Administratorem Danych Osobowych w Zakładzie Karnym w Koronowie jest Dyrektor Zakładu Karnego w Koronowie z siedzibą w Koronowie, ul. Bydgoska 27, 86-010 Koronowo, nr tel. 52 382 09 00 w. 124.

Inspektor Danych Osobowych

Weronika Barcikowska 
e-mail: iod_zk_koronowo@sw.gov.pl
nr tel. 52 382 09 00 wew. 124

Klauzula informacyjna 

Uwzględniając rozstrzygnięcia przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „rozporządzeniem”, uprzejmie informujemy:

1.    Tożsamość i dane kontaktowe administratora: 
Administratorem w Zakładzie Karnym w Koronowie jest Dyrektor Zakładu Karnego,
ul. Bydgoska 27, 86-010 Koronowo
telefon: +48 52 382 09 00,
e-mail: zk_koronowo@sw.gov.pl.
2.    Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: 
ul. Bydgoska 27, 86-010 Koronowo
telefon: +48 52 382 09 00,
e-mail: iod_zk_koronowo@sw.gov.pl.
3.    Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
Państwa dane osobowe przetwarzamy w związku z realizacją obowiązków prawnych ciążących na administratorze oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej, zawartych umów oraz na podstawie udzielonych zgód, przede wszystkim w trybie realizacji obowiązków nałożonych na Służbę Więzienną w Kodeksie karnym wykonawczym i ustawie o Służbie Więziennej.
4.    Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: 
- jednostki organizacyjne Służby Więziennej,
- organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
- inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe.
5.    Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych:
Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych wyłącznie w uzasadnionych wypadkach i tylko wtedy, gdy przepisy prawa na to pozwalają.
6.    Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane w Zakładzie Karnym w Koronowie
Państwa dane osobowe są przechowywane przez okres przewidziany w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, natomiast okres ten, co do zasady, określony jest na podstawie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
7.    Państwa prawa, jako osób, których dane osobowe dotyczą:
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:
a.    prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b.    prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c.    prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”),
w przypadku gdy: 
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane, lub w inny sposób przetwarzane,
- wniesiecie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d.    prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadku gdy:
- kwestionujecie Państwo prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiacie się Państwo ich usunięciu, żądając w zamian ich ograniczenia,
- administrator nie potrzebuje już danych osobowych dla swoich celów przetwarzania, ale są Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
- wniesiecie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e.    prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 
f.    jeżeli Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, w każdej chwili możecie Państwo tę zgodę wycofać, wówczas w Zakładzie Karnym w Koroniwie zostanie zaprzestane przetwarzanie danych pozyskanych na podstawie zgody.
Szczególnego podkreślenia jednak wymaga, iż powyższe prawa mogą zostać ograniczone na podstawie przepisów odrębnych, w szczególności przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
8.    Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia.
9.    Zautomatyzowane podejmowanie decyzji:
Pozyskane dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 rozporządzenia.

<p align="center"><span style="font-weight:normal"><font><font face="Calibri, serif"><font><b>Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych przetwarzanych w związku<br />
z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości</b></font></font></font></span></p>

<p align="center">&nbsp;</p>

<p align="left" style="margin-left:0.5cm"><span style="font-weight:normal"><font><font face="Calibri, serif"><font><b>Szanowni Państwo!</b></font></font></font></span></p>

<p align="justify" style="margin-left:0.5cm"><span style="font-weight:normal"><font><font face="Calibri, serif"><font>Uwzględniając rozstrzygnięcia przepis&oacute;w ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125), zwanej dalej &bdquo;ustawą&rdquo;, uprzejmie informujemy:</font></font></font></span></p>

<ol>
    <li>
    <p align="justify" class="western"><span style="font-weight:normal"><font face="Calibri, serif"><b>Nazwa, siedziba i dane kontaktowe administratora:</b><b> </b></font></span></p>

    <ul>
        <li>
        <p align="justify" class="western"><span style="font-weight:normal"><font face="Calibri, serif">administratorem w Zakładzie Karnym w Koronowie jest Dyrektor Zakładu Karnego w Koronowie ppłk Tomasz Sitkiewicz,</font></span></p>
        </li>
        <li>
        <p align="justify" class="western"><span style="font-weight:normal"><font face="Calibri, serif">ul. Bydgoska 27, 86-010 Koronowo,</font></span></p>
        </li>
        <li>
        <p align="justify" class="western"><span style="font-weight:normal"><font face="Calibri, serif">telefon: 52 382 09 00,</font></span></p>
        </li>
        <li>
        <p align="justify" class="western"><span style="font-weight:normal"><font face="Calibri, serif">e-mail: zk_koronowo@sw.gov.pl</font></span></p>
        </li>
    </ul>
    </li>
    <li>
    <p align="justify" class="western"><span style="font-weight:normal"><font face="Calibri, serif"><b>Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: </b></font></span></p>

    <ul>
        <li>
        <p align="justify" class="western"><span style="font-weight:normal"><font face="Calibri, serif">szer. Weronika Barcikowska,</font></span></p>
        </li>
        <li>
        <p align="justify" class="western"><span style="font-weight:normal"><font face="Calibri, serif">ul. Bydgoska 27, 86-010 Koronowo,</font></span></p>
        </li>
        <li>
        <p align="justify" class="western"><span style="font-weight:normal"><font face="Calibri, serif">telefon: 52 382 09 00,</font></span></p>
        </li>
        <li>
        <p align="justify" class="western"><span style="font-weight:normal"><font face="Calibri, serif">e-mail: <font color="#0000ff"><a href="mailto:iod_zk_koronowo@sw.gov.pl"><font color="#000000">iod_zk_koronowo@sw.gov.pl</font></a></font><font color="#000000"> </font></font></span></p>
        </li>
    </ul>
    </li>
    <li>
    <p align="justify" class="western"><span style="font-weight:normal"><font face="Calibri, serif"><b>Cele, do kt&oacute;rych mają posłużyć dane osobowe:</b></font></span></p>
    </li>
</ol>

<p align="justify" style="margin-left:1.25cm"><span style="font-weight:normal"><a name="highlightHit_33"></a> <font><font face="Calibri, serif"><font>Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji, na zasadach określonych<br />
w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2</font></font><font color="#000000"><font face="Calibri, serif"><font>018 r. </font></font></font><font color="#0000ff"><u><a href="https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytemjugqyta"><font color="#000000"><font face="Calibri, serif"><font>poz. 652</font></font></font></a></u></font><font color="#000000"><font face="Calibri, serif"><font><u>,</u></font></font></font><br />
<font color="#000000"><font face="Calibri, serif"><font>z p&oacute;źn. zm.) oraz ustawie o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietna 2010 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1542, z p&oacute;źn. zm.), zadań w zakresie wykonywania tymczasowego aresztowania ora</font></font></font><font face="Calibri, serif"><font>z kar pozbawienia wolności i środk&oacute;w przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.</font></font></font></span></p>

<ol start="4">
    <li>
    <p align="justify" class="western"><span style="font-weight:normal"><font face="Calibri, serif"><b>Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:</b></font></span></p>
    </li>
</ol>

<p align="justify" style="margin-left:1.25cm"><span style="font-weight:normal"><font><font face="Calibri, serif"><font>Osobie, kt&oacute;rej dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku naruszenia jej praw w wyniku przetwarzania danych osobowych. </font></font></font></span></p>

<ol start="5">
    <li>
    <p align="justify" class="western"><span style="font-weight:normal"><font face="Calibri, serif"><b>Państwa prawa, jako os&oacute;b, kt&oacute;rych dane osobowe dotyczą:</b></font></span></p>
    </li>
</ol>

<p align="justify" style="margin-left:1.25cm"><span style="font-weight:normal"><font><font face="Calibri, serif"><font>W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:</font></font></font></span></p>

<ol>
    <li>
    <ul>
        <li>
        <p align="justify" class="western"><span style="font-weight:normal"><font face="Calibri, serif">prawo dostępu do danych osobowych, </font></span></p>
        </li>
    </ul>

    <ul>
        <li>
        <p align="justify" class="western"><span style="font-weight:normal"><font face="Calibri, serif">prawo do żądania sprostowania,</font></span></p>
        </li>
        <li>
        <p align="justify" class="western"><span style="font-weight:normal"><font face="Calibri, serif">prawo do żądania usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. </font></span></p>
        </li>
    </ul>
    </li>
</ol>

<p align="justify" class="western" style="margin-left:3.79cm">&nbsp;</p>

<p align="justify" style="margin-left:1.25cm"><span style="font-weight:normal"><font><font face="Calibri, serif"><font>Szczeg&oacute;lnego podkreślenia jednak wymaga, iż powyższe prawa mogą zostać ograniczone na podstawie przepis&oacute;w odrębnych, w szczeg&oacute;lności na podstawie przepis&oacute;w ustawy o Służbie Więziennej i ustawy o narodowym zasobie archiwalnym<br />
i archiwach.</font></font></font></span></p>

<p align="justify" class="western">&nbsp;</p>
 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej