Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Białymstoku przedstawia podstawowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych.

 

 

Dane kontaktowe Administratora Państwa danych osobowych w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Białymstoku.

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Białymstoku
ul. Hetmańska 89
15-727 Białystok
e-mail: oisw_bialystok@sw.gov.pl
tel. 85 662 85 01
fax 85 651 65 43 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Białymstoku
mjr Piotr Kulesza
ul. Hetmańska 89
15-727 Białystok
e-mail: iod_oisw_bialystok@sw.gov.pl
tel. 85 662 85 14
fax 85 651 65 43

Inspektor Ochrony Danych jest Państwa punktem kontaktowym:

 • w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych,
 • korzystania z praw związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

 

Podstawiowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

W jakich celach przetwarzamy dane osobowe?
Państwa dane osobowe przetwarzamy w celach wynikających z przepisów prawa. Główne cele są określone w Kodeksie karnym wykonawczym i Ustawie o Służbie Więziennej.

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Białymstoku zajmuję się w szczególności:

 • koordynacją oddziaływań penitencjarnych prowadzonych w podległych jednostkach organizacyjnych i nadzorem nad nimi;
 • koordynacją sposobu i nadzorem nad warunkami prawidłowego i praworządnego wykonywania kar pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania w podległych jednostkach organizacyjnych oraz kontrolą  przestrzegania w nich praw osób pozbawionych wolności;
 • organizowaniem systemu współdziałania podległych jednostek organizacyjnych w zakresie utrzymania w nich bezpieczeństwa i porządku oraz współpracą w tym zakresie z Policją i innymi służbami oraz instytucjami i organami ochrony państwa;
 • sprawowaniem nadzoru i koordynowaniem działalności w zakresie ochrony i przygotowań obronnych w podległych jednostkach organizacyjnych;
 • ustalaniem rejonizacji osadzania tymczasowo aresztowanych w aresztach śledczych, sprawowaniem nadzoru nad przestrzeganiem ustalonego przeznaczenia aresztów śledczych i zakładów karnych oraz organizowaniem i koordynowaniem transportu osób pozbawionych wolności;
 • tworzeniem poza obrębem podległych zakładów karnych i aresztów śledczych podporządkowanych im oddziałów tymczasowego zakwaterowania skazanych;
 • opracowywaniem planu fnansowego dochodów i wydatków budżetowych dla Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej i podległych jednostek organizacyjnych;
 • nadzorowaniem działalności podległych zakładów karnych i aresztów śledczych, ośrodków doskonalenia kadr Służby Więziennej oraz przywięziennych zakładów pracy funkcjonujących przy podległych jednostkach organizacyjnych;
 • ustalaniem liczby stanowisk w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej oraz liczby etatów w podległych jednostkach organizacyjnych;
 • realizacją zadań wynikających z innych przepisów takich jak kodeks pracy, kodeks postepowania administracyjnego, ustawa o dostępie do informacji publicznej itp.

Przez jaki okres są przetwarzane dane osobowe?
Państwa dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania. Jednolity rzeczowy wykaz określa dokładne okresy przechowywania Państwa danych osobowych.

Jednolity rzeczowy wykaz akt akt jest dostępny tu: Jednolity rzeczowy wykaz akt

Jakie są prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?
Przysługuje Państwu prawo:

 • dostępu do danych osobowych,
 • sprostowania danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • niepodlegania profilowaniu,
 • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wnioski w sprawie realizacji Państwa praw dotyczących danych osobowych można złożyć:

Gdzie można wnieść skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych?

Jeśli uznają Państwo, że Państwa prawa zostały naruszone możecie Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl.

W jaki sposób można zgłosić incydenty dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych?

Incydenty dotyczące bezpieczeństwa Państwa danych osobowych można zgłosić:

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Białymstoku uruchomił adres poczty elektronicznej: incydent_oisw_bialystok@sw.gov.pl.

Na ten adres możecie Państwo zgłościć:

 • wszelkie zauważone incydenty dotyczące bezpieczeństwa Państwa danych osobowych przetwarzanych w OISW Białystok i jednostkach podległych ,
 • wszelkie zauważone incydenty bezpieczeństwa danych przetwarzanych w OISW Białystok i jednostkach podległych.

Gdzie znajdę dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych?

Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdą Państwo na Stronie Biuletynu Informacji Publicznej Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Białymstoku.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej