Norway_grants@4x (002).png

SW.jpg

 

 

 

Projekt pn. Pilotażowe kompleksy penitencjarne Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021

 

BENEFICJENT:

Centralny Zarząd Służby Więziennej w partnerstwie ze Szkołą Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości oraz norweskim więziennictwem.

 

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU:

56 471 000,00 EUR

 

OKRES REALIZACJI:

4 listopada 2020 r. – 30 kwietnia 2024 r.

Głównym celem Projektu jest realizacja innowacyjnych działań zmierzających do poprawy systemu penitencjarnego w Polsce pozwalających na zmniejszenie poziomu recydywy. Zakres zadań został określony w wyniku współpracy z Partnerami Projektu i zakłada wdrożenie trzech uzupełniających się modułów pozwalających na osiągnięcie zakładanych rezultatów. Ponadto z uwagi na partnerski charakter Projektu w ramach każdego modułu zakłada się organizację licznych działań bilateralnych z udziałem Partnerów Norweskich. Zakres zadań partnerskich został określony w ramach umowy partnerskiej.

Działania planowane do realizacji w ramach projektu ukierunkowane są na utworzenie optymalnych warunków odbywania kary pozbawienia wolności, jak również zakłada się maksymalizację korzyści płynących z udzielonego wsparcia poprzez przemodelowanie systemu szkolenia kadry Służby Więziennej tak, aby możliwe było jej profesjonalne wyszkolenie zarówno w okresie wdrażania projektu, jak również wiele lat po jego zakończeniu. Uwzględniając konieczność kontynuacji działań projektowych w perspektywie wielu lat po zakończeniu realizacji projektu przyjęto, iż sposób funkcjonowania kompleksów penitencjarnych oparty zostanie o sprawdzone mechanizmy określone w obowiązujących przepisach prawnych. Takie podejście spowoduje brak konieczności dokonywania zmian legislacyjnych, co mogłoby spowodować zagrożenie dla utrzymania trwałości projektu. Dzięki wdrożeniu rozwiązań systemowych zakłada się, iż realizowane w ramach Projektu szkolenia będą kontynuowane po zakończeniu okresów ich realizacji. Wypracowanie rozwiązań powszechnie obowiązujących w służbie będzie skutkowało możliwością ich wykorzystania po zakończeniu projektu przy wykorzystaniu niższych nakładów finansowych. Trwałość rozwiązań zostanie zapewniona również poprzez budowę infrastruktury i rozwój odpowiednich programów rehabilitacyjnych dla więźniów. W odniesieniu do personelu więziennego zrównoważony rozwój zostanie osiągnięty poprzez analizę luk kompetencyjnych, która posłuży jako podstawa do opracowania programów szkoleniowych dla personelu więziennego po zakończeniu projektu, a także włączenie efektów projektu do programów nauczania Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości. Zapewniając trwałość projektu zabezpieczone zostaną środki na pokrycie kosztów utrzymania oraz ubezpieczenia środków trwałych zakupionych w ramach Projektu oraz na kontynuację przyjętych rozwiązań w tym m.in. funkcjonowanie przyjętego systemu diagnostyczno-prognostycznego oraz systemu szkolenia kadry Służby Więziennej.

Więcej: Projekt pn. Pilotażowe kompleksy penitencjarne Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej