Nazwa, siedziba i dane kontaktowe administratora:

 

Administratorem w Zakładzie Karnym w Krakowie - Nowej Hucie jest Dyrektor Zakładu Karnego w Krakowie - Nowej Hucie,

ul. Spławy 2, 31 – 988 Kraków,

telefon: 12 643 83 00

fax: 12 645 15 54

e-mail: zk_krakow_nowa_huta@sw.gov.pl.

 

Dane Inspektora Ochrony Danych:

 

Funkcję Inspektora Ochrony Danych w Zakładzie Karnym w Krakowie - Nowej Hucie pełni:

mł. chor. Piotr Műller

e-mail: piotr.muller@sw.gov.pl

tel.: 12 643 83 19

 

Klauzula informacyjna wynikająca z przepisów RODO:

 

Zakład Karny w Krakowie – Nowej Hucie dochowuje szczególnej staranności przy przetwarzaniu danych osobowych i wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzykom naruszenia praw i wolności osób fizycznych wynikającym z zakresu, charakteru, kontekstu i celów przetwarzania danych.

W celu wypełnienia obowiązku określonego w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), Zakład Karny w Krakowie – Nowej Hucie informuje, że:

1. Administratorem danych, które są przetwarzane przez Zakład Karny w  Krakowie – Nowej Hucie  w związku z realizacją powierzonych mu ustawowo zadań oraz w związku
z prowadzoną działalnością administracyjną jest Zakład Karny w Krakowie – Nowej Hucie z siedzibą: ul.  Spławy 2, 31-988 Kraków

2. Zgodność przetwarzania danych z przepisami prawa nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Piotr Műller, z którym można bezpośrednio kontaktować się mailowo piotr.muller@sw.gov.pl.

3. Podstawę prawną przetwarzania danych oraz okres przechowywania danych osobowych przedstawia poniższe zestawienie sporządzone wg celów przetwarzania danych:

Cel: Wykonywanie kary pozbawienia wolności

            Podstawy prawne:

•   Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz.U. z 2017r. poz. 631 ze zm.);

•   Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. z 2018 r. poz.652 ze zm.);

•   Ustawa z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.)

Okres przechowywania danych:

Okres przechowywania danych wynosi do 50 lat licząc od daty zakończenia sprawy, w zależności jej kategorii sprawy, która jest ustalana na podstawie przepisów:

•   Ustawy z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;

•   Zarządzenia Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji o organizacji
i zakresie działania archiwum zakładowego w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej.

Zakres i sposób przetwarzania danych:

    Monitoring wizyjny - monitoringiem objęte jest:

•   najbliższe otoczenie zakładu karnego;

•   wejścia do zakładu karnego;

•  poczekalnia;

•   brama główna;

•   sala widzeń;

•   korytarze.

Okres przechowywania danych: nagrania przechowywane są nie dłużej niż 1 miesiąc.

4. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Zakład Karny w Krakowie – Nowej Hucie (za wyjątkiem osób osadzonych) przysługują nw. prawa:

- prawo dostępu do treści swoich danych – korzystając z tego prawa osoba, której dane dotyczą ma możliwość uzyskania informacji między innymi o tym czy jej dane są, a jeśli tak to w jakim zakresie, w jakim celu oraz w jaki sposób jej dane są przetwarzane;

- prawo do sprostowania treści  danych – korzystając z tego prawa osoba, której dane dotyczą może żądać poprawienia lub uzupełnienia treści swoich danych np. w przypadku gdy dane zostały błędnie zebrane albo ich treść uległa zmianie;

- prawo do usunięcia danych - korzystając z tego prawa osoba, której dane dotyczą może żądać usunięcia jej danych. Prawo to nie może być zrealizowane jedynie w sytuacji gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora, w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi.

- prawo do ograniczenia przetwarzania - korzystając z tego prawa osoba, której dane dotyczą może żądać ograniczenia przetwarzania jej danych. Po otrzymaniu takiego żądania administrator jest zobowiązany ograniczyć przetwarzanie danych do ich przechowywania, chyba że wykaże niezasadność takiego żądania lub ustanie przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania.

- prawo do przenoszenia danych – to prawo osoby, której dane dotyczą ma zastosowanie jedynie w przypadkach, jeżeli jej dane są przetwarzane na podstawie zgody, a przetwarzanie ma charakter zautomatyzowany – w Zakładzie Karnym
w Krakowie – Nowej Hucie  taka sytuacja nie występuje.

- prawo wniesienia sprzeciwu – korzystając z tego prawa osoba, której dane dotyczą może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych. Prawo to przysługuje jedynie w przypadku, gdy jej dane są przetwarzane na podstawie art.6 lit. e lub f (interes publiczny lub prawnie uzasadniony interes administratora). Po przyjęciu takiego wniosku administrator jest zobowiązany do zaprzestania przetwarzania danych objętych sprzeciwem w ww. celach, chyba że wykaże istnienie ważnej, prawnie uzasadnionej podstawy do przetwarzania danych, którą według prawa uznaje się za nadrzędną wobec interesów, praw i wolności osoby lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

- prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie  - jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, osoba ta w dowolnym momencie może wycofać udzieloną uprzednio administratorowi zgodę na przetwarzanie jej danych. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody  przed jej cofnięciem.

Ww. prawa osób Zakład Karny w Krakowie – Nowej Hucie realizuje na wniosek lub żądanie osoby, której dane dotyczą. Wnioski lub żądania dotyczące realizacji ww. praw, za wyjątkiem prawa dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawa do cofnięcia zgody, wymagają uzasadnienia. W celu uzyskania ogólnych informacji o sposobie i zakresie przetwarzania danych osobowych Zakład Karny w Krakowie – Nowej Hucie dopuszcza wszelkie powszechnie dostępne środki komunikacji, natomiast w sprawach, w których udzielenie informacji bądź zrealizowanie prawa osoby uzależnione jest od uprzedniego zweryfikowania jej tożsamości, zaleca się korzystanie ze środków komunikacji gwarantujących taką możliwość.

Każdy wniosek podlega rozpatrzeniu, a osoba składająca wniosek w terminie do 30 dni otrzyma odpowiedź o zakresie i sposobie jego realizacji.   

5. Jeśli osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie jej danych dokonywane jest z naruszeniem przepisów prawa, może wnieś skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Zakres danych niezbędnych do załatwienia spraw, w których Zakład Karny w Krakowie – Nowej Hucie  jest organem właściwym, określony jest wprost lub wynika z przepisów prawa. Skutki odmowy podania danych określają przepisy prawa, a w szczególności odmowa podania danych może skutkować odmową wszczęcia postepowania lub załatwienia sprawy.

7. Zakład Karny w Krakowie – Nowej Hucie nie dokonuje profilowania osób, których dane przetwarza, a także nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany, którego skutkiem miałoby być podejmowanie decyzji.

 

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości:

 

Niniejsze informacje związane są z obowiązkami wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125)

Cele, do których mają posłużyć dane osobowe:

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 652, z późn. zm.) oraz ustawie o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietna 2010 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1542, z późn. zm.), zadań w zakresie wykonywania tymczasowego aresztowania oraz kar pozbawienia wolności i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

- Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

- Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku naruszenia jej praw w wyniku przetwarzania danych osobowych.

Państwa prawa, jako osób, których dane osobowe dotyczą:

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

- praw dostępu do danych osobowych,

- praw do żądania sprostowania,

- praw do żądania usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Szczególnego podkreślenia jednak wymaga, iż powyższe prawa mogą zostać ograniczone na podstawie przepisów odrębnych, w szczególności na podstawie przepisów ustawy o Służbie Więziennej i ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej