DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej

sw.gov.pl/strona/oddzial-zewnetrzny-bemowo-dla-osob-z-utrudnieniami-w-komunikowaniu

Oddział Zewnętrzny w warszawie - Bemowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Oddział Zewnętrzny w Warszawie Bemowie, która jest częścią portalu internetowego Służby Więziennej. Oddział Zewnętrzny w Warszawie Bemowie nie jest właścicielem strony internetowej, a zobowiązany jest wyłącznie do uzupełniania treści w ściśle ograniczony zakresie, dotyczącym wyłącznie działalności Oddziału Zewnętrznego w Warszawie Bemowie.

Data publikacji strony internetowej: 2016-01-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-01-01

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Filmy nie posiadają opisu dla osób niedosłyszących i niesłyszących.

Nie wszystkie zdjęcia posiadają opis alternatywny dla osób niedowidzących i niewidzących.

Strona posiada wersje kontrastowe.

Na stronie działają skróty klawiaturowe.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-21.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z koordynatorem do spraw dostępności zastępcą Dyrektora Aresztu Śledczego w Warszawie Służewcu kapitanem Łukaszem Kowalikiem dzwoniąc na numer telefonu (22) 847-33-41 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: as_warszawa_sluzewiec@sw.gov.pl. Wzór wniosku o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności znajduje się w zakładce: Dla osób z trudnościami w komunikowaniu się.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich https://bip.brpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Dojazd do Oddziału Zewnętrznego w Warszawie Bemowie

Budynek główny Oddziału Zewnętrznego w Warszawie Bemowie znajduje się przy ulicy Kocjana 3. W odległości 100 metrów od budynków Sądu Rejonowego dla Warszawy Woli obok których znajduje się przystanek autobusowy - linia 122, 149, 154, 220. Przy wejściu głównym budynek posiada instalację przyzywową (domofon) w celu ułatwienia skontaktowania się z funkcjonariuszem pełniącym służbę w biurze przepustek. W budynku nie ma urządzeń wspomagających osoby słabo słyszące typu wzmacniacze FM, pętle indukcyjne.

Na terenie Oddziału Zewnętrznego w Warszawie Bemowie obowiązuje poruszanie się w asyście funkcjonariusza z uwagi na system ochrony obiektu. Istnieje możliwość przemieszania się z psem asystującym. Do budynku prowadzi wejście od ulicy Kłobuckiej. Obiekt jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Na poszczególne kondygnacje budynku prowadzą schody, które można pokonać tylko pieszo. W budynku nie ma windy. Budynek nie posiada toalety dla osób z niepełnosprawnościami. Opracowano podstawowe zasady ewakuacji z budynku Oddziału Zewnętrznego w Warszawie Bemowie osób z trudnościami w poruszaniu się.

Po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym lub za pomocą poczty elektronicznej istnieje możliwość załatwienia spraw w wyznaczonym pomieszczeniu w budynku biura przepustek

Osoby posługujące się językiem PJM (Polski Język Migowy), językiem SJM (System Językowo-Migowy), SKOGN (System Komunikacji Osób Głucho-Niewidomych) proszone są o wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania.

APLIKACJE MOBILNE

Oddziału Zewnętrznego w Warszawie Bemowie nie udostępnia aplikacji mobilnych.

Oddział Zewnętrzny w Warszawie- Bemowie znajduje się przy ulicy Kocjana 3 w Warszawie.

Oddział Zewnętrzny w Warszawie Bemowie pełni rolę jednostki penitencjarnej typu półotwartego i otwartego dla mężczyzn po raz pierwszy odbywających karę pozbawienia wolności oraz dla młodocianych. Łączna pojemność oddziału zewnętrznego wynosi 235 miejsc zakwaterowania. Obsadę kadrową stanowią zarówno funkcjonariusze, jak i pracownicy cywilni.

Skazani odbywający karę pozbawienia wolności w Oddziale Zewnętrznym w Warszawie Bemowie, w ramach zatrudnienia poza terenem jednostki, pracują między innymi na rzecz fundacji, jednostek samorządu terytorialnego, Ministerstwa Sprawiedliwości czy Poczty Polskiej. Oddział Zewnętrzny w Warszawie Bemowie został oddany do użytku w 2003 roku, w roku 2010 oddano nowy pawilon mieszkalny, w którym usytuowanych jest 48 cel mieszkalnych – w tym cela dwuosobowa przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Pawilon powstał zgodnie z „Programem pozyskiwania 17 000 miejsc zakwaterowania w jednostkach organizacyjnych więziennictwa w latach 2006-2009".

Do 30 listopada 2018 roku Oddział Zewnętrzny w Warszawie Bemowie pozostawał w strukturach Aresztu Śledczego w Warszawie Białołęce, aktualnie stanowi oddział Aresztu Śledczego w Warszawie Służewcu.

Zastępca Dyrektora przyjmuje interesantów w oddziale zewnętrznym od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00. Dyrektor przyjmuje rodziny osadzonych w areszcie przy ul. Kłobuckiej 5 w Warszawie w poniedziałki w godz. 10.00-17.00

Koordynator dostępności odpowiada między innymi za wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Areszt Śledczy w Warszawie Służewcu oraz monitorowanie zapewnienia przez tą jednostkę dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Koordynator dostępności:

z-ca Dyrektora Aresztu Śledczego w Warszawie Służewcu mjr Jerzy Sowa

e-mail: as_warszawa_sluzewiec@sw.gov.pl

e-mail: jerzy.sowa@sw.gov.pl

Telefon: (22) 847-33-41

Fax: (22) 843-73-66

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej