Koordynator do spraw dostępności

mjr Ireneusz Dąbrowski

specjalista OISW w Opolu

tel. (77) 453 97 61

email: oisw_opole@sw.gov.pl

 

 

Informacja o zakresie działalności

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Opolu jest państwową jednostką budżetową, której działalność regulują przepisy Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz.U. z 2021 r.,
poz. 1064) oraz Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie siedzib, terytorialnego zasięgu i szczegółowego zakresu działania dyrektorów okręgowych Służby Więziennej oraz struktury organizacyjnej okręgowych inspektoratów Służby Więziennej (Dz.Urz.MS z 2021 r., poz. 320).

Adres i dane kontaktowe:
Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Opolu
ul. Sądowa 2
45-033 Opole
tel. 774539761
fax. 774544439
email
: oisw_opole@sw.gov.pl

Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Opolu kieruje Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Opolu płk Andrzej Tesarewicz

Zastępcą Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Opolu jest płk Tomasz Raczyk.

Do zakresu działania Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Opolu należy (zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010r.o Służbie Więziennej (Dz.U. z 2018 r., poz. 1542 z późn. zm.):

 1. koordynacja oddziaływań penitencjarnych prowadzonych w podległych jednostkach organizacyjnych i nadzór nad nimi;
 2. koordynacja sposobu i nadzór nad warunkami prawidłowego i praworządnego kar pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania w podległych jednostkach organizacyjnych oraz kontrola przestrzegania w nich praw osób pozbawionych wolności;
 3. organizowanie systemu współdziałania podległych jednostek organizacyjnych w zakresie utrzymania w nich bezpieczeństwa i porządku oraz współpraca w tym zakresie z Policją i innymi służbami oraz instytucjami i organami ochrony państwa;
 4. sprawowanie nadzoru i koordynowanie działalności w zakresie ochrony i przygotowań obronnych w podległych jednostkach organizacyjnych;
 5. ustalanie rejonizacji osadzania tymczasowo aresztowanych w aresztach śledczych, sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem ustalonego przeznaczenia aresztów śledczych i zakładów karnych oraz organizowanie i koordynowanie transportu osób pozbawionych wolności;
 6. tworzenie poza obrębem podległych zakładów karnych i aresztów śledczych podporządkowanych im oddziałów tymczasowego zakwaterowania skazanych;
 7. opracowywanie planu finansowego dochodów i wydatków budżetowych dla okręgowego inspektoratu Służby Więziennej
  i podległych jednostek organizacyjnych;
 8. nadzorowanie działalności podległych zakładów karnych i aresztów śledczych, ośrodków doskonalenia kadr Służby Więziennej oraz przywięziennych zakładów pracy funkcjonujących przy podległych jednostkach organizacyjnych;
 9. ustalanie liczby stanowisk w okręgowym inspektoracie Służby Więziennej oraz liczby etatów w podległych jednostkach organizacyjnych;
 10. realizacja zadań wynikających z innych ustaw.


Szczegółowy zakres działania Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej jest określony w § 2 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie siedzib, terytorialnego zasięgu i szczegółowego zakresu działania dyrektorów okręgowych Służby Więziennej oraz struktury organizacyjnej okręgowych inspektoratów Służby Więziennej ( Dz.U. MS z 2010 r. Nr 8, poz. 116)
 

Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Opolu podlegają następujące jednostki organizacyjne:

 1. Areszt Śledczy w Dzierżoniowie (z Oddziałem Zewnętrznym w Piławie Dolnej),
 2. Areszt Śledczy w Jeleniej Górze,
 3. Areszt Śledczy w Opolu (z Oddziałem Zewnętrznym w Opolu i z Oddziałem Zewnętrznym w Turawie),
 4. Areszt Śledczy w Świdnicy,
 5. Areszt Śledczy we Wrocławiu (z Oddziałem Zewnętrznym we Wrocławiu),
 6. Zakład Karny w Brzegu (z Oddziałem Zewnętrznym w Grodkowie),
 7. Zakład Karny w Kłodzku,
 8. Zakład Karny w Nysie (z Oddziałem Zewnętrznym w Prudniku),
 9. Zakład Karny w Strzelinie,
 10. Zakład Karny w Wołowie,
 11. Zakład Karny Nr 1 we Wrocławiu (z Oddziałem Zewnętrznym w Oleśnicy),
 12. Zakład Karny w Zarębie.

Sposób załatwiania spraw:
Wnioski, skargi i prośby mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą faksu, poczty elektronicznej e-mail, a także ustnie do protokołu.

Prośby i wnioski dotyczące działalności jednostek organizacyjnych Służby Więziennej załatwiają kierownicy tych jednostek w ramach swoich zadań. Skargi dotyczące działalności jednostek organizacyjnych oraz postępowania funkcjonariuszy jednostek załatwiają:

 • kierownik jednostki organizacyjnej - jeżeli skarga jest do niego adresowania, a nie dotyczy jego bezpośredniej działalności i podjętych przez niego decyzji, chyba że w tym zakresie zostanie uznana za zasadną,
 • dyrektor okręgowy Służby Więziennej jeżeli skarga dotyczy działalności nadzorowanej przez niego jednostki organizacyjnej i nie została załatwiona w trybie opisanym powyżej,
 • Dyrektor Generalny Służby Więziennej lub osoba przez niego wyznaczona jeżeli skarga dotyczy działalności okręgowego inspektoratu Służby Więziennej i nie została załatwiona przez dyrektora okręgowego Służby Więziennej,
 • Minister Sprawiedliwości lub osoba przez niego wyznaczona jeżeli skarga dotyczy działalności Centralnego Zarządu Służby Więziennej i nie została załatwiona przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.

Dyrektor Okręgowy SW w Opolu lub osoba przez niego wyznaczona przyjmuje interesantów w dni powszednie od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.30 - 15.30.

Informacja o zakresie dostępności - tekst maszynowy

 

 

 

Informacja o zakresie działalności - tekst maszynowy.docx Rozmiar: 19.9 kB

ETR OISW Opole

ETR OISW w Opolu Rozmiar: 790.1 kB

Koordynator do spraw dostępności - tekst maszynowy

 

Koordynator do spraw dostępności - tekst maszynowy.docx Rozmiar: 17.2 kB

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności.docx Rozmiar: 23.0 kB

Wniosek o zapewnienie dostępności - tekstem maszynowym

Wniosek o zapewnienie dostępności - tekstem maszynowym.docx Rozmiar: 18.4 kB

Plan działania

Plan działania.xlsx Rozmiar: 13.5 kB

Raport o stanie dostępności

Raport_o_stanie_dostępności - OISW.docx Rozmiar: 93.9 kB
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej