"Pilotaż programu wdrażającego ideę sprawiedliwości naprawczej na terenie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie",  finansowanego  z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, czas trwania projektu kwiecień 2020 — czerwiec 2022

 

We wszystkich jednostkach penitencjarnych podległych Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Lublinie realizowany jest projekt pn. Pilotaż programu wdrażającego ideę sprawiedliwości naprawczej na terenie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie, finansowany z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Czas realizacji projektu to kwiecień 2020r. - czerwiec 2022r. Jest to przedsięwzięcie, które po raz pierwszy na taką skalę proponuje osobom pozbawionym wolności udział w mediacji jako formie rozwiązywania konfliktów i sporów będących następstwem przestępstwa. Projekt jest przygotowany i realizowany przez Szkołę Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie. Kierownikiem projektu jest ppor. Anna Gmurowska.

1. Główny cel projektu: Zmniejszenie powrotności do przestępstw oraz poprawa sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem poprzez zastosowanie mediacji jako formy sprawiedliwości naprawczej.

2. W projekcie poprzez sformułowanie „mediacja” - rozumie się dobrowolną i poufną metodę rozwiązywania sporów (kryzysów), powstałych w wyniku przestępstwa.  Strony sporu, z pomocą bezstronnego mediatora, dochodzą do porozumienia. Warunkiem udziału w projekcie jest to, że co najmniej jedną ze stron sporu jest osoba skazana, odbywająca karę pozbawienia wolności w jednej z  jednostek penitencjarnych okregu lubelskiego i wystąpiła z inicjatywą mediacji pozasądowej w sprawach, w której prawo dopuszcza zawarcie ugody.

3. Finansowanie:

 • mediacje pozasądowe finansowane są z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości (projekt),
 •  mediacje sądowe  finansowane są ze środków Skarbu Państwa (poza projektem)

W programie pilotażowym nieodpłatnie realizowane są wyłącznie mediacje dotyczące sporów (kryzysów) powstałych w wyniku przestępstwa.

4. Liczba mediacji przewidzianych do realizacji  w ramach  projektu:

 • w roku 2021r. ustalono limit do 100 mediacji we wszystkich jednostkach penitencjarnych objętych działaniami projektowymi,
 • w roku 2022r. ustalono limit do 50 mediacji we wszystkich jednostkach penitencjarnych objętych działaniami projektowymi.

6. Wszczęcie mediacji może nastąpić w szczególności:

 • na wniosek uczestnika projektu- jednej ze stron pod warunkiem, że pozostałe strony wyraziły zgodę na mediację;
 • na zgodny wniosek stron.

7. Uczestnik projektu to osoba zainteresowana udziałem w mediacji realizowanej na zasadach określonych w Regulaminie, która zainicjowała prowadzenie mediacji pozasądowej składając deklarację udziału w Projekcie w celu rozwiązania sporów powstałych w wyniku przestępstwa..

8. Finalnym etapem postępowania mediacyjnego jest  zawarcie ugody pomiędzy stronami. Sytuacje niezawarcia ugody mogą wynikać  m. in. z powodu:

 • ponownego, nieusprawiedliwionego niestawienia się przez tą samą stronę postępowania na posiedzenie mediacyjne;
 • pisemnej rezygnacji z prowadzenia mediacji zgłoszonej przez stronę lub strony postępowania mediacyjnego;
 • pisemnego oświadczenia mediatora o bezcelowości lub niemożności prowadzenia mediacji.

8. Skutki zawarcia mediacji:

 • możliwość rozwiązania kryzysów, wynikłych z przestępstwa oraz odbudowanie lub poprawa relacji zachwianych w wyniku przestępstwa,
 • uzyskanie zadośćuczynienia moralnego i/lub materialnego, przeprosin przez ososbę pokrzywdzoną przestepstwem,
 • zakończenie konfliktu lub jego załagodzenie poprzez wypracowanie przez strony konfliktu własnej, wspólnie zaakceptowanej, zgodnej z prawem ugody.

9. Koordynatorzy ds. mediacji w okręgu lubelskim

W celu sprawnej realizacji działań projektowych  jednostki okręgu lubelskiego zostały podzielone na dwie grupy, adekwatnie do obszaru działania sądów okrągowych.  Analogicznie wyznaczono dwóch koordynatorów ds. mediacji i sprawiedliwości naprawczej:

 • w obszarze działania Sądu Okręgowego w Lublinie- mjr Joannę Turowską z Aresztu Śledczego w Lublinie (grupa I);
 • w obszarze działania Sądu Okręgowego w Zamościu – st. kpr. Piotr Lipczuk z Zakładu Karnego w Zamościu (grupa II)

W poszczególnych jednostkach, które zostały przyporządkowane do obu grup, zostały wyznaczone osoby do współpracy z ww. koordynatorami oraz z  mediatorami pełniącymi dyzury w jednostkach penitencjarnych.

Grupa I: koordynator ds. mediacji i sprawiedliwości naprawczej - mjr Joanna Turowska

 • Zakład Karny w Białej Podlaskiej - st.szer. Marzena Gdela
 • Oddział Zewnętrzny w Zabłociu - ppor. Paweł Jędrzejuk
 • Zakład Karny w Chełmie - ppor. Paweł Kosiorek
 • Zakład Karny we Włodawie – kpt. Katarzyna Haponiuk
 • Zakład Karny w Opolu Lubelskim – por. Joanna Orłowska-Cieszko

Grupa II: koordynator ds. mediacji i sprawiedliwości naprawczej - st. kpr. Piotr Lipczuk

 • Areszt Śledczy w Krasnymstawie – ppor. Ludomir Minicki 
 • Zakład Karny w Hrubieszowie – sierż. Łukasz Kalinowski
 • Zakład Karny w Zamościu/ Oddział Zewnętrzny- st. szer. Agnieszka Flis

Więcej na temat projektu oraz aktualności dotyczących jego realizacji znajduje się na stronie: MEDIACJA I SPRAWIEDLIWOŚĆ NAPRAWCZA

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej