Koordynator do spraw dostępności:

mjr Grzegorz Franczyk

 

specjalista OISW w Łodzi

tel. (42) 675 00 12

fax.(42) 675 00 02

e-mail: grzegorz.franczyk@sw.gov.pl

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://sw.gov.pl/okreg/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-w-lodzi

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Łodzi.

  • Data publikacji strony internetowej: 2022-01-10.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-07-27.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

  • Nie wszystkie filmy posiadają opis dla osób niedosłyszących i niesłyszących. Na stronie działają skróty klawiaturowe. Nie wszystkie zdjęcia posiadają opis alternatywny dla osób niedowidzących i niewidzących.

Powody braku spełaniania wymagań

  • Materiały opublikowano przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-01-10.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-07-27.

Skróty klawiaturowe

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest mjr Grzegorz Franczyk, Grzegorz.Franczyk@sw.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu tel.: 42 675 00 12 fax: 42 675 00 02. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

 

Dojazd do Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Łodzi:

Budynek Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Łodzi znajduje się przy ulicy Smutnej 21 w sąsiedztwie Aresztu Śledczego w Łodzi. Od strony wschodniej Aresztu Śledczego, wzdłuż ogrodzenia zewnętrznego znajduje się droga wewnętrzna prowadząca do wjazdu na teren Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej. Możliwość wjazdu na teren nieruchomości jest  kontrolowana przez funkcjonariusza dyżurnego. Po prawej stronie bramy wjazdowej na ścianie umiejscowiony jest wideodomofon, poprzez który można skontaktować się z funkcjonariuszem dyżurnym. Po przedstawieniu wymaganych informacji funkcjonariusz pokieruje osobę zainteresowaną w odpowiednie miejsce.

W najbliższej odległości od siedziby OISW w Łodzi zlokalizowany jest przystanek miejskiej linii autobusowej nr 87A – krańcówka przy ul. Smutnej, naprzeciwko zabudowań Aresztu Śledczego w Łodzi.

Inne alternatywne połączenia środkami komunikacji miejskiej:

- linie  autobusowe o nr 53, 64, 81 z przystankiem „Wojska Polskiego – Łomnicka”, następnie ulicą Łomnicką należy dojść do ulicy Smutnej do siedziby OISW (ok. 15 minut)

- linie autobusowe o nr 51, 53, 60, 61 70 z przystankiem „Palki – Smutna” następnie ulicą Smutną należy dojść do siedziby OISW (ok. 15 minut)

Osoby ze szczególnymi potrzebami w zależności od rodzaju załatwianej sprawy mogą być obsługiwane:

- w kompleksie sal widzeń (budynku Aresztu Śledczego) posiadającym urządzenia ułatwiające poruszanie się osobom ze szczególnymi potrzebami lub

- bezpośrednio w budynku Okręgowego Inspektoratu Służby w Więziennej.

Przed budynkiem Aresztu Śledczego znajduje się wydzielone i oznakowane miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Na froncie budynku Aresztu Śledczego znajduje się tablica informacyjna.

Na terenie Inspektoratu znajdują się wydzielone miejsca parkingowe.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

  • Na terenie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Łodzi istnieje możliwość przemieszania się z psem asystującym. Osoby posługujące się językiem PJM (Polski Język Migowy), SJM (System Językowo-Migowy), SKOGN (System Komunikacji Osób Głucho-Niewidomych) proszone są o wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania.
Dostępność tekst maszynowy PDF Rozmiar: 117.9 kB
Dostępność tekst maszynowy TXT Rozmiar: 5.7 kB
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej