Administratorem Danych Osobowych w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy jest Dyrektor Aresztu Śledczego w Bydgoszczy

 

ul. Wały Jagiellońskie 4, 85-131 Bydgoszcz

nr tel. +48 52 58 55 215

e-mail: as_bydgoszcz@sw.gov.pl

 

Inspektor ochrony danych

 

por. Anna Żeligowska

ul. Wały Jagiellońskie 4, 85-131 Bydgoszcz,

telefon: +48 52 58 55 205,

e-mail: iod_as_bydgoszcz@sw.gov.pl

    Uwzględniając rozstrzygnięcia przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „rozporządzeniem”, uprzejmie informujemy:

1.    Tożsamość i dane kontaktowe administratora: 
Administratorem Danych Osobowych w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy jest Dyrektor Aresztu Śledczego w Bydgoszczy
ul. Wały Jagiellońskie 4, 85-131 Bydgoszcz
nr tel. +48 52 58 55 215
e-mail: as_bydgoszcz@sw.gov.pl
2.    Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: 
ul. Wały Jagiellońskie 4, 85-131 Bydgoszcz
nr tel. +48 52 58 55 215
e-mail: as_bydgoszcz@sw.gov.pl
3.    Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
Państwa dane osobowe przetwarzamy w związku z realizacją obowiązków prawnych ciążących na administratorze oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej, zawartych umów oraz na podstawie udzielonych zgód, przede wszystkim w trybie realizacji obowiązków nałożonych na Służbę Więzienną w Kodeksie karnym wykonawczym i ustawie o Służbie Więziennej.
4.    Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: 
- jednostki organizacyjne Służby Więziennej,
- organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
- inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe.
5.    Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych:
Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych wyłącznie w uzasadnionych wypadkach i tylko wtedy, gdy przepisy prawa na to pozwalają.
6.    Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane w Oddziale Zewnętrznym w Strzelewie:
Państwa dane osobowe są przechowywane przez okres przewidziany w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, natomiast okres ten, co do zasady, określony jest na podstawie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
7.    Państwa prawa, jako osób, których dane osobowe dotyczą:
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:
a.    prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b.    prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c.    prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”),
w przypadku gdy: 
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane, lub w inny sposób przetwarzane,
- wniesiecie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d.    prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadku gdy:
- kwestionujecie Państwo prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiacie się Państwo ich usunięciu, żądając w zamian ich ograniczenia,
- administrator nie potrzebuje już danych osobowych dla swoich celów przetwarzania, ale są Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
- wniesiecie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e.    prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 
f.    jeżeli Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, w każdej chwili możecie Państwo tę zgodę wycofać, wówczas w Oddziale Zewnętrznym w Strzelewie zostanie zaprzestane przetwarzanie danych pozyskanych na podstawie zgody.
Szczególnego podkreślenia jednak wymaga, iż powyższe prawa mogą zostać ograniczone na podstawie przepisów odrębnych, w szczególności przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
8.    Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia.
9.    Zautomatyzowane podejmowanie decyzji:
Pozyskane dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 rozporządzenia.

Uwzględniając rozstrzygnięcia przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125), zwanej dalej „ustawą”, uprzejmie informujemy:

1.    Nazwa, siedziba i dane kontaktowe administratora: 
Administratorem Danych Osobowych w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy jest Dyrektor Aresztu Śledczego w Bydgoszczy
ul. Wały Jagiellońskie 4, 85-131 Bydgoszcz
nr tel. +48 52 58 55 215
e-mail: as_bydgoszcz@sw.gov.pl
2.    Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: 
por. Anna Żeligowska
ul. Wały Jagiellońskie 4, 85-131 Bydgoszcz
nr tel. +48 52 58 55 215
e-mail: as_bydgoszcz@sw.gov.pl
3.    Cele, do których mają posłużyć dane osobowe:
    Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji, na zasadach określonych 
w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 652, 
z późn. zm.) oraz ustawie o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietna 2010 r. (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1542 z późn. zm.) zadań w zakresie wykonywania tymczasowego aresztowania
oraz kar pozbawienia wolności i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.
4.    Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
    Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku naruszenia jej praw w wyniku przetwarzania danych osobowych.

5.    Państwa prawa, jako osób, których dane osobowe dotyczą:
    W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:
- prawo dostępu do danych osobowych, 
- prawo do żądania sprostowania lub usunięcia danych osobowych,
- prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 
    Szczególnego podkreślenia jednak wymaga, iż powyższe prawa mogą zostać ograniczone na podstawie przepisów odrębnych, w szczególności na podstawie przepisów ustawy o Służbie Więziennej i ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej