Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://sw.gov.pl/jednostka/oddzial-zewnetrzny-w-zlotowie Oddział Zewnętrzny w Złotowie Zakładu Karnego w Czarnem zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Oddział Zewnętrzny w Złotowie. Data publikacji strony internetowej: 2022-09-12. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-09-12. Status zgodności z ustawą Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Niespełnione wymagania Nie wszystkie filmy posiadają opis dla osób niedosłyszących i niesłyszących. Nie wszystkie zdjęcia posiadają opis alternatywny dla osób niedowidzących i niewidzących. Przy odtwarzaczu multimediów niedostępnym za pomocą klawiatury brak tekstowej alternatywy multimediów. Na stronie brak jest mapy strony lub wyszukiwarki. Na stronie nie stosuje się instrukcji odnoszącej się do koloru elementu. Przy błędnie wypełnionych polach brak podpowiedź jak poprawnie wpisać w nie dane. Filmy i animacje nie mają audiodeskrypcji. Część plików nie jest dostępnych cyfrowo, strona zawiera załączniki w postaci plików PDF, DOC i tym podobnych. Powody braku spełaniania wymagań Jednostka odpowiada tylko i wyłącznie za zamieszczane treści na podstronie witryny ogólnopolskiej zarządzanej przez Centralny Zarząd Służby Więziennej w Warszawie. Przygotowanie deklaracji dostępności Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-09-12. Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-09-12. Skróty klawiaturowe Na stronie można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Informacje zwrotne i dane kontaktowe W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest mł. chor. Dawid Trela, Dawid.trela@sw.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 059 833 0872. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich Dostępność architektoniczna Siedziba Oddziału Zewnętrznego w Złotowie Zakładu Karnego w Czarnem, w której interesanci mogą załatwić sprawę, znajduje się przy ul. Plac Kościuszki 3, 77-400 Złotów. Oddział Zewnętrzny w Złotowie oznaczony jest: tablicą informacyjną i godłem państwowym. Do wejścia głównego na teren jednostki prowadzi 1 wejście od strony ul. Plac Kościuszki 3. Przed wejściem są schody, nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Przejście na teren jednostki zabezpieczone jest przez bramkę detekcji metali ( szer. przejścia 76 cm.). Istnieje możliwość wjazdu wózka przez bramę główną od strony ul. Plac Kościuszki 3. Na ścianie budynku bramy, umieszczony jest domofon umożliwiający komunikację. Ponadto jest możliwość komunikacji przez okno podawcze w budynku bramy. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po jednostce. Odbierani są przy wejściu do budynku bramy przez osobę merytoryczną w zakresie załatwianej sprawy. Budynki na terenie Oddziału nie są dostosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami, budynki posiadają bariery architektoniczne m.in. schody, które utrudniają lub uniemożliwiają wejście osób ze szczególnymi potrzebami. Na terenie jednostki nie ma wind osobowych, nie są dostępne rampy podjazdowe, podnośniki i platformy pionowe. Toalety nie są przystosowane do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. W razie konieczności do wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynkach jednostki nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynków nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. Dostęp alternatywny Podsumowując dostępność architektoniczną w budynkach Oddziału Zewnętrznego w Złotowie Zakładu Karnego w Czarnem należy wskazać brak spełniania wymogów minimalnych określonych w ustawie o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z dnia 19 lipca 2019 roku ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1062). Ograniczenia architektoniczne w budynkach Oddziału Zewnętrznego w Złotowie Zakładu Karnego w Czarnem wynikają m.in. z zastosowanych rozwiązaniach techniczno-budowlanych podczas ich budowy. W związku z powyższym w Oddziale Zewnętrznego w Złotowie Zakładu Karnego w Czarnem ustalono dostęp alternatywny. Po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym lub za pomocą poczty elektronicznej istnieje możliwość załatwienia spraw w wyznaczonym pomieszczeniu. Aplikacje mobilne - brak Dodatkowe informacje Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej Oddziału Zewnętrznego w Złotowie Zakładu Karnego w Czarnem. Strona internetowa Oddziału Zewnętrznego w Złotowie Zakładu Karnego w Czarnem jest częścią portalu internetowego Służby Więziennej (sw.gov.pl). Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.sw.gov.pl Centralny Zarząd Służby Więziennej zobowiązany jest zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Służby Więziennej. Portal składa się z podstron jednostek podległych i nadzorowanych, które we własnym zakresie odpowiadają za dostępność umieszczanych tam treści. Oddział Zewnętrzny w Złotowie Zakładu Karnego w Czarnem zobowiązuje się zapewnić dostępność treści zamieszczanych na podstronach internetowych jednostki. Podstrona internetowa Oddziału Zewnętrznego w Złotowie Zakładu Karnego w Czarnem jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: Dokumenty pochodzą z różnych źródeł i opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej: filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących i słabosłyszących, część plików nie jest dostępnych cyfrowo, strona zawiera załączniki w postaci plików PDF, DOC i tym podobnych, Administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby treści zamieszczone na stronach były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności. Strony posiadają mapę serwisu, możliwość zmiany rozmiaru tekstu i kontrastu. Na stronach internetowych można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. Informacje zwrotne i dane kontaktowe W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z sekretariatem Oddziału Zewnętrznego w Złotowie Zakładu Karnego w Czarnem. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Oddziału Wielkopolskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich Koordynator dla osób ze szczególnymi potrzebami Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Dyrektor Zakładu Karnego w Czarnem wyznaczył na koordynatora do spraw dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami mł. chor. Dawida Trela oraz szer. Jacka Drążkowskiego.

Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1062.) Dyrektor Zakładu Karnego w Czarnem wyznaczył na koordynatorów do sprawa dostępności:

mł. chor. Dawid Trela
dawid.trela@sw.gov.pl
tel. 059 833 0872

szer. Jacek Drążkowski
jacek.drazkowski@sw.gov.pl
tel. 059 833 0731

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej