Koordynator do spraw dostępności:

mjr Marcin Gastecki 

Specjalista Działu Kwatermistrzowskiego 

tel. (52) 585-53-02

e-mail: marcin.gastecki@sw.gov.pl

Koordynator dostępności.pdf Rozmiar: 20.0 kB
Koordynator dostępności- tekst maszynowy txt Rozmiar: 182 bytes
Zarządzenie nr 68 2023 Rozmiar: 209.6 kB

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.sw.gov.pl

Oddział Zewnętrzny w Strzelewie Aresztu Śledczego w Bydgoszczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do www.sw.gov.pl.

  • Data publikacji strony internetowej: 2016-01-01.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-10-14.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

  • Nie wszystkie filmy posiadają opis dla osób niedosłyszących i niesłyszących. Nie wszystkie zdjęcia posiadają opis alternatywny dla osób niedowidzących i niewidzących. Przy odtwarzaczu multimediów niedostępnym za pomocą klawiatury brak tekstowej alternatywy multimediów. Na stronie brak jest mapy strony lub wyszukiwarki. Na stronie nie stosuje się instrukcji odnoszącej się do koloru elementu. Przy błędnie wypełnionych polach brak podpowiedź jak poprawnie wpisać w nie dane. Filmy i animacje nie mają audiodeskrypcji. Część plików nie jest dostępnych cyfrowo, strona zawiera załączniki w postaci plików PDF, DOC, TXT, i tym podobnych.

Powody braku spełniania wymagań

  • Jednostka odpowiada tylko i wyłącznie za zamieszczanie treści na podstronie witryny ogólnopolskiej zarządzanej przez Centralny Zarząd Służby Więziennej w Warszawie.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-10-14.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-10-20.

Skróty klawiaturowe

  • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest mjr Marcin Gastecki, marcin.gastecki@sw.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 52 5855302. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z mjr Marcin Gastecki dzwoniąc na numer telefonu +48 52 58 55 302 lub z sekretariatem Aresztu Śledczego w Bydgoszczy dzwoniąc na numer telefonu +48 52 58 55 203. Wzór wniosku o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności znajduje się na stronie Aresztu Śledczego w Bydgoszczy. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Na teren Oddziału Zewnętrznego przy ul. Toruńskiej wchodzimy przez bramę wjazdową znajdującą się bezpośrednio przy ulicy. Dojazd do oddziału jest możliwy komunikacją miejską MZK: tramwaj nr 6, 7 i 8 – przystanek w odległości ok 100 m od jednostki.
Dostępność budynku.
Oddział Zewnętrzny przy ul. Toruńskiej posiada jedno wejście główne nie dostosowane do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami oraz bramę wjazdową zaadaptowaną do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Przy bramie zamontowany jest domofon. W budynkach nie ma wind, nie są dostępne rampy podjazdowe, podnośniki i platformy pionowe. Brak toalety przystosowanej do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Poruszanie się po oddziale zewnętrznym możliwe jest wyłącznie w asyście funkcjonariusza. Na parkingu przed jednostką nie wyznaczono miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych.

 

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej