Koordynator ds. dostępności

kpr. Marcin Imiołek

tel. 14 662 06 73

email: marcin.imiolek@sw.gov.pl

Deklaracja dostępności

Strona internetowa Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu jest częścią portalu internetowego Służby Więziennej. Zakład Karny w Nowym Wiśniczu nie jest właścicielem strony internetowej, a zobowiązany jest wyłącznie do uzupełniana treści w ściśle ograniczonym zakresie (dotyczących wyłącznie działalności własnej). Zakład Karny w Nowym Wiśniczu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu, która jest częścią portalu internetowego Służby Więziennej.

Data publikacji strony internetowej: 2016.01.01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018.06.01

 

 

Stan dostępności cyfrowej

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści:

  • Filmy nie posiadają opisu dla osób niedosłyszących i niesłyszących.
  • Nie wszystkie zdjęcia posiadają opis alternatywny dla osób niedowidzących i niewidzących.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2022-08-22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracowników Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu.

Skróty klawiaturowe

Na stronie nie działają skróty klawiaturowe.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Problemy z dostępnością cyfrową tej strony internetowej lub zamieszczonych na niej treści prosimy zgłaszać do pana Marcina Imiołka, mailowo – marcin.imiołek@sw.gov.pl lub telefonicznie – (14) 662 06 73.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej tej strony internetowej lub jej elementów.

W takim żądaniu prosimy o podanie:

  • swojego imienia i nazwiska,
  • swoich danych kontaktowych,
  • dokładnego adres podstrony, na której jest niedostępny cyfrowo element lub treść
  • opisu, na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby najlepszy według osoby występującej z żądaniem.

Na żądania zapewnienia dostępności odpowiadamy niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli zapewnienie dostępności strony lub jej elementów, nie będzie możliwe w tym terminie, poinformujemy o tym osobę wskazaną w żądaniu. Wskażemy także nowy termin załatwienia sprawy lub zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do zakresu wskazanego w żądaniu.

Jeżeli nasza reakcja, sposób zapewnienia dostępności lub zaproponowany dostęp alternatywny, będzie niewłaściwy w ocenie osoby występującej z żądaniem, ma ona prawo do złożenia skargi.

Ewentualne skargi prosimy kierować do Małopolskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

Można również skontaktować się z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich i poprosić Rzecznika o podjęcie interwencji w swojej sprawie.

 

 Dostępność architektoniczna

 

Dojazd do Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu:

Budynek Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu znajduje się w Leksandrowej 1. Na parkingu pomiędzy zakładem karnym a budynkiem socjalnym mieszczącym poczekalnię sali widzeń znajduje się wydzielone i oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Na terenie Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu obowiązuje poruszanie się w asyście funkcjonariusza, który zapewnia bezpieczeństwo i pomoc podczas pobytu na terenie jednostki. Istnieje możliwość przemieszczania się z psem asystującym. Do budynku administracji prowadzi wejście przez Bramę Główną. Przy wejściu budynek posiada instalację przyzywową (domofon) w celu ułatwienia skontaktowania się z funkcjonariuszem pełniącym służbę w biurze przepustek. Obiekty na terenie Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu są częściowo dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Budynek administracyjny jest częściowo dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Budynek posiada piwnice, parter i poddasze. Parter budynku częściowo jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Do piwnic i na poddasze można się dostać jedynie schodami. Budynek posiada toalety dla osób z niepełnosprawnościami.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W obiekcie nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online - usługa nie jest dostępna.

Osoby posługujące się językiem PJM (Polski Język Migowy), SJM (System Językowo-Migowy), SKOGN (System Komunikacji Osób Głucho-Niewidomych) proszone są o wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania.

Po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym lub za pomocą poczty elektronicznej istnieje możliwość załatwienia spraw w specjalnie wydzielonym pomieszczeniu na parterze budynku, bez konieczności przemieszczania się między jego kondygnacjami.

 

Aplikacje mobilne

 

Zakład Karny w Nowym Wiśniczu nie udostępnia aplikacji mobilnych.

 

Informacje dodatkowe

Zakład Karny w Nowym Wiśniczu jest w trakcie działań zmierzających do osiągnięcia minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej