Koordynator do spraw dostępności:

st.chor. Ewelina Jasińska

Inspektor KiOP Zakładu Karnego Nr 1 w Grudziądzu 

tel. (56) 451-54-09

e-mail: ewelina.jasinska@sw.gov.pl

Koordynator ds. dostępności - tekst maszynowy plik audio Rozmiar: 1.5 MB
Koordynator ds. dostępności - tekst maszynowy txt Rozmiar: 592 bytes
Koordynator ds. dostępności - tekst maszynowy pdf Rozmiar: 14.3 kB

Oddział Zewnętrzny w Grudziądzu Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu  zobowiązuje się zapewnić rozwiązania, które pozwolą osiągnąć jednostce standardy dostępności w myśl ustawy o dostępności z 19 lipca 2019 r. w zakresie:

-dostępności architektonicznej;

-dostępności cyfrowej;

-dostępności komunikacyjno -informacyjnej

Zarządzenie ws. zespołu ds. dostępności Rozmiar: 93.9 kB

DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA

Minimalne wymagania dotyczące dostępności cyfrowej instytucji publicznych określone są w ustawie o dostępności cyfrowej z dnia 4 kwietnia 2019 r.

Oświadczenie w sprawie dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych ma zastosowanie do podstrony internetowej Służby Więziennej.

Strona Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu jest dostosowana do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku i posiada Certyfikat dostępności.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- nie wszystkie filmy posiadają opis dla osób niedosłyszących i niesłyszących.

- na stronie działają skróty klawiaturowe.

- nie wszystkie zdjęcia posiadają opis alternatywny dla osób niedowidzących i niewidzących.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zk_1_grudziadz@sw.gov.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (56) 644-04-00 / (56) 644 -04-99. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona Rzecznika praw obywatelskich

DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNO – INFORMACYJNA

Zakład Karny  nr 1 w Grudziądzu posiada możliwość komunikacji telefonicznej, poprzez pocztę elektroniczną a na pisemną prośbę instytucja ma możliwość zatrudnienia tłumacza języka migowego.

Email:zk_1_grudziadz@sw.gov.pl

Telefon:(56) 644-04-00 / (56) 644 -04-99

Osoby posługujące się językiem PJM (Polski Język Migowy), SJM (System Językowo-Migowy), SKOGN (System Komunikacji Osób Głucho-Niewidomych) proszone są o wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Oddział Zewnętrzny w Grudziądzu Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu  mieści się przy ulicy Generała Sikorskiego 13/17. Wejście do poczekalni oraz brama wjazdowa znajduje się bezpośrednio przy ulicy odgrodzone pasem chodnika. W odległości 38 metrów od wejścia głownego do poczekalni prowadzącej na teren Zakałdu Karnego znajduje sie miejsce oznaczone kopertą – dla osób z niepełnosprawnościami. Miejsce postojowe dla ON znajduje się w strefie płatnego parkowania. Wymiar miejsca parkingowego – dopuszczalny.

Oddział Zewnętrzny w Grudziądzu Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu  posiada jedno wejście główne oraz bramę wjazdową zaadaptowaną do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Przycisk domofonu oznaczony ogónoprzyjętym piktogramem Osób Niepełnosprawnych. Wysokość przycisku umożliwia uruchomienie z poziomu wózka inwalidzkiego.

Na terenie Oddziału Zewnętrznego w Grudziądzu Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu  obowiązuje poruszanie się w asyście funkcjonariusza z uwagi system ochrony obiektu. Istnieje możliwość przemieszania się z psem asystującym.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej