyjna, system FM, system
  na podczerwień


Jednocześnie jako wnioskodawca wskazuję, że preferowany przeze mnie sposób zapewnienia dostępności powinien polegać na:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


Proszę napisać TAK lub NIE przy sposobie w jaki podmiot ma odpowiedzieć
na wniosek
:

 • wysłać pocztą tradycyjną ……….
 • wysłać na adres e-mail ………….
 • odbiór osobisty ……………………

 

 

.………….………………………………………….
podpis wnioskodawcy

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W trybie realizacji obowiązków informacyjnych wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(dalej RODO) informuje się, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Opolu, ul. Sądowa 2, 45-033 Opole, telefon
  77 453 97 61, e-mail 
  oisw_opole@sw.gov.pl;
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest kpt. Agnieszka Malczyk -
  kontakt pod adresem e-mail: 
  iod-opole@sw.gov.pl lub telefonicznie
  nr
  77 5492217;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wniosku
  o zapewnieniu dostępności;
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty wskazane w Pani/Pana wniosku bądź w przepisach prawa, na podstawie których rozpatrywana jest sprawa;
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres przewidziany w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, natomiast okres ten, co do zasady, określony jest na podstawie przepisów
  o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 6. podanie danych osobowych przez wnioskodawcę jest wymogiem niezbędnym (o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej) dla podjęcia wnioskowanych czynności;
 7. w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

- prawo dostępu do danych osobowych,

- prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,

- prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. "prawo do bycia zapomnianym”),

- prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

- prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

8)  ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia;

9)  Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 rozporządzenia;

niepodanie przez Pani/Pana danych osobowych będzie skutkowało pozostawieniem wniosku, sprawy bez rozpoznania, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej.

 

Wniosek o zapewnienie dostępności - tekstem maszynowym.docx Rozmiar: 18.4 kB
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej