Harmonogramy udzielania wsparcia w projekcie pn. "Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu kary odbywania wolności"
w ramach Działania 2.7 "Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym"
finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020
zamieszczone zostaną z dniem podpisania umów w sprawie organizacji i przeprowadzenia szkoleń zawodowych dla osadzonych przebywających w jednostkach penitencjarnych Służby Więziennej okręgu lubelskiego.

 

Harmonogram szkoleń - kwiecień 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej