Klauzula informacyjna

 

Szanowni Państwo!

Uwzględniając rozstrzygnięcia przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości
(Dz. U. z 2019 r. poz. 125), zwanej dalej „ustawą”, uprzejmie informujemy:

 

1. Nazwa, siedziba i dane kontaktowe administratora:

- administratorem w Zakładzie Karnym w Nysie jest Dyrektor Zakładu Karnego,
- ul. Kościuszki 4a, 48-300 Nysa,
- telefon: +48 77 433 24 71,
- e-mail: 
zk_nysa@sw.gov.pl

 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

- por. Michał Wagner,
- ul. Kościuszki 4a, 48-300 Nysa,
- telefon: +48 77 433 24 71,
- e-mail: 
iod_nysa@sw.gov.pl

 

3. Cele, do których mają posłużyć dane osobowe:

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 523) oraz ustawie o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietna 2010 r. (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 848), zadań w zakresie wykonywania tymczasowego aresztowania oraz kar pozbawienia wolności i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

 

4. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku naruszenia jej praw w wyniku przetwarzania danych osobowych.

 

5. Państwa prawa, jako osób, których dane osobowe dotyczą:

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:
- prawo dostępu do danych osobowych,
- prawo do żądania sprostowania,
- prawo do żądania usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

 

Szczególnego podkreślenia jednak wymaga, iż powyższe prawa mogą zostać ograniczone na podstawie przepisów odrębnych, w szczególności na podstawie przepisów ustawy o Służbie Więziennej i ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej