Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości

Uwzględniając rozstrzygnięcia przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125), zwanej dalej „ustawą”, uprzejmie informujemy:

1. Nazwa, siedziba i dane kontaktowe administratora:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zakładu Karnego w Starem Bornem
Stare Borne 14; 76-020 Bobolice
telefon: (94) 316 08 20;
e- mail: zk_stare_brone@sw.gov.pl

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
kpt. Piotr Rybiński,
Stare Borne 14; 76-020 Bobolice
telefon: (94) 316 08 20 wew. 825;
e- mail: iodo_zk_stare_borne@sw.gov.pl

3. Cele, do których mają posłużyć dane osobowe:

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji, na zasadach określonych
w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 652,
z późn. zm.) oraz ustawie o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietna 2010 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1542, z późn. zm.), zadań w zakresie wykonywania kar pozbawienia wolności i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

4. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku naruszenia jej praw w wyniku przetwarzania danych osobowych.

5. Państwa prawa, jako osób, których dane osobowe dotyczą:

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:
prawo dostępu do danych osobowych, prawo do żądania sprostowania, prawo do żądania usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Szczególnego podkreślenia jednak wymaga, iż powyższe prawa mogą zostać ograniczone na podstawie przepisów odrębnych, w szczególności na podstawie przepisów ustawy o Służbie Więziennej i ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej