Administratorem Danych Osobowych w Areszcie Śledczym w Lublinie jest Dyrektor Aresztu Śledczego w Lublinie z siedzibą w Lublinie, ul. Południowa 5, 20-482 Lublin.

Inspektorem Ochrony Danych  w Areszcie Śledczym w Lublinie  jest:

mł. chor. Magdalena Kwiatkowska
tel. 81 710 44 06
e-mail: iod_lublin@sw.gov.pl

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Szanowni Państwo!

Uwzględniając rozstrzygnięcia przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „rozporządzeniem”, uprzejmie informujemy:

 1. Tożsamość i dane kontaktowe administratora:

Administratorem w Areszcie Śledczym w Lublinie jest: Dyrektor Aresztu Śledczego w Lublinie

ul. Południowa 5, 20-482 Lublin, tel. 81 710 44 00; e-mail: as_lublin@sw.gov.pl

 1. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

Inspektorem Ochrony Danych w Areszcie Śledczym w Lublinie jest: mł. chor. Magdalena Kwiatkowska; ul. Południowa 5, 20-482 Lublin, tel. 81 710 44 06,e-mail: iod_lublin@sw.gov.pl

 1. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

Państwa dane osobowe przetwarzamy w związku z realizacją obowiązków prawnych ciążących na administratorze oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej, zawartych umów oraz na podstawie udzielonych zgód, przede wszystkim w trybie realizacji obowiązków nałożonych na Służbę Więzienną w ustawie o Służbie Więziennej.

 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

 • jednostki organizacyjne Służby Więziennej,

 • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

 • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe.

 1. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych:
  Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych wyłącznie w uzasadnionych wypadkach i tylko wtedy, gdy przepisy prawa na to pozwalają.

 1. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane w Areszcie Śledczym w Lublinie:

Państwa dane osobowe są przechowywane przez okres przewidziany w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, natomiast okres ten, co do zasady, określony jest na podstawie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Natomiast dane osobowe przetwarzane przez monitoring wizyjny będą przechowywane przez okres 7 dni, chyba że z uwagi na szczególne okoliczności konieczne będzie przechowywanie nagrań z monitoringu przez okres dłuższy.

 1. Państwa prawa, jako osób, których dane osobowe dotyczą:
  W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), w przypadku gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane, lub w inny sposób przetwarzane,

 • wniesiecie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

 1. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadku gdy:

 • kwestionujecie Państwo prawidłowość danych osobowych,

 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiacie się Państwo ich usunięciu, żądając w zamian ich ograniczenia,

 • administrator nie potrzebuje już danych osobowych dla swoich celów przetwarzania, ale są Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

 • wniesiecie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

 1. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

 2. jeżeli Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, w każdej chwili możecie Państwo tę zgodę wycofać, wówczas Areszt Śledczy w Lublinie zaprzestanie przetwarzania danych pozyskanych na podstawie zgody.

Szczególnego podkreślenia jednak wymaga, iż powyższe prawa mogą zostać ograniczone na podstawie przepisów odrębnych, w szczególności przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
  Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia.

 2. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji:
  Pozyskane dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 rozporządzenia.

 

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych przetwarzanych w związku 
z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości

Uwzględniając rozstrzygnięcia przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie 
danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości, zwanej dalej „ustawą”, uprzejmie informuję:

1. Administratorem w Areszcie Śledczym w Lublinie jest:
Dyrektor Aresztu Śledczego w Lublinie
ul. Południowa 5, 20-482 Lublin,
tel. 81 710 44 00;
e-mail: as_lublin@sw.gov.pl

2. Inspektorem Ochrony Danych w Areszcie Śledczym w Lublinie jest:
mł. chor. Magdalena Kwiatkowska
ul. Południowa 5, 20-482 Lublin.
tel. 81 710 44 06
e-mail: iod_lublin@sw.gov.pl

3. Cele, do których mają posłużyć dane osobowe:
Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań w zakresie wykonywania tymczasowego aresztowania oraz kar pozbawienia wolności i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

4. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku naruszenia jej praw w wyniku przetwarzania danych osobowych.

5. Państwa prawa, jako osób, których dane osobowe dotyczą:

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do danych osobowych,

 • prawo do żądania sprostowania,

 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.


Szczególnego podkreślenia jednak wymaga, iż powyższe prawa mogą zostać ograniczone na podstawie przepisów odrębnych, w szczególności na podstawie przepisów ustawy o Służbie Więziennej i ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej