Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Łodzi został utworzony w 1996 roku, na mocy Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 1996 roku w sprawie siedzib, terytorialnego zasięgu i szczegółowego zakresu działania dyrektorów okręgowych oraz struktury organizacyjnej okręgowych inspektoratów Służby Więziennej (Dz. Urz. MS z 1996 Nr 5, poz. 28). Jego powołanie było następstwem wejścia w życie Ustawy z dnia 26 kwietnia 1996 roku o Służbie Więziennej. Aktualnie Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Łodzi nadzoruje i koordynuje działalność 3 aresztów śledczych i 6 zakładów karnych, znajdujących się na obszarze województw  łódzkiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i opolskiego, tj.: Aresztu Śledczego w Łodzi, Aresztu Śledczego w Ostrowie Wielkopolskim, Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim, Zakładu Karnego w Garbalinie, Zakładu Karnego w Kluczborku, Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi, Zakładu Karnego w Łowiczu, Zakładu Karnego w Sieradzu oraz Zakładu Karnego we Włocławku.

 

Pojemność jednostek penitencjarnych okręgu łódzkiego wynosi 7448 miejsca zakwaterowania.

Okręg dysponuje sześcioma oddziałami terapeutycznymi: dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo (Zakład Karny Nr 1 w Łodzi, Zakład Karny w Sieradzu), dla skazanych uzależnionych od alkoholu (AŚ w Piotrkowie Tryb., ZK w Garbalinie, ZK Nr 1 w Łodzi) oraz dla uzależnionych od środków odurzających lub substancji psychotropowych.

Wersja audio

xxxx.jpg

 

JEDNOSTKI PENIETENCJARNE WCHODZĄCE W SKŁAD OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W ŁODZI

 

ARESZT ŚLEDCZY W ŁODZI

 

AŚ Łódź.JPGAŚ w Łodzi 3.JPGAŚ w Łodzi 1.JPG

 

Pojemność jednostki wynosi 1122 miejsc. Jednostka przeznaczona dla tymczasowo aresztowanych mężczyzn oraz skazanych zakwalifikowanych do zakładu karnego typu zamkniętego dla recydywistów penitencjarnych, w której mogą przebywać również mężczyźni skierowani do ośrodka  diagnostycznego.

Wersja audio

 

ARESZT ŚLEDCZY W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

24A07064.jpg24A06876.jpgDSC_9298_DxO.jpg

 

W Areszcie Śledczym w Piotrkowie Trybunalskim przebywają tymczasowo aresztowani pozostający do dyspozycji sądów i prokuratur okręgu piotrkowskiego oraz Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Pabianicach. Odbywają tutaj również karę pozbawienia wolności skazani mężczyźni skierowani do zakładu karnego typu zamkniętego dla recydywistów penitencjarnych oraz zakładu karnego typu półotwartego dla odbywających karę po raz pierwszy. Na terenie aresztu znajduje się też Oddział Terapeutyczny dla skazanych uzależnionych od alkoholu. Nominalna pojemność jednostki wynosi 699 miejsc. Pod Areszt Śledczy w Piotrkowie Trybunalskim podlegają również: Oddział Zewnętrzny w Goleszach (pojemność 71 osadzonych) oraz Ośrodek Tymczasowego Zakwaterowania Skazanych przy Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach Odział Zamiejscowy w Sulejowie (pojemność 30 osadzonych). Administracja jednostki pracuje w godzinach 7:30 – 15:30.

Wersja audio

 

ZAKŁAD KARNY W GARBALINIE

ZK Garbalin.JPGZKGarbalin,akowalski9.JPGZKGarbalin,akowalski16.JPG

 

Pojemność jednostki wynosi 905 miejsc. Jednostka typu półotwartego dla recydywistów penitencjarnych, z oddziałem zakładu karnego typu półotwartego dla odbywających karę po raz pierwszy. Ponadto mogą w niej przebywać skazani (R-2/t) skierowani do oddziału terapeutycznego dla osób uzależnionych od alkoholu.

 

ZAKŁAD KARNY W ŁOWICZU

ZK Łowicz.JPGZK Łowicz 4.JPGZK Ł 1.jpg

 

Pojemność jednostki wynosi 713 miejsc. Jednostka typu zamkniętego i półotwartego dla recydywistów penitencjarnych, z oddziałem aresztu śledczego. Ponadto mogą w niej przebywać skazani (R-1/t) skierowani do oddziału  terapeutycznego dla osób uzależnionych  od środków odurzających lub psychotropowych.

 

 

ZAKŁAD KARNY NR 1 W ŁODZI

ZK Nr 1&nbspw Łodzi.JPGZK 1 Ł 2.JPGZK 1&nbspw.jpg

 

Pojemność jednostki wynosi 556 miejsc. Jednostka typu półotwartego i otwartego dla mężczyzn recydywistów penitencjarnych, z oddziałami dla kobiet: aresztu śledczego i zakładu karnego typu zamkniętego, półotwartego i otwartego dla odbywających karę po raz pierwszy, młodocianych i recydywistów penitencjarnych. Ponadto mogą w niej przebywać skazani (R-2/t) mężczyźni skierowani do oddziału terapeutycznego dla osób uzależnionych od alkoholu. Pod Zakład Karny Nr 1 w Łodzi podlega Oddział Zewnętrzny w Łodzi.

Pojemność Oddziału Zewnętrznego w Łodzi wynosi 277 miejsca. Jednostka typu zamkniętego dla odbywających karę po raz pierwszy, z oddziałami aresztu śledczego dla mężczyzn i kobiet. Ponadto mogą w niej przebywać skazani (P-1/t, M-1/t) skierowani do oddziału terapeutycznego dla osób z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo, w tym objętych programem terapii  dla sprawców przestępstw popełnionych w związku z zaburzeniami preferencji  i seksualnych, tymczasowo aresztowani i skazani wymagający całodobowej opieki lekarskiej.

 

ZAKŁAD KARNY W SIERADZU

ZK Sieradz.JPGZK SIeradz 2.JPGZK SIeradz  3.jpg

Pojemność jednostki wynosi 879 miejsc, z uwzględnieniem Oddziału Zewnętrznego w Sieradzu. Jednostka typu zamkniętego dla mężczyzn odbywających karę po raz pierwszy z oddziałami aresztu śledczego, zakładu karnego typu zamkniętego i półotwartego dla młodocianych oraz typu półotwartego dla odbywających karę po raz pierwszy. Ponadto mogą w niej przebywać skazani (M-1/t, P-1/t) skierowani do oddziału terapeutycznego dla osób z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo.

 

ARESZT ŚLEDCZY W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

ost1.jpgostr1.jpg

Jednostka przeznaczona jest dla tymczasowo aresztowanych i skazanych mężczyzn (z wyjątkiem osób zakwalifikowanych jako wymagających osadzenia w wyznaczonym oddziale lub celi aresztu śledczego lub zakładu karnego typu zamkniętego w warunkach zapewniających wzmożoną ochronę społeczeństwa i bezpieczeństwo aresztu lub zakładu) pozostających do dyspozycji Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp., Prokuratury Okręgowej i Sądu Okręgowego w Koninie, Sądu Okręgowego w Kaliszu, Prokuratur Rejonowych i Sądów Rejonowych w Ostrowie Wlkp., Koninie, Kole, Kępnie, Turku, Ostrzeszowie, Krotoszynie, Pleszewie i Jarocinie. Ponadto w Areszcie Śledczym mogą być osadzeni tymczasowo aresztowani chorzy na cukrzycę insulinozależną. Decyzją Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 07.09.2015r., w strukturę organizacyjną jednostki włączony został Oddział Zewnętrzny w Kaliszu, podlegający dotychczas Zakładowi Karnemu w Kaliszu. Pojemność jednostki wynosi obecnie 347 miejsc dla osób pozbawionych wolności, w tym: 267 w Ostrowie Wlkp. oraz 80 w Kaliszu.

 

ZAKŁAD KARNY W KLUCZBORKU

 

Zakład Karny w Kluczborku to zakład karny typu zamkniętego dla recydywistów penitencjarnych z oddziałami: aresztu śledczego, zakładu karnego typu półotwartego dla recydywistów penitencjarnych. Od dnia 01 grudnia 2021r. na mocy zarządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zniesienia Zakładu Karnego w Sierakowie Śląskim z dnia 19 listopada 2021r. (Dz.Urz. MS z 2021r. poz. 306) oraz zarządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie utworzenia w Sierakowie Śląskim Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego w Kluczborku z dnia 19 listopada 2021r. (Dz. Urz. MS z 2021r. poz. 283) w wyniku reorganizacji jednostek Służby Więziennej, utworzono Oddział Zewnetrzny w Sierakowie Śląskim podległy dyrektorowi Zakładu Karnego w Kluczborku. Oddział Zewnętrzny w Sierakowie Śląskim jest jednostką typu półotwartego dla recydywistów penitencjarnych. 

Łączna pojemność Zakładu Kranego w Kluczborku wynosi 1054 miejsca, w tym Oddziału Zewnętrznego w Sierakowie Śląskim wynosi 624 miejsca.

Na terenie jednostki działa świetlica, radiowęzeł, biblioteka. Opiekę medyczną zapewnia więźniom dobrze wyposażony Zakład Opieki Zdrowotnej zatrudniający lekarzy różnych specjalności i średni personel medyczny. Do dyspozycji są 9 miejsca w izbie chorych. W zakładzie karnym, ze znaczącym udziałem instytucji i organizacji społecznych, kulturalnych, wychowawczych oraz religijnych, prowadzona jest wobec osadzonych profilaktyka uzależnień. W jednostce działa grupa wsparcia Anonimowych Alkoholików z Gorzowa Śląskiego. Dyrektor przyjmuje interesantów w godzinach pracy administracji, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.

 

ZAKŁAD KARNY WE WŁOCŁAWKU

wło1.jpg

Zakład Karny we Włocławku jest jednostką penitencjarną typu zamkniętego przeznaczoną dla osadzonych mężczyzn: odbywających karę po raz pierwszy, młodocianych oraz recydywistów penitencjarnych, z oddziałami: aresztu śledczego, zakładu karnego typu półotwartego dla odbywających karę po raz pierwszy, zakładu karnego typu półotwartego dla młodocianych. Ustalona pojemność zakładu to 1220 miejsc. W jednostce funkcjonuje także oddział dla osadzonych wymagających osadzenia w wyznaczonym oddziale lub celi aresztu śledczego lub zakładu karnego, w warunkach zapewniających wzmożoną ochronę społeczeństwa i bezpieczeństwa aresztu lub zakładu oraz oddział terapeutyczny dla osadzonych uzależnionych od środków odurzających lub substancji psychotropowych. Na terenie Zakładu Karnego we Włocławku funkcjonuje wybudowana w ramach programu "Praca dla więźniów" hala produkcyjna, oddana do użytku w czerwcu 2018 roku. Hala wraz z częścią socjalną ma powierzchnię użytkową 1000 m2, zaś zatrudnienie odpłatne podejmuje w niej 50 osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym typu zamkniętego.

Rozmiar: 112.8 kB
Rozmiar: 8.8 kB
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej