Inspektor ochrony danych

Zastępca Inspektora ochrony danych

Marcin Błaszczyk

iod_as_poznan@sw.gov.pl

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych przetwarzanych w związku
z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości

Szanowni Państwo!

Uwzględniając rozstrzygnięcia przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125), zwanej dalej „ustawą”, uprzejmie informujemy:

1.         Nazwa, siedziba i dane kontaktowe administratora:

o      administratorem w Areszcie Śledczym w Poznaniu jest Dyrektor Aresztu,

o      ul. Młyńska 1, 61-729 Poznań,

o      telefon: +48 61 856 82 50,

o      e-mail: as_poznan@sw.gov.pl

2.         Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

o      mjr Marcin Błaszczyk, (osoba zastępująca: Paweł Nowak)

o      ul. Młyńska 1, 61-729 Poznań,

o      telefon: +48 61 856 82 50,

o      e-mail: iod_as_poznan@sw.gov.pl

3.         Cele, do których mają posłużyć dane osobowe:

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy oraz ustawie z dnia 9 kwietna 2010 r. o Służbie Więziennej, zadań w zakresie wykonywania tymczasowego aresztowania oraz kar pozbawienia wolności i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

4.         Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku naruszenia jej praw w wyniku przetwarzania danych osobowych.

5.         Państwa prawa, jako osób, których dane osobowe dotyczą:

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

o      prawo dostępu do danych osobowych,

o      prawo do żądania sprostowania,

o      prawo do żądania usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Szczególnego podkreślenia jednak wymaga, iż powyższe prawa mogą zostać ograniczone na podstawie przepisów odrębnych, w szczególności na podstawie przepisów ustawy o Służbie Więziennej i ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej